Croeso Cynnes i Bawb

dragon

We’re a group of people living in mid-Lancashire with an enthusiasm for all things Welsh: the country, the language, and family ties.  Everyone sharing that enthusiasm is welcome to come and join us.  We’re a very friendly bunch.

Our Clwb Siarad meets on the first Thursday of every month upstairs at  The Harris Library in Preston.  We begin at 10.00am, holding classes / general conversation until 12.15pm.  About a third of us are Welsh speakers, others are beginners or more experienced learners.  We break for lunch at 12.15 then run a Reading Group from 1.00 – 3.00pm, except for 3 Thursdays in the year when we hold a Committee Meeting.  Please make sure you check our latest post for any additional sessions or changes to these arrangements if you are thinking of coming along.

See the What’s On page for our regular calendar and social events. We welcome suggestions or links to other groups.  Please comment here or email clwbsiarad@gmail.com.  We also have a facebook page – search in “Groups” for Welsh Club Preston.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

Clwb Siarad 5/9/2019 – Learn Welsh with us each month

What a great start to the year.  We met at 10.00am in The Continental – and we are very grateful to them for accommodating us so well.  We were joined by two new friends:   Barbara, a total beginner and Heather, an experienced learner.  Both are going to be great assets to the Club.  Margaret collected the annual £10 membership fee, we booked our Christmas lunch date at The Continental (Sunday 1st December at 12.30pm) and discussed plans for St David’s Day in 2020.  The Reading Group enjoyed a healthy debate reviewing “Stryd y Bont” and made great progress reading “Am Ddiwrnod.”  Our next Clwb Siarad meeting will be upstairs in the Harris Library on Thursday 3rd October 2019.  We will hold our AGM from 10.00 – 10.30am and learning will begin immediately afterwards.  Lunch break will be 12.15 – 1.00pm, followed by a Committee Meeting 1.00 – 3.00pm.

Dyna ddechreuad gwych i’r flwyddyn!  Wnaethon ni gyfarfod am 10.00yb yn Y Continental – dan ni’n ddiolchgar iawn iddyn nhw am ein cymhwyso mor dda.  Daeth ddwy ffrind newydd i ymuno â ni:  Barbara, sy’n ddechreuwraig bur, a Heather, sy’n ddysgwraig brofiadol.  Bydd y ddwy yn gaffaeliadau da iawn i’r Clwb.  Wnaeth Margaret gasglu’r ffi ddegbunt flynyddol, wnaethon ni archeb dyddiad ein cinio Nadolig yn Y Continental (Dydd Sul, 1af Rhagfyr am 12.30yp) a wnaethon ni drafod cynlluniau Dydd Gŵyl Dewi 2020.  Cafodd y Grŵp Darllen hwyl fawr yn dadlau adolygiad “Stryd y Bont” a gwneud cynnydd sylweddol wrth ddarllen “Am Ddiwrnod.”  Cynhelir cyfarod nesa Clwb Siarad i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris, dydd Iau 3ydd Hydref.  Dechreuwn gyda’n CCB o 10.00 – 10.30yb a bydd dysgu yn cychwn yn syth ar ôl hyn.  Bydd amser cinio o 12.15 – 1.00yp, yn cael ei ddilyn gan gyfarfod y Pwyllgor o 1.00 – 3.00yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/9/19 – Learn Welsh with us each month

The next meeting of Clwb Siarad will take place in The Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP, on Thursday, 5/19/19 at 10.00am – 12.15pm, followed by a meeting of the Reading Group from 1.00 – 3.00pm.  Meetings from October – July are planned to take place in the Harris Library.  We will collect the annual £10 membership fee during the meeting.

Cynhelir cyfarfod nesa Clwb Siarad yn nhafarn Y Continental, South Meadow Lane, Preston PR1 8JP, ddydd Iau, 5/9/19 am 10.00yb – 12.15yp.  Dilynir hwn gan gyfarfod y Grwp Darllen o 1.00 – 3.00yp.  Dan ni’n bwriadu cynnal cyfarfodydd Hydref – Gorffennaf yn Llyfrgell yr Harris.  Byddwn yn casglu ffi blynyddol £10 yn ystod y cyfarfod.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 4/7/2019 – Learn Welsh with us each month

We returned to our original ‘home’ for the last meeting of 2018-2019.  The newly refurbished room is very good indeed, giving us our own space and opportunity to organise group work much more easily.  There are still some problems with the acoustics but we will work to overcome them.  Being able to use the same room for the afternoon meeting was excellent.  We are very grateful to Joanne on the Library staff for organising all of this for us.  We were delighted to welcome a new Welsh speaking friend who heard about us as a result of our visit to Denbigh in May.  Rhiannon will be an asset to the Club and of great help to the learners.  Anne and Margaret reported back on their fantastic week in Nant Gwrtheyrn with Bethan Gwanas.  They also met one of our favourite authors, Manon Steffan Ros, whose book “Stryd y Bont” is being studied at the moment.   Anne’s group had a much greater focus on speaking, rather than reading and writing today.  This was great fun, and will be included in all future lessons.  Brian’s Welsh cakes were first class – so popular that he realises he needs to bake twice as much next time.  There is no meeting in August, in order to allow members the chance to visit the Welsh National Eisteddfod in Llanrwst, and unfortunately the Library is not available for our September meeting.  We are likely to meet in The Stanley Arms instead.  Full details will be posted in due course.

Cyfarfyddon yn ein ‘cartref’ gwreiddiol ym mis Gorffennaf.  Roedd y stafell ar ei newydd wedd – yn dda iawn, wir, yn rhoi cyfle i ni fod ar wahan i bobol eraill ac i drefnu gwaith grŵp yn hawdd.  Mae na broblemau efo’r acwstig ond fe weithiwn i’w goresgyn.  Roedd y gallu i ddefnyddio’r un ystafell yn y prynhawn yn wych.  Dan ni’n gwerthfawrogi cefnogaeth Joanne, aelod staff y Llyfrgell, yn yr achos hwn.  Pleser mawr oedd croesawu Cymraes Gymraeg newydd i’n plith – mi wnaeth Rhiannon glywed amdanon yn sgîl ein hymweliad â Dinbych.  Mi fydd hi’n fuddiol iawn i’r dysgwyr.  Siaradodd Anne a Margaret am eu hamser bendigedig yng nghwmni Bethan Gwanas yn Nant Gwrtheyrn.  Wnaethon nhw gyfarod â Manon Steffan Ros hefyd, un o’n hoff awduron.  Dan ni’n astudio ei llyfr “Stryd y Bont” ar hyn o bryd.  Roedd ffocws grŵp Anne ar siarad, yn hytrach na darllen neu ysgrifennu heddiw.  Cawson llawer o hwyl gyda hwn, ac mi fydd yn rhan annatod o’n gwersi yn y dyfodol.  Mwynhaon teisennau Brian cymaint mae o’n deall fydd rhaid gwneud mwy o lawer y tro nesa.  Does dim cyfarfod ym mis Awst, er mwyn rhoi cyfle i’n haelodau fynd i’r Eisteddfod Genedlaethol  yn Llanrwst, ac yn anffodus dydy’r Llyfrgell ddim ar gael mis Medi.  Mae’n debyg fyddwn yn cyfarfod yn y  Stanley Arms.  Bydd y manylion i gyd yma yn y pen draw.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 6/6/2019 – Learn Welsh with us each month

Today was our last meeting in the Continental for the time being.  We are returning to the Harris Library after 5 months away.  There were fewer of us than usual today, but we were delighted to welcome Lynda and David.  Lynda is a Welsh speaker from Aberystwyth who has recently moved to Preston.  We hope she will become a full time member of the Club.  Our day out to Denbigh on 30 May was a huge success.  We enjoyed it so much we’re considering going back for an overnight stay sometime.  We are indebted to Nerys Ann from Popeth Cymraeg for organising so many activities for us.  Have a look at our “Gallery” to see how happy we were.  The idea of an evening “Chat and a Drink” group is being put aside for the moment.   Our next and last meeting for 2018-2019 will be at 10.00am in the upstairs room of the Harris Library on Thursday, 4th of July.  Brian has promised to bring his speciality – Welsh cakes – as a treat.  The Reading Group will meet from 1.00 – 3.00 pm in the same location.  We’ve just started our 4th book:  Stryd y Bont, by Manon Steffan Ros.  NB, we do not meet in August – the National Eisteddfod is on during the first week.

 

Cawson ein cyfarfod olaf (am y tro) yn Y Continental heddiw.  Dan ni’n dychwelyd i Lyfrgell yr Harris ar ôl absenoldeb o bum mis.  Criw bach oedden ni heddiw, ond roedd hi’n bleser i groesawu Lynda a David.   Cymraes Cymraeg ydy Lynda, o Aberystwyth, sy newydd symud i Preston.  Gobeithio bydd hi’n aelod llawn o’r Clwb.  Roedd ein diwrnod allan i Ddinbych yn llwyddiannus dros ben.  Wnaethon ni fwynhau cymaint ein bod ni’n ystyried mynd nôl i aros dros nos rhywbryd.  Dan ni’n ddyledus iawn i Nerys Ann o Bopeth Cymraeg wnaeth drefnu cymaint o weithgareddau ar ein cyfer.  Ewch i’n “Oriel” i weld mor hapus oedden ni.  Mae’r syniad o noson “Sgwrs a Diod” yn cael ei roi o’r neilltu ar hyn o bryd.  Cynhelir ein cyfarfod nesa, yr un ola am 2018-2019, am 10.00 yb i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris, dydd Iau, 4ydd Gorffennaf.  Mae Brian wedi addo dod â’i arbenigedd – cacennau cri / pice ar y maen fel amheuthun i ni.  Bydd y Grŵp Darllen yn cyfarfod yn yr un man am 1.00 – 3.00yp.  Dan ni newydd ddechrau ein pedwerydd llyfr:  Stryd y Bont, gan Manon Steffan Ros.  DS, dan ni ddim yn cyfarfod mis Awst – wythnos yr Eisteddfod.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 2/5/2019 – Learn Welsh with us each month

Thank goodness there was no bad news this month.  We were again warmly welcomed at The Continental where everything was set up ready for us, as usual.  Both classes are making very good progress:  the Beginners have reached Unit 6 and the Intermediate Group completed Unit 22.  Eleven of us are going on the day trip to Denbigh on 30th May.  We are looking forward to the Cae Dai museum visit, walking the castle walls, calling in at the Welsh bookshop and being served our lunch and evening meal in Welsh.  Lorna has suggested that we start an evening “chat and a pint” group each month to give learners a better chance to speak Welsh without a text book in front of them.  There will be more news on this in the next post.  We held a Committee meeting today.  A major decision lies ahead of us:  do we return to the Library for 2019-2020 or do we stay at The Continental?  Our next meeting will definitely be at The Continental on Thursday, 6th June 2019, starting half an hour earlier than usual at 12.30pm.

 

Doedd ‘na ddim newyddion drwg y mis hwn, diolch byth.  Cawson groeso cynnes eto yn Y Continental, lle roedd pob dim yn barod i ni fel arfer.  Mae’r ddau ddosbarth yn gwneud cynnydd da:  mae’r Dechreuwyr wedi cyrraedd Uned 6, tra bod y Grŵp Canolradd wedi gorffen Uned 22.  Mae 11 ohonon ni’n mynd ar y trip i Ddinbych ar 30ain Mai.  Dan ni’n edrych ymlaen at ymweld ag amgueddfa Cae Dai, cerdded ar waliau’r castell, galw mewn i’r siop lyfrau Cymraeg a chael gweinyddiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod ein cinio hanner dydd a’n pryd yn yr hwyr.  Mae Lorna wedi awgrymu cynnal grŵp “Sgwrs a Pheint” un noson bob mis er mwyn rhoi cyfle i’r dysgwyr ymarfer siarad Cymraeg heb werslyfr o’u blaenau.  Cewch fwy o wybodaeth am hwn yn y post nesaf.  Cynhaliwyd cyfarfod y Pwyllgor heddiw.  Mae gynnon benderfyniad mawr i’w wneud:  mynd yn ôl i’r Llyfrgell yn 2019-2020 neu aros yn Y Continental?  Bydd ein cyfarfod nesa yn Y Continental yn bendant:  Dydd Iau, 6ed Mehefin 2019, yn dechrau’n gynt nag arfer am 12.30yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 4/4/2019 – Learn Welsh with us each month

It’s hard to believe that there is even more sad news to report this month.  Our dear friend, Hilary Maddis, passed away suddenly and unexpectedly at her home on 17th March.  Hilary joined us in 2017, and we will miss her strong support for the Club, her ‘have a go’ attitude and her sense of fun.    She was very dear to us.  There is better news:  Five of our members had a brilliant day and a lot of fun on the course at Popeth Cymraeg in Denbigh on 9th March.  Our third meeting in The Continental went very well and the Reading Group made an excellent start on our new book:  “Pass Y Sugnydd Llwch, Darling.”  The group are confident enough to finish this one off on their own at home, so we will start a fourth book in June.  Great progress!  We had a very successful Revision Day in The Stanley Arms in Preston on April 10th and we look forward to holding more sessions there in the future.  And the exciting news is that we have a day out in Denbigh to look forward to on Thursday 30th May.  This has been organised for us by one of the tutors at Popeth Cymraeg and we are looking forward very much to repeating the kind of experience we had in Rhuthun last September.  Our next Clwb Siarad meeting is on Thursday 2nd May at 12.00 noon for a 1.00pm start.  The usual learning session will be followed by a Committee Meeting.

 

Mae’n anodd credu bod gynnon ni ragor o newyddion trist.  Bu farw ein ffrind annwyl, Hilary Maddis, yn sydyn ac yn annisgwyl yn ei chartref ar 17eg Mawrth.  Ymunodd Hilary â ni yn 2017, ac mi fyddwn ni’n gweld eisiau ei chefnogaeth gadarn, ei phersonoiaeth ‘mynd amdani’ a’i synnwyr digrifwch.  Roedd hi’n aelod hoffus iawn.  Mae ‘na ddigon o newyddion gwell:  Cafodd 5 o’n haelodau diwrnod bendigedig a llawn hwyl ar gwrs Popeth Cymraeg yn Ninbych ar 9fed Mawrth.  Aeth ein trydydd cyfarfod yn Y Continental yn dda iawn ac mi wnaeth y Grŵp Darllen gychwyn da ar ein llyfr newydd “Pass y Sugnydd Llwch, Darling.”  Mae’r grŵp yn ddigon hyderus i orffen y llyfr hwn wrth ei hunain adre, felly mi wnawn ni ddechrau llyfr rhif 4 ym mis Mehefin.  Am gynnydd!  Cawson ddiwrnod adolygu llwyddiannus iawn yn Y Stanley Arms yn Preston ar 10fed Ebrill ac rydyn yn edrych ymlaen at gynnal rhagor o’r rhain yna yn y dyfodol.  A’r newyddion cyffroes ydy ein bod ni’n edrych ymlaen at drip i Ddinbych ar ddydd Iau, 30ain Mai.  Mae hwn wedi’i drefnu ar ein cyfer gan un o diwtoriaid Popeth Cymraeg ac rydyn yn edrych ymlaen yn arw at ailadrodd yn fath brofiad cawson yn Rhuthun ym mis Medi y llynedd.  Bydd cyfarfod nesa Clwb Siarad yn cael ei gynnal yn Y Continental ar ddydd Iau 2ail Mai am hanner dydd i ddechrau am 1 o’r gloch.  Dilynir y sesiwn dysgu arferol gan Gyfarfod y Pwyllgor.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 7/3/2019 – Learn Welsh with us each month

So much has happened since last month.  To begin with, we were very proud to see Deborah’s letter taking pride of place in the opening page of Lingo Newydd.  The following week, four of us were interviewed by BBC Wales, for a news bulletin they were doing about Preston Council’s success in keeping stores open in the town centre.  Then we heard the sad news that Gwen had died, and seven of us were able to meet her lovely family at her funeral in Blackburn on 27 February.  In the meantime, Wales were victorious against England in Cardiff on 23 February – a cause for much celebration.  On 1st March, 22 of us had a wonderful time at our St David’s Day Lunch at the Continental, where we were delighted to meet a 6 year old Welsh speaker from Cardiff, who was visiting his grandma in Preston.  We sang “Happy Birthday” in Welsh to Daphne and ended up singing it twice more to local diners who had a Welsh connection.  We have tried very hard to find suitable and affordable alternative premises as our permanent meeting place, but no luck so far.  We will meet again in The Continental on Thursday 4th April 2019.  Lunch will be available from 12.00 noon, learning will take place from 1.00-3.00pm and the Reading Group will meet from 3.00 – 4.30pm.

 

Mae cymaint wedi digwydd ers mis diwetha’.  I ddechrau, roeddwn yn falch iawn o weld llythyr Deborah yn disgleirio ar dudalen gynta Lingo Newydd.  Yr wythnos nesa, cafodd pedair ohonom gyfweliad efo BBC Cymru .  Roeddent yn darlledu newyddion am lwyddiant Cyngor Preston yn cadw siopau ar agor ar y stryd fawr.  Wedyn clywson y newyddion trist bod Gwen wedi marw.  Aeth saith ohonom i gyfarfod â’i theulu annwyl yn ei chynhebrwng  yn Blackburn.  Yn y cyfamser, roedd llawer o ddathlu dros fuddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr yng Nhaerdydd ar 23 Chwefror.  Ar 1af o Fawrth, cawson amser bendigedig yn ystod cinio Dydd Gŵyl Dewi  yn y Continental, lle roedden wrth ein bodd i gwrdd â hogyn bach 6 mlwydd oed o Gaerdydd – siaradwr Cymraeg a oedd yn ymweld â’i famgu yn Preston.  Canon “Penblwydd Hapus” yn Gymraeg i Daphne ac yn y pen draw roedd rhaid i ni ganu ddwywaith eto ar gyfer bwytwyr lleol efo cysylltiad Cymreig.  Dan ni wedi gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i fangre amgen fel man cyfarfod parhaol, ond dim lwc mor belled.  Byddwn yn cyfarfod eto yn y Continental dydd Iau, 4ydd Ebrill 2019.  Bydd cinio ar gael o 12.00yp, bydd dysgu’n digwydd o 1.00 – 3.00yp ac mi fydd y Grŵp Darllen yn cyfarfod o 3.00 – 4.30yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 7/2/19 – Learn Welsh with us each month

The Continental made us very welcome for our first Clwb Siarad meeting there.  The film room was set up ready, we had a delicious lunch before hand and generally adapted well to our temporary new premises.  It is unfortunate that the pub does not open until 12.00noon.  Many members could not attend the meeting at the later time and, of course, the location is not as conveniently central as the Library.  We will, however, continue to meet at The Continental for the next few months and continue to consider our options for the future.  The next Clwb Siarad meeting is on Thursday, 7th March at The Continental.  Learning will be from 1.00 – 3.00pm, which leaves an opportunity to enjoy some lunch from 12 o’clock.   The Reading Group will then meet from 3.15 – 4.30.  Before that date, of course, we will hold our celebratory St David’s Day Lunch at The Continental on March 1st 2019, from 12.00noon.  Why not join us?

 

Cawson groeso cynnes iawn gan Y Continental pan gwrddon yna am y tro cynta.  Roedd popeth yn barod yn y ‘stafell ffilm, mwynhaon ginio blasus ac addason yn dda i’n mangre newydd dros dro.  Mae’n anffodus nad ydy’r dafarn yn agor tan hanner dydd.  Mae’r prynhawn yn anghyfleus i sawl aelod, ac, wrth gwrs, dydy’r lleoliad ddim mor ganolog â’r Llyfrgell.  Fodd bynnag, byddwn yn dal i gyfarfod yn Y Continental yn ystod y misoedd nesa a dal i drafod ein optiwns am y dyfodol.  Cynhelir cyfarfod nesa Clwb Siarad ddydd Iau, Mawrth 7fed yn Y Continental.  Mae cyfle i gael cinio am hanner dydd, bydd y dysgu o 1.00 – 3.00yp, a’r Grŵp Darllen yn cwrdd o 3.15-4.30yp.  Cyn hynny, wrth gwrs, byddwn yn dathlu Cinio Dydd Gŵyl Dewi yn Y Continental ar 1af Mawrth 2019, o 12.00yp.  Be’ am ymuno â ni?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad Feb, Mar, Apr 2019 – Learn Welsh with us each month

!!!!!!!!!!!!!!!    Important information:  We have to change our venue during February, March and April 2019, due to work going on at The Harris Library.  Our meeting on Thursday February 7th will be at The Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, from 1.00 to 3.00pm.  This will be followed by a Committee Meeting.  Keep checking the website for up to date information re March and April.

Gwybodaeth pwysig:  Rhaid i ni newid ein man cyfarfod yn ystod Chwefror, Mawrth ac Ebrill, yn sgîl gwaith cynnal a chadw yn Llyfrgell yr Harris.  Cynhelir cyfarfod Dydd Iau, 7fed Chwefror yn Nhafarn Y Continental, South Meadow Lane, Preston, o 1.00 tan 3.00yp.  Dilynir hwn gan gyfarfod y Pwyllgor.  Cysylltwch â’n gwefan yn gyson i glywed am Mawrth ac Ebrill.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 3/1/19 – Learn Welsh with us each month

What an excellent start to 2019.  Two more newcomers (will our membership reach 40 this year, I wonder?), a lot of learning and a great deal of laughter.  We missed Steve and Duncan, who were away on a revision course at Popeth Cymraeg in Denbigh, and we hope that Lorna’s foot injury is better by next month.  We had great fun in the Reading Group meeting in the afternoon and made excellent progress with Pegi Talfryn’s book, “Gangsters Yn Y Glaw.”  Luckily we have 2 natives from Carnarvon to help us with the colloquial language.  The learners read fluently and confidently – their progress is remarkable.  Our next regular meeting is at 10.00am on Thursday, 7th February in the upstairs room at The Harris Library, followed by a Committee Meeting at 1.00pm in the Education Room. Make a note in your diary of our St David’s Day Celebrations on Friday, March 1st 2019 at The Continental and get in touch with us for more detail.

Am gychwyn ardderchog i 2019!  Dau newydd-ddyfodiad (wnawn ni gyrraedd 40 o aelodau eleni, tybed?), digonedd o addysg a lot fawr o chwerthin.  Gwelson eisiau Steve a Duncan, (roeddent i ffwrdd ar gwrs adolygu gan Popeth Cymraeg yn Ninbych) a gobeithio bydd anaf troed Lorna’n well erbyn mis nesa.  Cawson hwyl fawr yng nghyfarfod y Grŵp Darllen yn y prynhawn, wrth wneud cynnydd sylweddol efo llyfr Pegi Talfryn, “Gangsters yn y Glaw.”  Yn ffodus, mae gynnon ddau Gofi Dre i’n helpu ni efo’r tafodiaith.  Roedd y dysgwyr yn darllen yn rhugl ac yn hyderus – maen nhw’n symud ymlaen yn wych.  Cynhelir ein cyfarfod arferol nesa am 10.00yb, ddydd Iau 7fed Chwefror, i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris, a dilynir hwn gan gyfarfod Y Pwyllgor am 1.00yp yn yr Ystafell Addysg.  Gwnewch nodyn yn eich dyddiadur i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda ni yn Y Continental  ddydd Iau, 1af Mawrth 2019.  Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

Posted in Uncategorized | Leave a comment