Croeso Cynnes i Bawb

dragon

We’re a group of people living in mid-Lancashire with an enthusiasm for all things Welsh: the country, the language, and family ties.  Everyone sharing that enthusiasm is welcome to come and join us.  We’re a very friendly bunch.  Language learning and conversation practice are our main activities.  Some of us are fluent, native speakers, but most of us are learners on a wide range of levels:  beginners / foundation to higher.

We meet regularly between September and July each year.  Our face to face meetings take place at The Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP.  The dates for 2022 – 2023 are shown below.  We also hold 3 weekly zoom sessions, 1 for fairly fluent learners and 2 for less fluent learners.

If you want to know more about these events or our zoom meetings, email Anne at clwbsiarad@gmail.com.  We also have a Facebook page – search in “Groups” for Welsh Club Preston.

Our motto is “CROESO CYNNES I BAWB” – a “warm welcome to everyone” – fluent, rusty or learner.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

Dydd Gwyl Dewi 2023

Dyn ni’n dathlu Dydd Gwyl Dewi ar 1af Mawrth 2023 yn Y Continental. Cyfarfod arferol o 10.15 – 12.15 yn y bore, wedyn cinio gyda’n gilydd. Ebostiwch Anne a Margaret am ragor o fanylion: clwbsiarad@gmail.com. Croeso cynnes i bawb fel arfer.

We are celebrating St David’s Day on March 1st 2023 in The Continental. The usual meeting from 10.15 – 12.15 in the morning then lunch together. Email Anne and Margaret for more details: clwbsiarad@gmail.com. A warm welcome to all as usual.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Am noson! What an evening!

Croesawu Tîm Rygbi Cynghrair Cymru yng Ngwesty’r Marriott yn Preston 11/10/2022.  Pob lwc i chi, bois, yng Nghwpan y Byd Hydref 2022.

Welcoming the Welsh Rugby League Team in the Marriott Hotel, Preston 11/10/2022.  Best of luck to you, boys in the World Cup Autumn 2022.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meetings / Cyfarfodydd 2022 – 2023

Everyone is welcome to turn up at any of our meetings (see below.) If you want to know more about our zoom meetings or would like to join us for Christmas Lunch and St David’s Day lunch, please email Anne at clwbsiarad@gmail.com.

Croeso cynnes i unrhywun sy’n troi i fyny at ein cyfarfodydd (gweler isod.) Os dych chi eisiau rhagor o fanylion am ein sesiynau zoom, neu eisiau dod i’n Cinio Nadolig / Cinio Dydd Gwyl Dewi, anfonwch ebost i Anne ar clwbsiarad@gmail.com.

Face to face meetings are held on the first Thursday morning of the month at The Continental, South Meadow Lane, Preston PR1 8JP. Enter via the garden from 10.00am onwards, turn left as you go in the door and go to their events room at the back. Our sessions start at 10.15am and go through to 12.15pm, with a comfort / coffee break half way through.  The pub doesn’t officially open until 12 but they will serve us coffee and tea during our break.

We’re aiming to have 10 meetings at The Continental over 2022-2023, as follows:

Thursday 1/9/22

Thursday 6/10/22

Thursday 3/11/22

Sunday 4/12/22 (Cinio Nadolig 12.30 – 4.30)

Thursday 2/2/23

Wednesday 1/3/23 (Cinio Dydd Gŵyl Dewi 12.30 – 4.30)

Thursday 6/4/23

Thursday 4/5/23

Thursday 1/6/23

Thursday 6/7/23

The dates could be subject to cancellation if circumstances demand it.  Zoom meetings will continue on Thursday and Friday mornings in between the face to face meetings.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfodydd / Meetings 2022

Dydd Gwyl Dewi / St David’s Day: Tuesday 1st March 2022; 12.30 lunch at The Continental, South Meadow Lane, Preston. Email us at clwbsiarad@gmail.com if you are interested. Please let us know by 9th February if possible.

If you are new to us and are interested in coming to any of the following meetings, please email us first so that we can give you more details about them.

Thursday 7th April, 10.15 – 12.30, The Continental

Thursday 5th May, 10.15 – 12.30, The Continental

Thursday 2nd June, 10.15 – 12.30, The Continental

Thursday 7th July, 10.15 – 12.30, The Continental

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Wyneb yn Wyneb / Face to Face meeting. 

Friday, 5th November 2021 at The Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP. Call in any time between 12.00 noon and 3.00pm.  If you haven’t met us before, look out for the Welsh flag and come to say hello.  You can order lunch on arrival.  A warm welcome to all.

Prynhawn dydd Gwener, 5ed Tachwedd, 2021 yn Yn Nhafarn y Continental, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP.  Galwch draw unrhyw bryd o hanner dydd tan 3.00yp.  Os nad ydych wedi cwrdd â ni o’r blaen, edrychwch am y faner Gymreig a dewch i ddweud helo.  Fedrwch brynu cinio ar ôl cyrraedd.  Croeso cynnes i bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cinio Nadolig / Christmas Lunch

Sunday, 5th December at the Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP.  Arrive at 12, eat at 12.30.  Email us for more details:  clwbsiarad@clwbsiarad

Dydd Sul, 5ed Rhagfyr yn Nhafarn y Continental, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP.  Cyrraedd tua hanner dydd, bwyta am 12.30.  Anfonwch ebost i gael mwy o fanylion:  clwbsiarad@gmail.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau mis Mawrth 2021 / March 2021 Sentences

Herma:  Dw i’n bwriadu cymryd tanysgrifiad i dderbyn tusw o flodau bob dydd Gwener.

Charlotte:  Mae’n bwysig gwrando pan mae’r athrawes yn siarad.

Eve:  Aeth llai na hanner oedolion Lancashire at y deintydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Pam:  Mi es i i hwylio pan es i i Abertawe yn yr hydref efo aelodau o fy nheulu estynedig  oedd yma o America ar wyliau.

Richard:  Yn y goedwig ddwfn dawel roedd gwrach garedig yn byw oedd yn gofalu am ei hanifail anwes, y ddraig goch, ac ei ffrindiau, y tylwyth teg swil.

Jenny:  Dw i’n hoffi gweld yr ŵyn yn chwarae yn y caeau yn y gwanwyn.

Susan M:  Dw i’n sylwi ar flagur yn y gwanwyn.

Susan G:  Mae llwyau cariad, cennin a chennin Pedr i gyd yn symbolau cenedlaethol o Gymru.

Wyn:  Mae symud tŷ yn drist iawn achos ein bod ni’n gadael ffrindiau ac eiddo. Pete:  Dw i’n teimlo’n ddiwyd ac yn optimistaidd, yn cynllunio taith gwersylla beic modur i Gymru yr haf hwn.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the Week 20/3/21

Tanysgrifiad = subscription

Gwrando = to listen

Deintydd = dentist

Abertawe = Swansea

Gwrach (b) = witch

Ŵyn = lambs

Blaguryn = shoot, bud

Symbolau cendlaethol = national symbols

Symud = to move

Optimistaidd = optimistic

Gwarantu = to guarantee

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/3/21

Bwriadu = to intend

Pwysig = important

Oedolion = adults

Hwylio = to sail

Gwarchod = to look after

Gwanwyn = spring

Sylwi = to notice

Cennin Pedr = daffodils

Eiddo = possessions

Diwyd = industrious

Gwasanaeth = service

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Chwefror / February’s sentences

Mae’r ffrwd yn llifo drwy’r dref i’r felin ddŵr.

Dw i’n hoffi cerdded efo fy nghi i i Barc Haslem bob dydd i ymarfer.

Dw i’n caru natur yn enwedig pili palod.

Mae’r ddraig goch yn cerdded mewn coedwig dawel, dwfn gan anadlu tân i ddiogelu’r tylwyth teg swil iawn sy’n dawnsio yng ngolau lleuad arian.

Mi gaeth Keith yn y Swyddfa Post anrhydedd oddiwrth y Frenhines eleni ac enw’r anrhydedd ydy Medal Ymerodraeth Brydeinig.

Drwy’r hydref dw i’n mwynhau gwylio dail yn syrthio. 

Lle mae cacen, mae gobaith, felly cymerwch dipyn bach o gacen.

Ges i ddim cefnogaeth egnïol o’r pwyllgor achos aethon nhw efo cynllun arall.

Mae’n anodd dod yn gerddor cymwys.

Symlrwydd ydy ei gadw’n syml.   

Posted in Uncategorized | Leave a comment