Next Meeting Thu 4/5/2017: Cyfarfod Nesa’

Our revision class at Ham and Jam on 20 April was a great success.  Thanks to Richard for making us so welcome and thanks to the learners for working so hard, especially our newest recruit, Wyn.  Our next Clwb Siarad meeting is on Thursday, 4 May at 10.00am in the Harris Library, follwed by a Committee Meeting at Ham and Jam at 12.30pm.

Roedd ein dosbarth adolygu yng nhaffi Ham and Jam yn llwyddiannus iawn.  Diolch i Richard am y croeso a diolch i’r dysgwyr am weithio mor galed, yn enwedig ein ffrind newydd, Wyn.  Mae Clwb Siarad yn cyfarfod ar ddydd Iau, 4 Mai am 10.00yb yn Llyfrgell yr Harris yn Preston, wedyn yn cynnal Cyfarfod y Pwyllgor yn Ham and Jam am 2.30yp.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nant Gwrtheyrn 3 – 7.4.2017

What a fantastic week!  Great weather, great course, great company – and an opportunity to use our language 24/7.  We recommend it to all our learners.

Am wythnos fendigedig!  Tywydd braf, cwrs gwych, cwmni da – a chyfle i siarad Cymraeg 24/7.  Dan ni’n argymell Y Nant i bob un o’n dysgwyr.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 30.3.2017 – Learn Welsh with us each month

Each monthly meeting adds to our numbers and increases our fun.  Who would have thought that “One finger, one thumb, keep moving” would generate as much learning?!  Excellent progress was made today.  NB we’re holding a revision session at Ham and Jam Cafe on 20 April from 10.00am – 1.00pm – email us if you’re interested in coming along.  The next “normal” meeting is on Thursday, 4th May at 10.00am at The Harris Library.

Dan ni’n gweld cynnydd yn ein rhifau ac yn ein mwynhad bob mis.  Pwy fasai’n meddwl bod “Un bys, un bawd yn symud” yn gallu creu’r fath ddysgu?!  Aethon ni’n bell iawn heddiw!  DS cynhelir dosbarth adolygu yng nghaffi Ham a Jam ar 20fed Ebrill am 10.00yb – 1.00yp.  Anfonwch e-bost i ni os oes gynnoch ddiddordeb mewn ymuno â ni.  Mae’r cyfarfod “normal” nesa ar ddydd Iau, 4ydd Mai am 10.00yb yn llyfrgell Yr Harris.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Great night at Ham and Jam – Noson wych

We enjoyed a super international poetry evening and really appreciated hearing beautiful words spoken and sung in different languages.  The event was very well supported and Welsh Club made a very favourable impression.  Many thanks to Damson Poets for inviting us!

Wnaethon ni fwynhau noson ardderchog o farddoniaeth ryngwladol a gwerthfawrogi gwrando ar eiriau hyfryd yn cael eu hadrodd a’u canu mewn ieithoedd gwahanol.  Cefnogwyd yr archlysur gan dorf sylweddol a wnaethpwyd argraff ffafrïol iawn gan ein Clwb Cymraeg.  Diolch yn fawr i Damson Poets am ein gwahodd!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Special Poetry Evening: Noson Arbennig o Farddoniaeth

We are taking part in a special event organised by Damson Poets to mark World Poetry Day.  Readings of poetry from around the world will take place at the Ham and Jam cafe, 50 Lancaster Road, Preston, PR1 1DD on Wednesday, 29th March 2017 from 7.30 – 9.30pm.  Entry is FREE and a warm welcome is extended to anyone who is interested – particularly those with a love of Welsh poetry, of course!

Rydyn ni’n cymryd rhan mewn achlysur arbennig a gynhelir gan Damson Poets i ddathlu “World Poetry Day”.  Darllenir barddoniaeth o bob cwr y byd yng nghaffi Ham and Jam, Preston PR1 1DD ar nos Fercher, 29ain Mawrth o 7.30-9.30yh.  Mynediad yn rhad ac am ddim.  Croeso cynnes i bawb sy â diddordeb – yn enwedig y sawl sy’n caru barddoniaeth Gymraeg, wrth gwrs!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

St David’s Day / Dydd Gŵyl Dewi 1.3.2017

A splendid evening in The Continental pub!  Great food and company, everyone ready to join in the fun, with other diners very interested and supportive.  Thanks to everyone who attended.  Next Clwb Siarad meeting Thursday 30.3.2017 at 10.00am in the Harris library.

Noson wych yn nhafarn Y Continental!  Bwyd a chwmni rhagorol, pawb yn barod i ymuno â’r hwyl a’r bwytwyr eraill yn llawn diddordeb a chefnogaeth.  Diolch i bawb wnaeth ddŵad.  Ein cyfarfod nesa ar ddydd Iau, 30.3.2017 yn llyfrgell Yr Harris am 10.00yb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 2.2.2017 – Learn Welsh with us each month

It was almost “standing room only” in The Harris Library today!  We were very pleased to welcome our third new learner this year.  He was thrown into the deep end with ‘nasal mutation’ but wasn’t put off.  Great atmosphere and enthusiasm as usual.  We also held a profitable Committee Meeting at Cafe Nero’s, generating lots of ideas for future events.  NB: the next Clwb Siarad Meeting is on Thursday, 30th March at 10.00 am in the library as usual.

Roedd Yr Harris dan ei sang heddiw!  Pleser mawr i groeso ein trydydd dysgwr newydd eleni.  Wnaeth hyd yn oed treiglad trwynol ddim difetha ei ddiddordeb.  Awyrgylch a brwdfrydedd gwych fel arfer.  Cynhaliwyd Cyfarfod y Pwyllgor yn Cafe Nero – defnyddiol iawn, gan gynnig sawl syniad am weithgareddau yn y dyfodol.  DS:  cynhelir cyfarfod nesa Clwb Siarad ar 30ain Mawrth am 10.00 yb yn y llyfrgell fel arfer.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5.1.2017 – Learn Welsh with us each month

A great turn-out for this month’s meeting – it was especially good to see friends who are recovering from illness.  Much fun as always revising basic questions and counting up to 100, and much head scratching remembering how to answer ‘yes’ and ‘no’.  We’ll get there!  Look out for details about celebrating St David’s Day on March 1st at The Continental pub.

Daeth pawb yn llu heddiw – roedd hi’n arbennig o dda i weld ffrind yn gwella ar ôl triniaeth ddifrifol.  Llawer o hwyl fel arfer yn adolygu cwestiynau ac yn rhifo hyd at 100.  Pawb yn drysu wrth geisio cofio sut i ateb ‘ia’ a ‘naci’.  Mi ddaw! Edrychwch am fanylion ynglŷn â dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth 1af yn nhafarn Y Continental.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 1.12.16 – Learn Welsh with us month.

A great last meeting to 2016 – lots of games and chocolates – and a new friend to welcome.  Peter learned about us on SSIW.  The learners were brilliant today, giving short presentations in Welsh – they’ve made remarkable progress!  See you all in 2017.

Cyfarfod gwych i gloi 2016 – llawer o hwyl a siocled – a ffrind newydd i’w groesawu.  Clywodd Peter amdanon ar SSIW.  Roedd y dysgwyr yn fendigedig heddiw yn rhoi sgyrsiau yn Gymraeg  – mae’n syndod i weld eu cynnydd!  Welwn ni chi i gyd yn 2017.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Christmas Lunch and Film / Cinio Nadolig a Ffilm 27.11.16

We all enjoyed great food, service and company at The Continental in Preston.  Everyone was in good spirits – not even the tragically sad story of Solomon and Gaenor could dishearten us.  Happy Christmas to all our friends!

Wnaeth bawb fwynhau bwyd, gwasanaeth a chwmni da yn Y Continental yn Preston.  Roedd pob un ohonom yn hapus braf – ni wnaeth hyd yn oed stori Solomon a Gaenor – sy’n affwysol o drist, ein digalonni.  Nadolig Llawen i’n ffrindiau i gyd!

Posted in Uncategorized | Leave a comment