Croeso Cynnes i Bawb

dragon

We’re a group of people living in mid-Lancashire with an enthusiasm for all things Welsh: the country, the language, and family ties.  Everyone sharing that enthusiasm is welcome to come and join us.  We’re a very friendly bunch.

We meet regularly between September and July each year, currently mainly on Zoom.  We have 4 face to face meetings planned for 2021 – 2022.  Each will take place at The Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP:

Thursday, 1st September 2021, 12.00 noon – 3.00 pm:  a reunion lunch;  Sunday 5th December 2021, 12.30 pm:  Christmas lunch;  Tuesday 1st March 2022, 12.30pm:  St David’s Day lunch;  Thursday 21st or Thursday 28th July 2022, 12.00 noon:  Social catch up meeting before the August break.

If you want to know more about these events or our zoom meetings, email clwbsiarad@gmail.com.  We also have a Facebookk page – search in “Groups” for Welsh Club Preston.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

Cyfarfod Wyneb yn Wyneb / Face to Face meeting. 

Friday, 5th November 2021 at The Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP. Call in any time between 12.00 noon and 3.00pm.  If you haven’t met us before, look out for the Welsh flag and come to say hello.  You can order lunch on arrival.  A warm welcome to all.

Prynhawn dydd Gwener, 5ed Tachwedd, 2021 yn Yn Nhafarn y Continental, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP.  Galwch draw unrhyw bryd o hanner dydd tan 3.00yp.  Os nad ydych wedi cwrdd â ni o’r blaen, edrychwch am y faner Gymreig a dewch i ddweud helo.  Fedrwch brynu cinio ar ôl cyrraedd.  Croeso cynnes i bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cinio Nadolig / Christmas Lunch

Sunday, 5th December at the Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP.  Arrive at 12, eat at 12.30.  Email us for more details:  clwbsiarad@clwbsiarad

Dydd Sul, 5ed Rhagfyr yn Nhafarn y Continental, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP.  Cyrraedd tua hanner dydd, bwyta am 12.30.  Anfonwch ebost i gael mwy o fanylion:  clwbsiarad@gmail.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau mis Mawrth 2021 / March 2021 Sentences

Herma:  Dw i’n bwriadu cymryd tanysgrifiad i dderbyn tusw o flodau bob dydd Gwener.

Charlotte:  Mae’n bwysig gwrando pan mae’r athrawes yn siarad.

Eve:  Aeth llai na hanner oedolion Lancashire at y deintydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Pam:  Mi es i i hwylio pan es i i Abertawe yn yr hydref efo aelodau o fy nheulu estynedig  oedd yma o America ar wyliau.

Richard:  Yn y goedwig ddwfn dawel roedd gwrach garedig yn byw oedd yn gofalu am ei hanifail anwes, y ddraig goch, ac ei ffrindiau, y tylwyth teg swil.

Jenny:  Dw i’n hoffi gweld yr ŵyn yn chwarae yn y caeau yn y gwanwyn.

Susan M:  Dw i’n sylwi ar flagur yn y gwanwyn.

Susan G:  Mae llwyau cariad, cennin a chennin Pedr i gyd yn symbolau cenedlaethol o Gymru.

Wyn:  Mae symud tŷ yn drist iawn achos ein bod ni’n gadael ffrindiau ac eiddo. Pete:  Dw i’n teimlo’n ddiwyd ac yn optimistaidd, yn cynllunio taith gwersylla beic modur i Gymru yr haf hwn.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the Week 20/3/21

Tanysgrifiad = subscription

Gwrando = to listen

Deintydd = dentist

Abertawe = Swansea

Gwrach (b) = witch

Ŵyn = lambs

Blaguryn = shoot, bud

Symbolau cendlaethol = national symbols

Symud = to move

Optimistaidd = optimistic

Gwarantu = to guarantee

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/3/21

Bwriadu = to intend

Pwysig = important

Oedolion = adults

Hwylio = to sail

Gwarchod = to look after

Gwanwyn = spring

Sylwi = to notice

Cennin Pedr = daffodils

Eiddo = possessions

Diwyd = industrious

Gwasanaeth = service

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Chwefror / February’s sentences

Mae’r ffrwd yn llifo drwy’r dref i’r felin ddŵr.

Dw i’n hoffi cerdded efo fy nghi i i Barc Haslem bob dydd i ymarfer.

Dw i’n caru natur yn enwedig pili palod.

Mae’r ddraig goch yn cerdded mewn coedwig dawel, dwfn gan anadlu tân i ddiogelu’r tylwyth teg swil iawn sy’n dawnsio yng ngolau lleuad arian.

Mi gaeth Keith yn y Swyddfa Post anrhydedd oddiwrth y Frenhines eleni ac enw’r anrhydedd ydy Medal Ymerodraeth Brydeinig.

Drwy’r hydref dw i’n mwynhau gwylio dail yn syrthio. 

Lle mae cacen, mae gobaith, felly cymerwch dipyn bach o gacen.

Ges i ddim cefnogaeth egnïol o’r pwyllgor achos aethon nhw efo cynllun arall.

Mae’n anodd dod yn gerddor cymwys.

Symlrwydd ydy ei gadw’n syml.   

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 19/2/21

Llifo = to flow

Eu gorau = their best

Bob dydd = every day

Pili pala = butterfly

Amddiffyn = to defend

Anrhydedd = honour

Syrthio = to fall

Gobaith (fem) = hope

Egnïol = energetic

Anodd = difficult

Cadw = to keep

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/2/21

Ffrwd (fem) = stream

Llwyddo = to succeed

Cerdded = to walk

Natur (fem) = nature

Draig (fem) = dragon

Swyddfa Post = Post Office

Drwy = through

Tipyn bach o = a little bit of

Cefnogaeth (fem) = support

Cerddor = musician

Symledd, also symlrwydd = simplicity

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Ionawr / January’s Sentences

Ar y ffordd i Langollen dan ni’n medru gweld adfael abatŷ hardd.

Yn ystod tymor y Nadolig, y peth gorau ydy bod efo’r teulu.

Mae tywydd poeth yn distrywio blodau a llysiau yn ein gardd prydferth ni.

Plîs fedrech chi nôl papur tŷ bach i fi o’r archfarchnad.

Yn sydyn, pan mae’r haul yn troi’n las, dyna pryd mae’r tylwyth teg swil yn dawnsio yn y goedwig dawel dwfn.

Be’ oedd eich profiad gorau y llynedd a be’ ydy eich uchelgais eleni?

Dw i’n colli pethau yn aml ar ôl gosod nhw mewn cypyrddau, felly dw i angen wneud rhestr, er mwyn darganfod nhw eto.

Yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror rhaid i ni aros gartre er mwyn achub bywydau.

Mae’n anodd dewis geiriau priodol ar gyfer fy ngwaith cartref.

Y llynedd mi es i i gyfarfod penwythnos traddodiadol Cymraeg a Saesneg yng Nghasgwent.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 30/01/21

Ffordd (fem) = road, way

Hardd = beautiful

Abatŷ = abbey

Y peth gorau = the best thing

Llysiau = vegetables

Archfarchnad = supermarket

Troi = to turn

Llynedd = last year

Fel bod = so that

Darganfod = to discover

Dewis = to choose

Traddodiadol = traditional

Cyfeiriad = referral (+ direction + address)

Posted in Uncategorized | Leave a comment