Croeso Cynnes i Bawb

dragon

We’re a group of people living in mid-Lancashire with an enthusiasm for all things Welsh: the country, the language, and family ties.  Everyone sharing that enthusiasm is welcome to come and join us.  We’re a very friendly bunch.

We meet regularly between September and July each year, currently mainly on Zoom.  We have 4 face to face meetings planned for 2021 – 2022.  Each will take place at The Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP:

Thursday, 1st September 2021, 12.00 noon – 3.00 pm:  a reunion lunch;  Sunday 5th December 2021, 12.30 pm:  Christmas lunch;  Tuesday 1st March 2022, 12.30pm:  St David’s Day lunch;  Thursday 21st or Thursday 28th July 2022, 12.00 noon:  Social catch up meeting before the August break.

If you want to know more about these events or our zoom meetings, email clwbsiarad@gmail.com.  We also have a Facebookk page – search in “Groups” for Welsh Club Preston.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

Brawddegau mis Mawrth 2021 / March 2021 Sentences

Herma:  Dw i’n bwriadu cymryd tanysgrifiad i dderbyn tusw o flodau bob dydd Gwener.

Charlotte:  Mae’n bwysig gwrando pan mae’r athrawes yn siarad.

Eve:  Aeth llai na hanner oedolion Lancashire at y deintydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Pam:  Mi es i i hwylio pan es i i Abertawe yn yr hydref efo aelodau o fy nheulu estynedig  oedd yma o America ar wyliau.

Richard:  Yn y goedwig ddwfn dawel roedd gwrach garedig yn byw oedd yn gofalu am ei hanifail anwes, y ddraig goch, ac ei ffrindiau, y tylwyth teg swil.

Jenny:  Dw i’n hoffi gweld yr ŵyn yn chwarae yn y caeau yn y gwanwyn.

Susan M:  Dw i’n sylwi ar flagur yn y gwanwyn.

Susan G:  Mae llwyau cariad, cennin a chennin Pedr i gyd yn symbolau cenedlaethol o Gymru.

Wyn:  Mae symud tŷ yn drist iawn achos ein bod ni’n gadael ffrindiau ac eiddo. Pete:  Dw i’n teimlo’n ddiwyd ac yn optimistaidd, yn cynllunio taith gwersylla beic modur i Gymru yr haf hwn.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the Week 20/3/21

Tanysgrifiad = subscription

Gwrando = to listen

Deintydd = dentist

Abertawe = Swansea

Gwrach (b) = witch

Ŵyn = lambs

Blaguryn = shoot, bud

Symbolau cendlaethol = national symbols

Symud = to move

Optimistaidd = optimistic

Gwarantu = to guarantee

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/3/21

Bwriadu = to intend

Pwysig = important

Oedolion = adults

Hwylio = to sail

Gwarchod = to look after

Gwanwyn = spring

Sylwi = to notice

Cennin Pedr = daffodils

Eiddo = possessions

Diwyd = industrious

Gwasanaeth = service

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Chwefror / February’s sentences

Mae’r ffrwd yn llifo drwy’r dref i’r felin ddŵr.

Dw i’n hoffi cerdded efo fy nghi i i Barc Haslem bob dydd i ymarfer.

Dw i’n caru natur yn enwedig pili palod.

Mae’r ddraig goch yn cerdded mewn coedwig dawel, dwfn gan anadlu tân i ddiogelu’r tylwyth teg swil iawn sy’n dawnsio yng ngolau lleuad arian.

Mi gaeth Keith yn y Swyddfa Post anrhydedd oddiwrth y Frenhines eleni ac enw’r anrhydedd ydy Medal Ymerodraeth Brydeinig.

Drwy’r hydref dw i’n mwynhau gwylio dail yn syrthio. 

Lle mae cacen, mae gobaith, felly cymerwch dipyn bach o gacen.

Ges i ddim cefnogaeth egnïol o’r pwyllgor achos aethon nhw efo cynllun arall.

Mae’n anodd dod yn gerddor cymwys.

Symlrwydd ydy ei gadw’n syml.   

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 19/2/21

Llifo = to flow

Eu gorau = their best

Bob dydd = every day

Pili pala = butterfly

Amddiffyn = to defend

Anrhydedd = honour

Syrthio = to fall

Gobaith (fem) = hope

Egnïol = energetic

Anodd = difficult

Cadw = to keep

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/2/21

Ffrwd (fem) = stream

Llwyddo = to succeed

Cerdded = to walk

Natur (fem) = nature

Draig (fem) = dragon

Swyddfa Post = Post Office

Drwy = through

Tipyn bach o = a little bit of

Cefnogaeth (fem) = support

Cerddor = musician

Symledd, also symlrwydd = simplicity

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Ionawr / January’s Sentences

Ar y ffordd i Langollen dan ni’n medru gweld adfael abatŷ hardd.

Yn ystod tymor y Nadolig, y peth gorau ydy bod efo’r teulu.

Mae tywydd poeth yn distrywio blodau a llysiau yn ein gardd prydferth ni.

Plîs fedrech chi nôl papur tŷ bach i fi o’r archfarchnad.

Yn sydyn, pan mae’r haul yn troi’n las, dyna pryd mae’r tylwyth teg swil yn dawnsio yn y goedwig dawel dwfn.

Be’ oedd eich profiad gorau y llynedd a be’ ydy eich uchelgais eleni?

Dw i’n colli pethau yn aml ar ôl gosod nhw mewn cypyrddau, felly dw i angen wneud rhestr, er mwyn darganfod nhw eto.

Yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror rhaid i ni aros gartre er mwyn achub bywydau.

Mae’n anodd dewis geiriau priodol ar gyfer fy ngwaith cartref.

Y llynedd mi es i i gyfarfod penwythnos traddodiadol Cymraeg a Saesneg yng Nghasgwent.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 30/01/21

Ffordd (fem) = road, way

Hardd = beautiful

Abatŷ = abbey

Y peth gorau = the best thing

Llysiau = vegetables

Archfarchnad = supermarket

Troi = to turn

Llynedd = last year

Fel bod = so that

Darganfod = to discover

Dewis = to choose

Traddodiadol = traditional

Cyfeiriad = referral (+ direction + address)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 23/01/21

Tymor = term

Prydferth = beautiful

Papur tŷ bach = loo roll / toilet paper

Yn sydyn = suddenly

Uchelgais = ambition

Achub bywydau = to save lives

Colli = to lose

Cyfarfod = meeting

Tabledi = tablets

Meddyginiaeth = medication

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/1/21

Poeth = hot

Nôl = to fetch (+ back)

Glas = blue

Eleni = this year

Aros gartre / aros adre = stay at home

Gosod = to put, to place

Diwethaf = last

Posted in Uncategorized | Leave a comment