Clwb Siarad 7/9/17 – Learn Welsh with us each month

An excellent start to the new ‘term’, with lots in attendance despite some being ‘off sick’.  The number of regular attenders has doubled in the past year.  It was a very busy meeting, with much to discuss.  In the afternoon we had our first “Literature Group” meeting, where we looked at Hedd Wyn’s most famous poem, “Rhyfel”, and agreed to start reading Caryl Lewis’ book, “Martha, Jac a Sianco.”  This has been translated into English and can be seen as a film on You Tube.  On Saturday 9/9/17, Brian and I attended an outstanding event in Birkenhead – the Hedd Wyn Festival, organised by Liverpool Welsh Society.  The next event for Clwb Siarad is the guided walk starting from The New Continental pub in Preston on Saturday, 23rd September, at 10.45am.  See our What’s On page for more details.  Clwb Siarad’s next monthly meeting is on Thursday 5 October 2017 at 10.00am.

Dechreuad ardderchog i’r ‘tymor’ newydd; roedd llawer yn bresennol er gwaetha’r ffaith bod nifer ddim yn iach.  Mae rhif y mynychwyr cyson wedi dwblu dros y flwyddyn ddiwethaf.  Roedd yn gyfarfod prysur, gyda chymaint i drafod.  Yn y prynhawn, cynhaliwyd cyfarfod cyntaf ein “Grŵp Llên”.  Edrychon ar gerdd enwocaf Hedd Wyn, “Rhyfel” a chytunon i ddechrau darllen llyfr Caryl Lewis, “Martha, Jac a Sianco”.  Mae hwn wedi cael ei gyfieithu i’r Saesneg a gellir edrych ar ffilm ohono ar “You Tube”.    Ar ddydd Sadwrn, 9/9/17, wnaeth Brian a finnau ymweld ag achlysur gwych ym Mhenbedw – Gŵyl y Gadair Ddu, wedi’i threfnu gan Gymdeithas Etifeddiaeth Glannau Mersi.  Digwyddiad nesa Clwb Siarad ydy’r daith gerdded sy’n dechrau o’r Continental yn Preston ar ddydd Sadwrn, 23ain Medi, am 10.45yb.  Gweler ein tudalen “What’s On” am ragor o fanylion.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Over the “summer” – dros yr “haf” 2017

We’ve had two excellent revision sessions and braved all kinds of weather at the National Eisteddfod on Anglesey during our summer break.  Our next Clwb Siarad meeting is on Thursday 7 September at The Harris Library.  Visit our “What’s On” page for details of our social guided walk on Saturday 23rd September.  Our programme for Sept 2017 – July 2018 will be available in the next couple of weeks.

Dan ni wedi cael dau sesiwn adolygu ardderchog ac wedi ymwroli yn erbyn bob math o dywydd yn Yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ynys Môn yn ystod egwyl yr haf.  Ewch i’n tudalen “What’s On” i gael manylion ein taith gerdded gymdeithasol ar ddydd Sadwrn 23ain Medi.  Bydd ein rhaglen Medi 2017- Gorffennaf 2018 ar gael yn fuan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 6/7/17 – Learn Welsh with us each month

Yet another new friend today!  Gillian even brought baby Thomas along – a lovely way to end our year.  The learners will meet for revision classes at Ham and Jam Cafe on 27/7/17 and 3/8/17 between 10.00am and 1.00pm, but Clwb Siarad’s next meeting will be on Thursday 7/9/17 at 10.00am upstairs in the Harris Library.  See our What’s On page for September events.

Ffrind newydd unwaith eto heddiw!  Daeth Gillian â’i babi (Thomas) i ymuno â ni – diweddglo hyfryd i’n blwyddyn.  Bydd y dysgwyr yn cyfarfod yng nghaffi Ham and Jam ar 27/7/17 a 3/8/17 rhwng 10.00yb a 1.00yp, ond cynhelir cyfarfod nesa Clwb Siarad ar ddydd Iau, 7/9/17 lan lofft yn llyfrgell yr Harris am 10.00yb.  Gweler tudalen “What’s On” am ddigwyddiadau mis Medi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 1.6.17 – Learn Welsh with us each month

Yet another new friend joined us today – the Club has gone from strength to strength this year.  We think we’ve mastered the possessive ‘my / your’ etc – but it has been a challenge!  Good humour and hard work pulls us through.  Top marks to Duncan who has been practising his Welsh on strangers he meets in North Wales.  The AGM was successful and good fun – and we’ve got a full and lively committee to take us through the next 12 months.  Next meeting is 6.7.17, with a revision session on 27.7.17.  All welcome.

Ffrind newydd unwaith eto heddiw – mae’r Clwb yn mynd o nerth i nerth eleni.  Dan ni wedi meistroli meddiant – fy / dy ayyb – ond mae’n heriol iawn.  Dyfal donc a dyr y garreg – a digon o synnwyr digrifwch.  Da iawn Ducan – mae o wedi bod yn ymarfer ei Gymraeg ar ddieithriaid yng Ngogledd Cymru.  Cawson CCB da, mae gynnon ni bwyllgor llawn a bywiog i gario ni drwy’r flwyddyn o’n blaenau.  Cyfarfod nesa ar 6.7.17, gyda sesiwn adolygu ar 27.7.17.  Croeso cynnes i bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Future meetings / Cyfarfodydd yn y dyfodol

Thursday, 1st June 2017.  We will hold our normal Clwb Siarad in The Harris Library at 10.00am – 12.00 noon.  In the evening, we will hold our AGM, followed by social eating/drinking/chatting time at The Grey Friar (Wetherspoons) on the corner of Ringway and Friargate in Preston, 6pm onwards..  All are welcome, but only paid up members can vote.

Dydd Iau 21ain Mehefin 2017.  Clwb Siarad fel arfer yn Yr Harris, 10.00 -12.00.  Cynhelir ein CBC am 6.00yh yn nhafarn The Grey Friar, Preston, gyda amser am fwyd, diod a sgwrs.  Croeso i bawb – ond dim ond aelodau sy wedi talu sy’n gallu pleidleisio.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 4.5.2017 – Learn Welsh with us each month

A full and lively meeting today.  Double the number we had last September! Our new home is UPSTAIRS in The Harris -much more spacious and bright. The learners had done fantastic homework, we sang a lot of amusing songs and said a sad farewell to one of our most faithful and supportive members.  Beryl is returning to live in Caernarfon – and plans are afoot for a Clwb Siarad visit …..

Cyfarfod llawn a bywiog heddiw – dwbl y nifer oedd yno ym mis Medi!  Mae gynnon ni gartref newydd i fyny’r LLOFFT yn Yr Harris – digon o le a golau.  Gwaith cartref rhagorol gan y dysgwyr, digon o ganu doniol – a ffarwelio hiraethus i Beryl, un o’n haelodau mwya selog a chefnogol.  Mae hi’n dychwelyd i Gaernarfon – ac mae ‘na gynlluniau ar y gweill i ymweld â hi ….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Next Meeting Thu 4/5/2017: Cyfarfod Nesa’

Our revision class at Ham and Jam on 20 April was a great success.  Thanks to Richard for making us so welcome and thanks to the learners for working so hard, especially our newest recruit, Wyn.  Our next Clwb Siarad meeting is on Thursday, 4 May at 10.00am in the Harris Library, follwed by a Committee Meeting at Ham and Jam at 12.30pm.

Roedd ein dosbarth adolygu yng nhaffi Ham and Jam yn llwyddiannus iawn.  Diolch i Richard am y croeso a diolch i’r dysgwyr am weithio mor galed, yn enwedig ein ffrind newydd, Wyn.  Mae Clwb Siarad yn cyfarfod ar ddydd Iau, 4 Mai am 10.00yb yn Llyfrgell yr Harris yn Preston, wedyn yn cynnal Cyfarfod y Pwyllgor yn Ham and Jam am 2.30yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nant Gwrtheyrn 3 – 7.4.2017

What a fantastic week!  Great weather, great course, great company – and an opportunity to use our language 24/7.  We recommend it to all our learners.

Am wythnos fendigedig!  Tywydd braf, cwrs gwych, cwmni da – a chyfle i siarad Cymraeg 24/7.  Dan ni’n argymell Y Nant i bob un o’n dysgwyr.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 30.3.2017 – Learn Welsh with us each month

Each monthly meeting adds to our numbers and increases our fun.  Who would have thought that “One finger, one thumb, keep moving” would generate as much learning?!  Excellent progress was made today.  NB we’re holding a revision session at Ham and Jam Cafe on 20 April from 10.00am – 1.00pm – email us if you’re interested in coming along.  The next “normal” meeting is on Thursday, 4th May at 10.00am at The Harris Library.

Dan ni’n gweld cynnydd yn ein rhifau ac yn ein mwynhad bob mis.  Pwy fasai’n meddwl bod “Un bys, un bawd yn symud” yn gallu creu’r fath ddysgu?!  Aethon ni’n bell iawn heddiw!  DS cynhelir dosbarth adolygu yng nghaffi Ham a Jam ar 20fed Ebrill am 10.00yb – 1.00yp.  Anfonwch e-bost i ni os oes gynnoch ddiddordeb mewn ymuno â ni.  Mae’r cyfarfod “normal” nesa ar ddydd Iau, 4ydd Mai am 10.00yb yn llyfrgell Yr Harris.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Great night at Ham and Jam – Noson wych

We enjoyed a super international poetry evening and really appreciated hearing beautiful words spoken and sung in different languages.  The event was very well supported and Welsh Club made a very favourable impression.  Many thanks to Damson Poets for inviting us!

Wnaethon ni fwynhau noson ardderchog o farddoniaeth ryngwladol a gwerthfawrogi gwrando ar eiriau hyfryd yn cael eu hadrodd a’u canu mewn ieithoedd gwahanol.  Cefnogwyd yr archlysur gan dorf sylweddol a wnaethpwyd argraff ffafrïol iawn gan ein Clwb Cymraeg.  Diolch yn fawr i Damson Poets am ein gwahodd!

Posted in Uncategorized | Leave a comment