Croeso Cynnes i Bawb

dragon

We’re a group of people living in mid-Lancashire with an enthusiasm for all things Welsh: the country, the language, and family ties.  Everyone sharing that enthusiasm is welcome to come and join us.  We’re a very friendly bunch.

Our Clwb Siarad meets on the first Thursday of every month upstairs at  The Harris Library in Preston.  We begin at 10.00am, holding classes / general conversation until 12.15pm.  About a third of us are Welsh speakers, others are beginners or more experienced learners.  We break for lunch at 12.15 then run a Reading Group from 1.00 – 3.00pm, except for 3 Thursdays in the year when we hold a Committee Meeting.  Please make sure you check our latest post for any additional sessions or changes to these arrangements if you are thinking of coming along.

See the What’s On page for our regular calendar and social events. We welcome suggestions or links to other groups.  Please comment here or email clwbsiarad@gmail.com.  We also have a facebook page – search in “Groups” for Welsh Club Preston.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

Good news / newyddion da 22/7/20

We are still here and there is light at the end of the tunnel …..  The Harris Library is opening up in two phases and Welsh Club hope to be able to meet again by the beginning of September or October.  Further details to follow as soon as we learn what the new regulations will be.

“Dan ni yma o hyd” ac mae’r haul yn codi dros ben y bryn …..  Mae llyfrgell yr Harris yn agor dros ddwy rhan ac mae’r Clwb yn gobeithio cyfarfod eto erbyn dechrau mis Medi neu Hydref.  Bydd mwy o fanylion ar gael cyn gynted ag ydan yn gwybod be fydd y rheloau newydd.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

No Clwb Siarad for the foreseeable future

All our meetings have been cancelled until the current Coronavirus crisis is over.  We look forward to happier times and joyful reunions.  Stay safe, everyone.

Mae pob cyfarfod wedi canslo nes fydd argyfwng y Coronafirws drosodd.  Dan ni’n edrych ymlaen at amserau hapusach ac aduniadau llawen.  Cadwch yn ddiogel, bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/3/2020 – Learn Welsh with us each month

We had a fantastic time with our belated St David’s Day celebrations in The Continental!  The lessons were well attended, then we were joined by visitors by lunchtime – 28 of us in all – including someone from Liverpool Welsh Society and someone who used to attend the Welsh Society in Washington DC.  Lunch was excellent, the presentations from two of our members were very interesting, informative and entertaining, and everyone was in good voice for “Hen Wlad fy Nhadau” and “Calon Lân.”  There was fun, laughter and friendship.  A day to remember.  Our next meeting is back to its usual pattern on Thursday, 2nd April, 10.00am upstairs in the Harris Library.  Lessons until 12.15, followed by a short meeting of the Reading Group from 1.00 – 2.00pm.  All welcome.

 

Cawson amser gwych gyda’n dathliadau hwyr o Ddydd Gŵyl Dewi yn Y Continental!  Mynychwyd y gwersi’n dda, wedyn daeth ymwelwyr i ymuno â ni erbyn amser cinio – 28 i gyd – gan gynnwys un o Gymdeithas Cymry Lerpwl ac un oedd yn arfer mynd i Gymdeithas Gymreig Washington DC.  Roedd y bwyd yn ardderchog, roedd y cyflwyniadau gan ddau o’n haelodau’n ddiddorol, addysgiadol a difyr iawn, ac roedd pawb yn morio canu Hen Wlad fy Nhadau a Calon Lân.   Roedd na hwyl, chwerthin a chyfeillgarwch.  Diwrnod i’w gofio.  Bydd ein cyfarfod nesa nôl i’r patrwm arferol ar ddydd Iau, 2ail Ebrill, 10.00 yb i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris.  Gwersi tan 12.15, ganlynwyd rhain gan gyfarfod byr y Grŵp Darllen o 1.00 – 2.00yp.  Croeso i bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Revision Day / Diwrnod Adolygu: 12/02/2020

A revision session will be held on Wednesday, 12th February 2020 from 10.00am – 1.00pm in the upstairs room of the The Stanley Arms, Preston, PR1 1DA.  Doors open at 9.30am.  All welcome.

https://www.stanleyarmspreston.co.uk/index

Cynhelir diwrnod adolygu ddydd Mercher, 12fed Chwefror 2020 o 10.00yb – 1.00yp yn ‘stafell lan lofft y Stanley Arms, Preston, PR1 1DA.  Drysau ar agor am 9.30yb.  Croeso i bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 6/2/2020 – Learn Welsh with us each month

There were 23 of us present today and again we were delighted to welcome a new friend, Joan.  Thank you, Steve, for being a good ambassador for the Club and recruiting her!  We held a productive Committee Meeting in the afternoon.  The Club has 37 paid up members and continues to flourish and offer a range of activities.  We agree that the learning sessions need to focus on developing confidence in speaking skills.  Margaret was busy today, taking our orders for the “St David’s Day” lunch, which is not actually on the correct day, but on Thursday, 5th March, as part of our next regular meeting day.  Please note that this will be in The Continental Pub on South Meadow Lane, Preston, and NOT in the Harris Library as usual.  This is the structure of the day:

10.00 – 12.15:  lesson time;  12.15 – 1.45ish:  lunch time;  1.45ish:  Presentations time(in English.)  Deborah from Anne’s class will give a talk on “Myths of Wales”:  Learn how the afanc from the Conwy Valley was defeated; discover where the physicians of Myddfai got their knowledge from; hear how three major rivers that have their origins in Pumlumon came into being.  Pete from Eleri’s class will give a talk based on the travels of George Borrow, who wrote the classic “Wild Wales” in 1862.

I hope that as many members as possible will attend to support Deborah and Pete, who will have spent a lot of time preparing their materials to inform and entertain us.  If you are reading this for the first time and are interested in joining us for any part of the day, just get in touch – preferably by email.

Roedd 23 ohonon ni’n bresennol heddiw ac unwaith eto cawson bleser i groesawu ffrind newydd, Joan.  Diolch, Steve, am fod yn llysgennad da dros y Clwb ac am ei recriwtio hi!  Cynhaliwyd cyfarfod Pwyllgor  cynhyrchiol yn y prynhawn.  Mae gynnon ni 37 o aelodau sy wedi talu eu ffi ac mae’r Clwb yn dal i ffynnu a chynnig gweithgareddau amrywiol.  Cytunon ei fod hi’n bwysig i ganolbwyntio ar fagu hyder mewn sgiliau siarad.  Roedd Margaret yn brysur heddiw, yn cymryd archebion bwyd am ein cinio “Dydd Gŵyl Dewi”, sy ddim yn cael ei gynnal yn union ar y dyddiad cywir, ond ar ddydd Iau, 5ed Mawrth, fel rhan o’n cyfarfod arferol nesa.  DS fydd hwn yn nhafarn Y Continental ar South Meadow Lane, Preston, NID yn llyfrgell yr Harris fel arfer.  Dyma raglen y dydd:

10.00 – 12.15:  amser gwersi;  12.15 – tua 1.45:  amser cinio;  tua 1.45:  amser Cyflwyniadau (trwy gyfrwng y Saesneg.)  Fydd Deborah o ddosbarth Anne  yn siarad am “Chwedlau Cymru”:  Dysgwch sut drechwyd yr Afanc o Gwm Conwy; darganfyddwch o le gafodd Meddygon Myddfai eu gwybodaeth; clywch sut grëwyd tair brif afon ym Mhumlumon.  Mi fydd Pete o ddosbarth Eleri yn cynnig sgwrs ar sail teithiau George Borrow, awdur y clasur “Wild Wales” (1862.)

Gobeithio bydd cymaint o aelodau a bo modd yn dod i gefnogi Deborah a Pete.  Mi fyddan nhw wedu treulio lot o amser yn paratoi eu hadnoddau i’n dysgu a’n difyrru.  Os dych chi’n darllen hwn am y tro cynta ac mae gynnoch chi ddiddordeb yn ymuno â ni am unrhyw ran o’r dydd, cystyllwch â ni – anfon ebost yw’r ffordd gorau.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 9/1/2020 – Learn Welsh with us each month

We were a bit thin on the ground today, with several members struck down with coughs and colds.  There were still 22 in attendance, however – and we welcomed a newcomer and an old friend we haven’t seen in over a year, so it was a very positive start to 2020.  Both groups continue to make excellent progress.  Anne’s group have purchased the Foundation level books ready for September.  Many have also attended courses with Popeth Cymraeg over the new year and have gained much confidence with their speaking skills.  We’re planning a revision course at the Stanley Arms in February, details to be issued in due course.  The reading group finished “Yn Ei Gwsg” by Bethan Gwanas.  Everyone enjoyed the book very much, considering it to be a really good story, well written, amusing – and with a great twist at the end.  Our next meeting is on Thursday, 6th February 2020, 10.00am upstairs in the reading room in the Harris Library.  There will be a Committee Meeting at 1.00pm.

 

Roedd sawl aelod yn absennol heddiw, yn dioddef peswch ac annwyd.  Serch hynny, roedd criw o 22 yna – a chroesawon newyddyfodiad a hen ffrind dan ni heb ei gweld ers dros flwyddyn.  Felly cawson ddechreuad positif iawn i 2020.  Mae’r ddau grŵp yn dal i wneud cynnydd ardderchog.  Mae grŵp Anne wedi prynu llyfrau lefel Sylfaen yn barod ar gyfer mis Medi.  Hefyd mae sawl un wedi mynychu cyrsiau Popeth Cymraeg dros y flwyddyn newydd ac maen nhw’n magu lot o hyder wrth siarad.  Dan ni’n bwriadu cynnal diwrnod adolygu ym mis Chwefror, bydd y manylion allan cyn bo hir.  Gorffennwyd darllen “Yn Ei Gwsg” (Bethan Gwanas) gan y grŵp darllen.  Wnaeth bawb fwynhau’r llyfr yn fawr iawn, yn ei ystyried yn cynnwys stori dda iawn, wedi’i hysgrifennu’n greftus, yn ddoniol – efo tro ardderchog yn y cynffon.  Cynhelir ein cyfarfod nesa ddydd Iau, 6ed Chwefror 2020, 10.00yb i fyny’r grisiau yn y ‘stafell ddarllen yn Llyfrgell yr Harris.  Cawn gyfarfod y Pwyllgor am 1.00yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/12/19 – Learn Welsh with us each month

What excitement!  We featured on Wales’ national radio station, Radio Cymru, this morning.  We had 15 minutes of interview with the very popular broadcaster, Shan Cothi.  Shan was delighted to discover that there is a thriving Welsh Club in Preston, and even more delighted that we teach Welsh and do all we can to promote the language.  Well done to the learners who spoke with Shan live on air – it’s just a pity that we didn’t have the whole programme to ourselves so that everyone could have a go.  It was a great way to end 2019.  Season’s greetings and a Happy New Year to all our members and followers – and a reminder that our next meeting is not the first Thursday of January – it’s the second Thursday:  9/1/2020, 10.00am upstairs in the Harris Library, with the reading group meeting at 1.00pm.

 

Am gynnwrf!  Roedden ni’n eitem ar Radio Cymru bore ‘ma.  Cawson gyfweliad o 15 munud gyda’r ddarlledwraig hynod bobologaidd, Shan Cothi.  Roedd Shan wrth ei bodd i ddarganfod bod na Glwb Cymraeg llwyddiannus yn Preston, yn enwedig am ein bod ni’n dysgu Cymraeg ac yn gwneud pob dim i hyrwyddo’r iaith.  Da iawn, wir, i bob un o’r dysgwyr wnaeth siarad â Shan yn fyw ar yr awyr.  Mae’n drueni na chawson y rhaglen yn ei chyfanrwydd er mwyn i bawb gael cyfle i roi cynnig arni.  Roedd hi’n ffordd wych i orffen 2019.  Cyfarchion y tymor a Blwyddyn Newydd Dda i bob un o’n haelodau a’n dilynwyr – ac atgoffiad nad yw ein cyfarfod nesa ddydd Iau cyntaf o Ionawr – ond yr ail ddydd Iau:  9/1/2020, 10.00yb, lan lofft yn Llyfrgell yr Harris, gyda’r Grŵp Darllen yn cyfarfod am 1.00yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 7/11/2019 – Learn Welsh with us each month

Today was our busiest meeting yet, with 28 in attendance.  The highlight was Pat’s home-made apple/mince pies!  We were delighted to welcome a new would-be member:  Michael, originally from Cardiff, who joined Eleri’s class.  It was a pleasure, too, to see Julia, Mary’s daughter, who brought some more of her mum’s books along for us.  We had another donation of books from our friend Betty, who has by now moved back home to Anglesey.  These will be out on loan to members each month.  We were glad to see Tricia again, back after a spell of illness, and we were very happy to congratulate Wyn and Mary on their diamond wedding this year.  With such large numbers attending we struggled a little with the acoustics of the room.  We have plans to rearrange the groups to try to address this issue.  The reading group started a new book at the Foundation level – quite a step up from the Mynediad series that we went through so quickly in 2018 – 2019.  We’ll need to take “Yn Ei Gwsg” (Bethan Gwanas) very steadily!  Our next social occasion is our Christmas lunch and film at The Continental Pub in South Meadow Lane on Sunday 1st December.  After that we meet as usual in the upstairs room of the Library on Thursday, 5th December at 10.00 am, with the Reading Group meeting in the afternoon.  WATCH THIS SPACE for a possible change of date to the January 2020 meeting.  Members have requested that we move it from the 2nd to the 9th.  I’m waiting to hear back from the booking staff at the Library – I’ll confirm as soon as I know.  CONFIRMATION:  January 2020 – we will meet on the 9th, second Thursday of the month.

 

Roedd hi fel ffair heddiw!  28 yn bresennol.  Mins peis Pat oedd yr uchafbwynt.   Roedden ni wrth ein bodd wrth groesawu ffrind newydd:  Meical, yn wreiddiol o Gaerdydd – ymunodd â dosbarth Eleri.  Roedd hi’n bleser hefyd i weld Julia, merch Mary, a ddaeth â rhagor o lyfrau’i mam.  Cawson lyfrau eraill fel rhodd oddiwrth ein ffrind Betty, sy bellach wedi symud nôl i fyw ar Ynys Môn.  Mi fydd rhain ar gael i aelodau eu benthyca bob mis.  Roedden ni’n falch iawn o weld Tricia unwaith eto, ar ôl cyfnod o salwch, ac roedden yn hapus iawn i longyfarch Wyn a Mary ar eu penblwydd priodas diamwnt eleni.  Cymaint oedd y nifer yn bresennol, cawson drafferth efo acwstig y stafell.  Mae gynlluniau ar y gweill i ail-drefnu’r grwpiau i geisio datrys y broblem.  Roedd gan y Grŵp Darllen lyfr newydd sbon ar lefel Sylfaen i’w ddarllen – tipyn o her ar ôl i ni lyncu’r gyfres Mynediad yn 2018 – 2019.  Bydd rhaid cymryd pwyll gyda “Yn Ei Gwsg” (Bethan Gwanas.)  Cynhelir ein achlysur cymdeithasol nesa  – ein Cinio Nadolig a ffilm – yn nhafarn Y Continental ar South Meadow Lane, ddydd Sul, 1af Rhagfyr.  Wedyn cynhelir ein cyfarfod arferol i fyny’r grisiau yn y Llyfrgell am 10.00yb, ddydd Iau, 5ed Rhagfyr, pan fydd y Grŵp Darllen yn cyfarfod yn y prynhawn.  CADWCH LLYGAD AGORED yma am newid bosib i ddyddiad ein cyfarfod ym mis Ionawr, 2020.  Mae’r aelodau wedi gofyn am ei symud o’r 2ail i’r 9fed.  Rwy’n disgwyl ateb o’r staff archebu yn y Llyfrgell – mi wna i roi gwybod i bawb cyn gynted a bo modd.  I GADARNHAU:  Dan ni’n cyfarfod ar 9fed Ionawr 2020 – yr ail dydd Iau yn y mis.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 3/10/2019 – Learn Welsh with us each month

Our busy day in the library ran smoothly with the AGM being well attended and no issues arising.  Both groups enjoyed 2 hours of learning and good progress was made as usual.  The Committee had a very productive meeting.  We discussed many ways to develop our programme of activities over 2019 – 2020.  A key decision was made:  we will celebrate next year’s St David’s day on Thursday 5th March, which is when we hold our normal Clwb Siarad meeting.  More details will be available in due course.  In the meantime, we urge anyone who isn’t on our mailing list but who wants to join us for our Christmas lunch and film in The Continental on Sunday, 1st December 2019, to get in touch for details.  Members:  Margaret will email you all shortly to ask for your menu choices and deposit payment.  We are holding a revision day in The Stanley Arms, Preston, on Wednesday, 30th October from 10.00 am – 2.00 pm.  Next Clwb Siarad meeting:  Thursday, 7th November, upstairs in the Harris Library.  Learning 10.00 – 12.15; lunch 12.15 – 1.00; reading group 1.00 – 3.00pm.

Aeth ein diwrnod prysur yn y llyfrgell fel wats.  Roedd llawer yn bresennol yn y CCB a doedd na ddim problem i’w drafod.  Wnaeth y ddau grŵp fwynhau dwy awr o ddysgu, a daethon ymlaen yn dda fel after.  Roedd cyfarfod y Pwyllgor yn gynhyrchol iawn.  Cawson llawer syndiad sut i ddatblygu ein gweithgareddau dros 2019 – 2020.  Gwnaethon un penderfyniad allweddol:  byddwn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2020 ar ddydd Iau, 5ed Mawrth, pan gynhelir cyfarfod Clwb Siarad arferol.  Mi fydd mwy o fanylion ar gael yn y pen draw.  Yn y cyfamser, dan ni’n annog unrhyw un sy ddim yn derbyn ein e-bostiau misol ond sydd eisiau dod i’n Cinio Nadolig (a ffilm) yn Y Continental ar ddydd Sul, 1af Rhagfyr 2019, i gysylltu â ni am wybodaeth.  Aelodau:  Mi fydd Margaret yn cysylltu â chi’n fuan i  ofyn am eis dewisiadau bwyd a’ch blaendal.  Dan ni’n cynnal diwrnod adolygu yn Y Stanley Arms, Preston, dydd Mercher 30ain Hydref, o 10.00 yb – 2.00 yp.  Cyfarfod nesa Clwb Siarad:  Dydd Iau, 7fed Tachwedd, lan lofft yn llyfrgell Yr Harris.  Dysgu 10.00 – 12.15;  cinio 12.15 – 1.00; grŵp darllen 1.00 – 3.00.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/9/2019 – Learn Welsh with us each month

What a great start to the year.  We met at 10.00am in The Continental – and we are very grateful to them for accommodating us so well.  We were joined by two new friends:   Barbara, a total beginner and Heather, an experienced learner.  Both are going to be great assets to the Club.  Margaret collected the annual £10 membership fee, we booked our Christmas lunch date at The Continental (Sunday 1st December at 12.30pm) and discussed plans for St David’s Day in 2020.  The Reading Group enjoyed a healthy debate reviewing “Stryd y Bont” and made great progress reading “Am Ddiwrnod.”  Our next Clwb Siarad meeting will be upstairs in the Harris Library on Thursday 3rd October 2019.  We will hold our AGM from 10.00 – 10.30am and learning will begin immediately afterwards.  Lunch break will be 12.15 – 1.00pm, followed by a Committee Meeting 1.00 – 3.00pm.

Dyna ddechreuad gwych i’r flwyddyn!  Wnaethon ni gyfarfod am 10.00yb yn Y Continental – dan ni’n ddiolchgar iawn iddyn nhw am ein cymhwyso mor dda.  Daeth ddwy ffrind newydd i ymuno â ni:  Barbara, sy’n ddechreuwraig bur, a Heather, sy’n ddysgwraig brofiadol.  Bydd y ddwy yn gaffaeliadau da iawn i’r Clwb.  Wnaeth Margaret gasglu’r ffi ddegbunt flynyddol, wnaethon ni archeb dyddiad ein cinio Nadolig yn Y Continental (Dydd Sul, 1af Rhagfyr am 12.30yp) a wnaethon ni drafod cynlluniau Dydd Gŵyl Dewi 2020.  Cafodd y Grŵp Darllen hwyl fawr yn dadlau adolygiad “Stryd y Bont” a gwneud cynnydd sylweddol wrth ddarllen “Am Ddiwrnod.”  Cynhelir cyfarod nesa Clwb Siarad i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris, dydd Iau 3ydd Hydref.  Dechreuwn gyda’n CCB o 10.00 – 10.30yb a bydd dysgu yn cychwn yn syth ar ôl hyn.  Bydd amser cinio o 12.15 – 1.00yp, yn cael ei ddilyn gan gyfarfod y Pwyllgor o 1.00 – 3.00yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment