Croeso Cynnes i Bawb

dragon

We’re a group of people living in mid-Lancashire with an enthusiasm for all things Welsh: the country, the language, and family ties.  Everyone sharing that enthusiasm is welcome to come and join us.

Our Clwb Siarad normally meets 10.00 -12.15 on the first Thursday of every month upstairs at  The Harris Library in Preston, but please note our current temporary new meeting place is The Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, from 12.00 noon – 4.30pm.  This is because of work being carried out at the Library.

We have a regular calendar of meetings and social activities – see the What’s On page –  and welcome suggestions or links to other groups.  Please comment here or email clwbsiarad@gmail.com.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

Clwb Siarad 7/2/19 – Learn Welsh with us each month

The Continental made us very welcome for our first Clwb Siarad meeting there.  The film room was set up ready, we had a delicious lunch before hand and generally adapted well to our temporary new premises.  It is unfortunate that the pub does not open until 12.00noon.  Many members could not attend the meeting at the later time and, of course, the location is not as conveniently central as the Library.  We will, however, continue to meet at The Continental for the next few months and continue to consider our options for the future.  The next Clwb Siarad meeting is on Thursday, 7th March at The Continental.  Learning will be from 1.00 – 3.00pm, which leaves an opportunity to enjoy some lunch from 12 o’clock.   The Reading Group will then meet from 3.15 – 4.30.  Before that date, of course, we will hold our celebratory St David’s Day Lunch at The Continental on March 1st 2019, from 12.00noon.  Why not join us?

 

Cawson groeso cynnes iawn gan Y Continental pan gwrddon yna am y tro cynta.  Roedd popeth yn barod yn y ‘stafell ffilm, mwynhaon ginio blasus ac addason yn dda i’n mangre newydd dros dro.  Mae’n anffodus nad ydy’r dafarn yn agor tan hanner dydd.  Mae’r prynhawn yn anghyfleus i sawl aelod, ac, wrth gwrs, dydy’r lleoliad ddim mor ganolog â’r Llyfrgell.  Fodd bynnag, byddwn yn dal i gyfarfod yn Y Continental yn ystod y misoedd nesa a dal i drafod ein optiwns am y dyfodol.  Cynhelir cyfarfod nesa Clwb Siarad ddydd Iau, Mawrth 7fed yn Y Continental.  Mae cyfle i gael cinio am hanner dydd, bydd y dysgu o 1.00 – 3.00yp, a’r Grŵp Darllen yn cwrdd o 3.15-4.30yp.  Cyn hynny, wrth gwrs, byddwn yn dathlu Cinio Dydd Gŵyl Dewi yn Y Continental ar 1af Mawrth 2019, o 12.00yp.  Be’ am ymuno â ni?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad Feb, Mar, Apr 2019 – Learn Welsh with us each month

!!!!!!!!!!!!!!!    Important information:  We have to change our venue during February, March and April 2019, due to work going on at The Harris Library.  Our meeting on Thursday February 7th will be at The Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, from 1.00 to 3.00pm.  This will be followed by a Committee Meeting.  Keep checking the website for up to date information re March and April.

Gwybodaeth pwysig:  Rhaid i ni newid ein man cyfarfod yn ystod Chwefror, Mawrth ac Ebrill, yn sgîl gwaith cynnal a chadw yn Llyfrgell yr Harris.  Cynhelir cyfarfod Dydd Iau, 7fed Chwefror yn Nhafarn Y Continental, South Meadow Lane, Preston, o 1.00 tan 3.00yp.  Dilynir hwn gan gyfarfod y Pwyllgor.  Cysylltwch â’n gwefan yn gyson i glywed am Mawrth ac Ebrill.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 3/1/19 – Learn Welsh with us each month

What an excellent start to 2019.  Two more newcomers (will our membership reach 40 this year, I wonder?), a lot of learning and a great deal of laughter.  We missed Steve and Duncan, who were away on a revision course at Popeth Cymraeg in Denbigh, and we hope that Lorna’s foot injury is better by next month.  We had great fun in the Reading Group meeting in the afternoon and made excellent progress with Pegi Talfryn’s book, “Gangsters Yn Y Glaw.”  Luckily we have 2 natives from Carnarvon to help us with the colloquial language.  The learners read fluently and confidently – their progress is remarkable.  Our next regular meeting is at 10.00am on Thursday, 7th February in the upstairs room at The Harris Library, followed by a Committee Meeting at 1.00pm in the Education Room. Make a note in your diary of our St David’s Day Celebrations on Friday, March 1st 2019 at The Continental and get in touch with us for more detail.

Am gychwyn ardderchog i 2019!  Dau newydd-ddyfodiad (wnawn ni gyrraedd 40 o aelodau eleni, tybed?), digonedd o addysg a lot fawr o chwerthin.  Gwelson eisiau Steve a Duncan, (roeddent i ffwrdd ar gwrs adolygu gan Popeth Cymraeg yn Ninbych) a gobeithio bydd anaf troed Lorna’n well erbyn mis nesa.  Cawson hwyl fawr yng nghyfarfod y Grŵp Darllen yn y prynhawn, wrth wneud cynnydd sylweddol efo llyfr Pegi Talfryn, “Gangsters yn y Glaw.”  Yn ffodus, mae gynnon ddau Gofi Dre i’n helpu ni efo’r tafodiaith.  Roedd y dysgwyr yn darllen yn rhugl ac yn hyderus – maen nhw’n symud ymlaen yn wych.  Cynhelir ein cyfarfod arferol nesa am 10.00yb, ddydd Iau 7fed Chwefror, i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris, a dilynir hwn gan gyfarfod Y Pwyllgor am 1.00yp yn yr Ystafell Addysg.  Gwnewch nodyn yn eich dyddiadur i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda ni yn Y Continental  ddydd Iau, 1af Mawrth 2019.  Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Season’s Greetings / Cyfarchion y Tymor

After a busy and sociable December it’s time to wish all readers of our web site a very happy Christmas and New Year.  We meet again at 10.00am in the Harris Library, Preston, on Thursday, 3rd January, when there will also be an afternoon meeting of the Reading Group.  We look forward to seeing everyone in 2019.  All the best!

Ar ôl amser prysur a chymdeithasol ym mis Rhagfyr, mae’n bryd i ddymuno Nadolig a Blwyddyn Newydd hapus iawn i bawb sy’n darllen ein gwefan.  Dan ni’n cyfarfod eto am 10.00yb yn Llyfrgell yr Harris, Preston, dydd Iau, 3ydd Ionawr, pan fydd cyfarfod o’r  Grŵp Darllen yn y prynhawn hefyd.  Dan ni’n edrych ymlaen at weld pawb yn 2019.  Pob hwyl!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Christmas Lunch / Cinio Nadolig 2/12/18

As always, we had a brilliant time at our 5th Christmas Lunch in The Continental at the weekend.  The food was excellent, we had great fun enjoying each other’s company and the film “Hedd Wyn” was very much appreciated by all.  We were very pleased to welcome visitors from outside the Club to the film.  Huge thanks to Margaret for her great organisation and patience.

Fel arfer, cawson amser bendigedig dydd Sul yn ein 5ed Cinio Nadolig yn Y Continental.  Roedd y bwyd yn wych, roedd digon o hwyl i’w gael yn ein plith ac wnaeth bawb werthfawrogi’r ffilm “Hedd Wyn.”   Roedd hi’n bleser i groesawu ymwelwyr o tu allan i’r Clwb i weld y ffilm.  Diolch yn fawr iawn i Margaret am drefnu popeth mor daclus a mor amyneddgar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 1/11/18 – Learn Welsh with us each month

This was another busy meeting, with 27 members present.  The Beginners’ Group went back to the beginning to revise the first 4 units.  The Intermediate Group, fresh from a very successful revision session the week before, made great progress with Unit 19.  Our friends from Kendal and Morcambe arrived safely despite numerous train cancellations, but our potential new member from Kendal sadly didn’t turn up.  We’ll blame the frustrating lack of public transport.  We were, however, delighted to welcome Father Paul Hackett, originally from Bournemouth, who learned Welsh when he worked in Cardiff in the 1980s, now lives in Winkley Square and who speaks the language fluently.  In the afternoon we had a lively and interesting Reading Group Meeting.  During the first hour we studied a Learner’s Letter in Lingo Newydd.  In the second hour we read the last two chapters of “Y Stelciwr” by Manon Steffan Ros and enjoyed discussing the characters and themes of this short, but incredibly skilfully written novel.  Dates to put in your diary:

27/11/18:  Tbc:  Revision Class for the Intermediate Group, 10.00am-1.00pm, Education Room.

2/12/18:  Christmas lunch at 12.00 noon in The Continental Pub Preston, PR1 8JP,  followed by a free entry screening of the Welsh film (with subtitles) “Hedd Wyn”.

6/12/18:  The next Clwb Siarad meeting at 10.00am upstairs in the Harris Library.

6/12/18:  Tbc:  Reading Group Meeting, 1.00-3.00pm, Education Room.

Roedd hwn yn gyfarfod prysur iawn unwaith eto, gyda 27 o aelodau’n bresennol.  Aeth Grŵp y Dechreuwyr  nôl i’r cychwyn i adolygu’r bedair uned gynta.  Gwnaeth y Grŵp Canolradd gynnydd sylweddol efo Uned 19, yn sgîl sesiwn adolygu llwyddiannus iawn yr wythnos gynt.  Cyrhaeddod ein ffrindiau o Kendal a Morcambe yn ddiogel er gwaetha nifer o gansladau trên, ond ni welson ein darpar aelod newydd o Kendal, yn anffodus.  Rhown fai ar ddifyg cludiant cyhoeddus.  Serch hynny, roedden wrth ein bodd i groesawu Tad Paul Hackett, yn wreiddiol o Bournemouth, a ddysgodd Cymraeg pan oedd o’n gweithio yng Nghaerdydd yn yr 80au, sydd bellach yn byw yn Winkley Square a sy’n rhugl yn yr iaith.  Cafodd y Grŵp Darllen gyfarfod bywiog a diddorol yn y prynhawn.  Mi wnaethon ni astudio Llythyr gan Ddysgwr o Lingo Newydd yn ystod yr awr gynta.  Yn ystod yr ail awr, darllenon y ddwy bennod ola o “Y Stelciwr” gan Manon Steffan Ros a mwynhaon trafod y cymeriadau a’r themâu o’r nofel fer, ond hynod o gelfydd, hon.  Dyddiadau i’ch dyddiadur:

27/11/18:  I’w gadarnhau:  Dosbarth Adolygu i’r Grŵp Canolradd, 1.00ym-1.00yp, Ystafell Addysg.

2/12/18:  Cinio Nadolig am hanner dydd yn Y Continental, Preston PR1 8JP.  Dilynir hwn gan ddangosiad (mynediad am ddim) o’r ffilm Gymraeg (efo is-deitlau) “Hedd Wyn”.

6/12/18:  Cyfarfod nesa Clwb Siarad am 10.00yb fel arfer, yn Llyfrgell yr Harris.

6/12/18:  I’w gadarhau:  Cyfarfod y Grŵp Darllen, 1.00-3.00yp, Ystafell Addysg.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 4/10/18 – Learn Welsh with us each month

The October meeting began with the AGM, then moved quickly on to our usual learning groups.  We were very pleased to welcome 3 new beginners!  Attendance was good, the atmosphere was as lively as usual and great progress was made.  At 1.00pm we moved to the Education Room for the first meeting of the Committee this year.  Following Steve and Duncan’s brilliant revision course with “Popeth Cymraeg” over the weekend, we have plans to visit Denbigh in spring/summer next year.  We have also started to plan our St David’s day celebrations for 2019, with a view to members sharing their experience of using on line resources, aps etc; to have a special display of Mary’s books; to hold a celebratory lunch / early tea.

The Intermediate Group are invited to a revision day in the Education Room at the Harris on Thursday, 25th October, 10.00am – 1.00pm.  Our next Clwb Siarad meeting is on Thursday 1st November at 10.00am, followed by a meeting of the Reading Group at 1.00pm.

 

Dechreuwyd cyfarfod mis Hydref gan y CCB, wedyn symudwyd ymlaen yn gyflym at ein grwpiau dysgu arferol.  Roedd hi’n bleser mawr i groesawu 3 dechreuwr newydd!  Roedd llawer yn bresennol, roedd yr awyrgylch yn fywiog fel arfer a gwnaethon gynnydd da.  Am 1.00yp symudon i’r Ystafell Addysg ar gyfer cyfarfod cyntaf y Pwyllgor eleni.  Yn sgîl cwrs adolygu ardderchog Duncan a Steve gyda Popeth Cymraeg dros y penwythnos, mae gynnon gynlluniau i ymweld â Dinbych yn ystod gwanwyn/haf y flwyddyn nesa.  Dechreuon hefyd i gynllunio’r dathlu ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2019.  Dan ni’n bwriadu rhannu profiadau wrth ddefnyddio adnoddau ar-lein, aps ayyb i ddysgu; cynnal arddangosfa arbennig o lyfrau Mary; cynnal cinio / te cynnar.

Mae croeso i’r Grŵp Canolradd fynychu diwrnod adolygu yn yr Ystafell Addysg yn yr Harris dydd Iau, 25ain Hydref, 10.00yb – 1.00yp.  Cynhelir cyfarfod Clwb Siarad nesa dydd Iau, 1af Tachwedd am 10.00yb, dilynir hwn gan gyfarfod Grŵp Darllen am 1.00yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thursday / Dydd Iau 4/10/2018

Our Annual General Meeting will be held at 10.00 am on 4/10/18 in the Harris Library, Preston.  It will be followed immediately by the normal Clwb Siarad meeting.

Cynhelir ein Cyfarfod Cyffredin Blynyddol am 10.00 yb ar 4/10/18 yn Llyfrgell yr Harris, Preston.  Dilynir hwn yn syth gan gyfarfod arferol Clwb Siarad.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rhuthun 12/9/18

What a day!  Excellent weather, lots of fun, lots of learning and making new friends.  We had an excellent lunch in Cafe R in the Craft Centre, served by Ioan, who was very patient with our hesitant Welsh.  Rachel Granger from Popeth Cymraeg joined us, as did Enfys’ parents.  After lunch we visited Ruthin Gaol and enjoyed a fantastic bi-lingual guided tour by John.  We bought bara brith and cakes in The Eagles’ Bakery, under the guidance of the owners, Sharon and Wyn.  Books and gifts were purchased in Shop Elfair, where we were warmly welcomed by Sioned and Gwilym.  We headed back to Cafe R for a drink before going home, and were delighted to meet local Welsh learners who had made a special effort to come to meet us.  Further highlights of the day included the amazing tapestry exhibition in the Craft Centre and a fascinating conversation with artist Cefyn Burgess, “the Patagonia specialist.”  The time flew by.  We will return!  We are already looking forward to following Duncan’s proposed Town Trail during a future visit.  We are grateful to Aled Hughes of Radio Cymru for mentioning us 3 times on his morning show.

 

Am ddiwrnod!  Tywydd braf, llawer o hwyl, dysgu a gwneud ffrindiau newydd.  Cawson ginio gwych yng Nhgaffi R yn y Ganolfan Grefft.  Roedd Ioan, y gweinydd ifanc, yn amyneddgar iawn efo’n Cymraeg betrusgar.  Daeth Rachel Granger o Popeth Cymraeg, a rhieni Enfys, i ymuno â ni.  Ar ôl cinio aethon ni i Garchar Rhuthun ac mi wnaethon ni fwynhau daith tywys ddwy-ieithog ffantastig gan John.  Prynon gacenni a bara brith ym Mhopty’r Eryr, dan ofal y perchenogion, Sharon a Wyn.  Prynwyd llyfrau ac anrhegion yn Siop Elfair, lle cawson groeso cynnes gan Sioned a Gwilym.  Nôl â ni i Gaffi R am baned cyn ddychwelyd adre.  Hyfryd iawn oedd cwrdd â dysgwyr lleol – gwnaethon nhw ymdrech arbennig i’n cyfarfod.  Uchafbwyntiau arall y diwrnod oedd arddangosfa celfyddyd tecstiau ryfeddol yn y Ganolfan Grefft a sgwrs hudol gyda arlunydd Cefyn Burgess, “arbenigwr ar Batagonia”.  Mi wnaeth yr amser hedfan heibio.  Mi wnawn ni ddychwelyd!  Dan ni eisoes yn edrych ymlaen at Daith Dre arfaethedig Duncan yn ystod ymweliad yn y dyfodol.  Dan ni’n ddiolchgar iawn i Aled Hughes am grybwyll amdanon dair gwaith ar ei sioe foreol.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 6/9/18 – Learn Welsh with us each month

The first meeting of 18-19 was busy, purposeful and well attended – and, as always, full of fun.  We began by discussing what we had done over the summer to practise Welsh.  Next we prepared for the day out in Rhuthun, practising imaginary conversations in the cafe and the book shop.  Everyone had remembered their £10 members’ fee and the new procedure of checking personal details and signing GDPR consent forms worked really well.  Lunch was less successful, despite all our efforts to organise it with the Harris cafe beforehand.  Things will hopefully run more smoothly next month.  The afternoon Reading Group meeting in the new location of the Education Room was excellent.  We looked at two articles from Lingo Newydd and discussed “My favourite ……  is ….. because …..”.  Then we began to read “The Stalker” by Manon Steffan Ros – a challenge, but we’re up for it!

 

Roedd cyfarfod cynta 18-19 yn brysur a bwriadol gyda llawer yn bresennol.  Cawson hwyl – fel arfer.  Dechreuon wrth drafod be’ wnaethon ni dros yr haf i ymarfer y Gymraeg.  Nesa’  wnaethon ni baratoi am y trip i Ruthun, gan ymarfer sgyrsiau dychmygol yn y caffi a’r siop lyfrau.  Mi wnaeth bawb gofio eu £10 – ffi aelodaeth – ac mi wnaeth y drefn newydd o sieco manylion personol ac arwyddo ffurflenni cydsynio GDPR weithio’n dda iawn.  Roedd amser cinio’n llai llwyddiannus, er gwaetha’n hymdrechion gorau i’w drefnu gyda’r caffi yn yr Harris ymlaen llaw.  Gobeithio bydd pethau’n well mis nesa.  Roedd cyfarfod prynhawn y Grŵp Darllen yn y fangre newydd, yr Ystafell Addysg, yn wych.  Edrychon ar ddau erthygl o Lingo Newydd a siaradon am “Fy hoff ….  ydy ….. achos …..”.  Wedyn dechreuon ddarllen “Y Stelciwr” gan Manon Steffan Ros.  Her fawr – ond dan ni’n barod amdani!

Posted in Uncategorized | Leave a comment