Croeso Cynnes i Bawb

dragon

We’re a group of people living in mid-Lancashire with an enthusiasm for all things Welsh: the country, the language, and family ties.  Everyone sharing that enthusiasm is welcome to come and join us.  We’re a very friendly bunch.

APOLOGIES / YMDDIHEURIADAU:  We are not holding monthly meetings in the Library in Preston until  we feel it is 100% safe to do so during Coronavirus Circumstances.  This information will be updated as soon as we know more.

Our Clwb Siarad meets on the first Thursday of every month upstairs at  The Harris Library in Preston.  We begin at 10.00am, holding classes / general conversation until 12.15pm.  About a third of us are Welsh speakers, others are beginners or more experienced learners.  We break for lunch at 12.15 then run a Reading Group from 1.00 – 3.00pm, except for 3 Thursdays in the year when we hold a Committee Meeting.  Please make sure you check our latest post for any additional sessions or changes to these arrangements if you are thinking of coming along.

See the What’s On page for our regular calendar and social events. We welcome suggestions or links to other groups.  Please comment here or email clwbsiarad@gmail.com.  We also have a facebook page – search in “Groups” for Welsh Club Preston.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/10/20

Ffurflen, ffurflenni (b) = form

Traeth = beach

Gemau = games

Pendwmpian = to nod off, to doze

Gwyliau = holidays

Cymorth cyflym = quick help

Hanes teulu = family history

Elusen (b) = charity

Problem a datrysiad = problem and solution

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 9/10/20

Geiriau’r Wythnos 9/10/20

Treth (b) = tax

Papur pleidleisio = voting paper

Bawd = thumb

Ast (b) = female dog, bitch

Casglu = to collect

Diddorol = interesting

Mwynhau = to enjoy

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau mis Medi / September’s Sentences

At the end of each month we will publish some of our learners’ sentences – ones they have formed from their chosen “Word of the Week.” Ar ddiwedd bob mis byddwn yn cyhoeddi rhai o frawddegau ein dysgwyr – wedi eu ffurfio ar sail eu “Geiriau’r Wythnos.”

Ga i bysgod a sglodion fel prif gwrs? May I have fish and chips as the main course?

Dw i’n anghofio sut i ddefnyddio’r collnod! I forget how to use the apostrophe!

Mae ‘na bysgod wibli wobli yng Ngorllewin Awstralia sy’n las a pheryglus. There are jelly fish in Western Australia that are blue and dangerous.

Mae gen i wahoddiad i barti penblwydd, a dyma’r anrhegion. I have an invitation to a birthday party, and here are the presents.

Dan ni’n mwynhau cerddoriaeth canu gwlad bob nos Fawrth efo ffrindiau, ond dim ar hyn o bryd. We enjoy country music with friends every Tuesday night, but not at the moment.

Dw i’n gwneud y golchi achos fy mod i’n ŵr tŷ, achos mae fy ngwraig yn sâl. I do the washing because I’m a househusband because my wife is ill.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 25/09/20

Peryglus – dangerous

Canu gwlad – country music

Ynys – island

Prif gwrs – main course

Gwaith tŷ – housework

Defnyddio – to use

Gwahodd – to invite

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 11/09/20

Manylion = details

Angenrheidiol = necessary

Nôl = fetch

Braidd = rather, somewhat, hardly, almost, just

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Words of the Week / Geiriau’r Wythnos 4/9/20

O heddiw ymlaen, dan ni’n sefydlu nodwedd newydd, gyson ar ein tudalen Facebook ac ar ein gwefan:  Geiriau’r wythnos.  Dyma’r rhai cyntaf:

From today on, we are establishing a new, regular feature on our Facebook page and on our website:  Words of the Week.  Here are the first ones:

Pysgod a sglodion = fish and chips.  Often shortened to “sgod a sglods.”

Daufiniog = double edged

Cyflawni = to accomplish, achieve, complete, fulfil

Cyngerdd = concert

Anrhegion = presents

Gwerthfawrogi = to appreciate

Chwit-chwat = fickle, changeable, not dependable

Gorchudd wyneb = face covering

Cerddoriaeth = music

Pwytho = to stitch

Collnod = apostrophe

Diddorol = interesting

Cerflun = statue

Tro bedol = u turn

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Update on / Y diweddaraf am 3/9/20

Sadly, the situation regarding the virus in Preston means that it is not safe enough for us to meet physically in the Library in the first week of September.  Anyone who is not already on our mailing list and who wants to know more about becoming a member should email us to make enquiries.  We will refresh the information on this page before the first week of October.

Yn anffodus, dydy’r sefyllfa ynglŷn â’r coronafeirws yn Preston ddim yn ddigon diogel i ni fedru cyfarfod yn y Llyfrgell yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Medi.  Os oes unrhwyun sy ddim eisoes yn derbyn negesuon cyson oddiwrthon eisiau gwybod mwy am ddod yn aelod o’r Clwb, wnewch chi anfon ebost aton, os gwelwch yn dda.  Mi fydd fwy o wybodaeth ar y dudalen hon cyn yr wythnos gyntaf o Hydref.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Good news / newyddion da 22/7/20

We are still here and there is light at the end of the tunnel …..  The Harris Library is opening up in two phases and Welsh Club hope to be able to meet again by the beginning of September or October.  Further details to follow as soon as we learn what the new regulations will be.

“Dan ni yma o hyd” ac mae’r haul yn codi dros ben y bryn …..  Mae llyfrgell yr Harris yn agor dros ddwy rhan ac mae’r Clwb yn gobeithio cyfarfod eto erbyn dechrau mis Medi neu Hydref.  Bydd mwy o fanylion ar gael cyn gynted ag ydan yn gwybod be fydd y rheloau newydd.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

No Clwb Siarad for the foreseeable future

All our meetings have been cancelled until the current Coronavirus crisis is over.  We look forward to happier times and joyful reunions.  Stay safe, everyone.

Mae pob cyfarfod wedi canslo nes fydd argyfwng y Coronafirws drosodd.  Dan ni’n edrych ymlaen at amserau hapusach ac aduniadau llawen.  Cadwch yn ddiogel, bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/3/2020 – Learn Welsh with us each month

We had a fantastic time with our belated St David’s Day celebrations in The Continental!  The lessons were well attended, then we were joined by visitors by lunchtime – 28 of us in all – including someone from Liverpool Welsh Society and someone who used to attend the Welsh Society in Washington DC.  Lunch was excellent, the presentations from two of our members were very interesting, informative and entertaining, and everyone was in good voice for “Hen Wlad fy Nhadau” and “Calon Lân.”  There was fun, laughter and friendship.  A day to remember.  Our next meeting is back to its usual pattern on Thursday, 2nd April, 10.00am upstairs in the Harris Library.  Lessons until 12.15, followed by a short meeting of the Reading Group from 1.00 – 2.00pm.  All welcome.

 

Cawson amser gwych gyda’n dathliadau hwyr o Ddydd Gŵyl Dewi yn Y Continental!  Mynychwyd y gwersi’n dda, wedyn daeth ymwelwyr i ymuno â ni erbyn amser cinio – 28 i gyd – gan gynnwys un o Gymdeithas Cymry Lerpwl ac un oedd yn arfer mynd i Gymdeithas Gymreig Washington DC.  Roedd y bwyd yn ardderchog, roedd y cyflwyniadau gan ddau o’n haelodau’n ddiddorol, addysgiadol a difyr iawn, ac roedd pawb yn morio canu Hen Wlad fy Nhadau a Calon Lân.   Roedd na hwyl, chwerthin a chyfeillgarwch.  Diwrnod i’w gofio.  Bydd ein cyfarfod nesa nôl i’r patrwm arferol ar ddydd Iau, 2ail Ebrill, 10.00 yb i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris.  Gwersi tan 12.15, ganlynwyd rhain gan gyfarfod byr y Grŵp Darllen o 1.00 – 2.00yp.  Croeso i bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment