Clwb Siarad 4/1/18 – Learn Welsh with us each month

There were fewer of us than usual at our first meeting of 2018 – many affected by ‘flu, one away on a course, others on holiday.  Everyone had done their homework and sailed through the vocabulary test with ease!  We had fun revising the past tense and time, we enjoyed Jenny’s “brussel sprouts” and sang The 12 Days of Christmas – again!

We are very much saddened by the death of our dear friend and founder, Mary, who passed away on December 14th 2017.  Her funeral was a wonderful and fitting tribute.  We were honoured to be included and we thank Mary’s warm and loving family for their welcome and friendship.  We shall miss Mary’s humour, dedication, energy, drive, knowledge, creativity and foresight enormously and will have to work very hard to develop the future of our club without her.

We do have plans for the immediate future:

January:  Date to be finalised – a Revision Class in Ham and Jam Cafe on the 22nd or 23rd or 24th.

February:  The next meeting of Clwb Siarad is on Thursday 1/2/18 at 10.00 am in the Library then there is a Committee Meeting at 1.00 pm in Ham and Jam Cafe.

March:  Clwb Siarad meets as usual in the Library at 10.00 am on St David’s Day, 1/3/18.  The focus of the meeting will be “My Picture of Wales”.  At 1.00 pm we will have a Celebration St David’s Lunch at Angelo’s, Preston.

April:  Clwb Siarad meets at 10.00 am on 5/4/18 in the Library, then the Reading Group meet from 1.00 – 3.00 pm in Ham and Jam Cafe.  We are also planning to visit Manchester SSIW group on Saturday 21/4/18 – details to be finalised later on.

Roedd llai ohonom nag arfer yn ein cyfarfod cyntaf o 2018 – sawl yn sâl efo’r “flu”, un i ffwrdd ar gwrs Popeth Cymraeg, eraill ar eu gwyliau.  Roedd pawb wedi gwneud eu gwaith cartref ac yn llwyddiannus iawn yn y prawf geirfa.  Cawson hwyl wrth adolygu y gorffennol ac amser, mwynhaon “ysgewyll” Jenny a chanon “Deuddeg Diwrnod ‘Dolig” – unwaith eto!

Mewn tristwch mawr dan ni’n cofio ein ffrind annwyl a’n sylfaenydd, Mary, bu farw ar 14/12/17.  Rhoddwyd teyrnged addas iawn iddi hi mewn gwasanaeth hyfryd yn yr angladd.  Roedd hi’n anrhydedd i gymryd rhan ac i gael y fath groeso gan ei theulu cyfeillgar a chynnes.  Anodd fydd y gwaith i ddatblygu dyfodol y Clwb heb Mary – colled eithafol i ni.  Byddwn yn gweld eisiau ei hiwmor, egni, ysfa, ymroddiad, gwybodaeth, creadigedd a’i rhagwelediad yn fawr iawn.

Mae gynnon ni gynlluniau am y dyfodol agos:

Ionawr:  Mae angen cadarnhau’r dyddiad – dosbarth adolygu yng nhaffi Ham a Jam ar y 22ain, 23ain neu’r 24ain.

Chwefror:  Cyfarfod nesa Clwb Siarad ar 1/2/18 am 10.00 yb yn y Llyfrgell wedyn cyfarfod y Pwyllgor yng nghaffi Ham and Jam am 1.00 yp.

Mawrth:  Mae Clwb Siarad yn cyfarfod fel arfer am 10.00 yb yn y Llyfrgell ar Ddydd Gŵyl Dewi, 1/3/18.  “Fy llun i o Gymru” fydd ffocws y cyfarfod.  Cawn cinio i ddathlu’r Gŵyl am 1.00 yp yn Angelo’s.

Ebrill:  Mae Clwb Siarad yn cyfarfod am 10.00 yb yn y Llyfrgell ar 5/4/18, wedyn mae’r Grŵp Darllen yn cwrdd yng Nghaffi Ham a Jam o 1.00 – 3.00 yp.  Dan ni’n bwriadu ymweld â Grŵp SSIW ym Manceinion ar ddydd Sadwrn, 21ain Ebrill – manylion pellach nes ymlaen.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 7/12/17 – Learn Welsh with us each month

The two December events have been a great finish to a very good year.  We thoroughly enjoyed our Christmas Lunch at The Continental, rose to the challenge of the quiz (therefore learning Christmas themed vocabulary – even Betty, our authority on the language, learned a new word) and were utterly charmed by the film “Eldra”.  This will be a hard act to follow at Christmas 2018.  Our last Clwb Siarad meeting of the year also went very well.  We’ve reached the end of Unit 14 and are beginning to master the past tense.  We feasted on Christmas goodies like mini mince pies, stollen bites and Pat’s delicious selection of honey and seed coated nuts.  We must thank all the other library users for their tolerance of us singing “The 12 Days of Christmas” (in Welsh, of course) to close our meeting.  Little do they know that they’re in for an encore in our next meeting at 10.00am on 4 January 2018 – we will, of course, still be within the 12 day period!  Merry Christmas and a Happy New Year to all our readers.

Mae’r ddau ddigwyddiad yn ystod mis Rhagfyr wedi bod yn ddiweddglo ardderchog i flwyddyn wych.  Roeddem wrth ein bodd gyda’r Cinio Nadolig yn Y Continental, cyflawnon her y cwis (felly’n dysgu geirfa Nadoligaidd – wnaeth hyd yn oed Betty, ein meistres ar yr iaith, ddysgu gair newydd) a chawson ein sywno’n llwyr gan y ffilm “Eldra”.  Mi fydd hi’n anodd gwella ar hyn blwyddyn nesa.  Aeth cyfarfod diwetha Clwb Siarad yn dda iawn hefyd.  Dan ni wedi cyrraedd diwedd Uned 14 ac yn dechrau meistroli’r gorffennol.  Cawson wledd o dartennau Nadolig a “stollen” bychain a mwynhaon detholiad amheuthun o gnau arbennig oddiwrth Pat.  Rhaid rhoi diolch i gyd o’r bobl arall yn y llyfrgell am ein goddef yn canu “Deuddeg Diwrnod Nadolig”.  Dan nhw’n hollol anymwybodol o’r encôr fydd yn ein cyfarfod nesa ar 4 Ionawr 2018 am 10.00yb – byddwn tu mewn i’r cyfnod Nadoligaidd, wrth gwrs!  Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un o’n darllenwyr.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 9/11/17 – Learn Welsh with us each month

We had an extremely busy meeting today, with lots going on.  2 new friends – a warm welcome to Richard and Janice;  Margaret busy taking orders for our Christmas dinner;  a photographer from The Harris preparing some publicity material and somewhere in the middle of all this learning about the past tense of “to go” and “to have”.  After lunch the reading group met in Ham and Jam and discussed Caryl Lewis’ book “Martha, Jack and Sianco”.  We wish Steve and Duncan good luck in their courses with Popeth Cymraeg and Nant Gwrtheyrn and look forward to hearing how they got on.  In December we meet on Sunday 3rd for our annual Christmas Lunch in the Continental at 12.30pm, followed by the film showing of “Eldra” at 2.30pm.  Then we have our last Clwb Siarad meeting for 2017 on Thursday 7th December at 10.00am upstairs in the Harris Library.

 

Cawson gyfarfod hynod o brysur heddiw, gyda llawer o ddigwyddiadau.  Dau ffrind newydd – croeso cynnes i Richard a Janice; Margaret wrthi’n cymryd archebion ar gyfer ein cinio Nadolig; ffotograffydd o’r Harris yn tynnu lluniau hyrwyddol a rhywle yng nghanol hyn oll dysgu am y gorffennol – “mynd” a “cael”.  Ar ôl cinio cwrddodd y grŵp darllen yng nhaffi Ham a Jam i drafod llyfr Caryl Lewis, sef “Martha, Jac a Sianco”.  Dymunwn pob lwc i Steve a Duncan yn eu cyrsiau efo Popeth Cymraeg a Nantgwrtheyrn ac edrychwn ymlaen at glywed sut aeth popeth.  Ym mis Rhagfyr dan ni’n cyfarfod  ar ddydd Sul 3ydd i gael ein Cinio Nadolig blynyddol yn Y Continental am 12.30yp, dilynir hyn gan ymddangosiad y ffilm “Eldra” am 2.30yp.  Wedyn dyn ni’n cael ein cyfarfod olaf 2017 ar ddydd Iau, 7fed Rhagfyr am 10.00yb i fyny’r grisiau yn llyfrgell yr Harris.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/10/17: Learn Welsh with us each month

“What time is it?” was the subject for learning today.  The traditional Welsh numbers are quite challenging!  Great progress is being made and the new move to have 25 minutes dedicated to conversation is going really well.  We thanked Eve and Eleri for organising the Guided Walk on 23 September – we had a lovely morning and lunch in the Continental was up to the usual high standard.  We said “farewell” to Pam, who is going to Australia for 5 months to visit her daughter.  She’s taking her Welsh books with her and is planning to meet up with a Welsh society while she’s there!  NB the next meeting is on the second Thursday of November, not the first:  9th November 2017 upstairs in The Harris at 10.00am.  This will be followed by the Literary Group meeting at 1.00pm in the Ham and Jam Cafe.

“Faint o’r gloch ydy hi?”, neu “Beth yw’r amser?” oedd y pwnc heddiw.  Mae rhifau traddodiadol Cymraeg braidd yn heriol!  Mae pawb yn gwneud cynnydd sylweddol ac mae’r drefn newydd o ymarfer sgwrsio am bum munud ar hugain yn mynd yn dda iawn.  Diolchon i Eve ac Eleri am drefnu’r Daith Gerdded ar 23ain Medi.  Cawson amser hyfryd, ac roedd y cinio yn Y Continental o safon uchel fel arfer.  Dywedon “ffarwel” i Pam.  Mae’n ymweld â’i merch yn Awstralia am bum mis.  Mae’n mynd â’i llyfrau Cymraeg gyda hi ac mae’n bwriadu cysylltu â chymdeithas Cymraeg tra bod hi yna!  DS:  Mae’r cyfarfod nesa ar yr ail ddydd Iau yn Nhachwedd, nid y cyntaf:  9fed Tachwedd 2017, i fyny’r grisiau yn Yr Harris am 10.00yb.  Dilynir hwn gan gyfarfod y Grŵp Llên yng nhaffi Ham and Jam am 1.00yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 7/9/17 – Learn Welsh with us each month

An excellent start to the new ‘term’, with lots in attendance despite some being ‘off sick’.  The number of regular attenders has doubled in the past year.  It was a very busy meeting, with much to discuss.  In the afternoon we had our first “Literature Group” meeting, where we looked at Hedd Wyn’s most famous poem, “Rhyfel”, and agreed to start reading Caryl Lewis’ book, “Martha, Jac a Sianco.”  This has been translated into English and can be seen as a film on You Tube.  On Saturday 9/9/17, Brian and I attended an outstanding event in Birkenhead – the Hedd Wyn Festival, organised by Liverpool Welsh Society.  The next event for Clwb Siarad is the guided walk starting from The New Continental pub in Preston on Saturday, 23rd September, at 10.45am.  See our What’s On page for more details.  Clwb Siarad’s next monthly meeting is on Thursday 5 October 2017 at 10.00am.

Dechreuad ardderchog i’r ‘tymor’ newydd; roedd llawer yn bresennol er gwaetha’r ffaith bod nifer ddim yn iach.  Mae rhif y mynychwyr cyson wedi dwblu dros y flwyddyn ddiwethaf.  Roedd yn gyfarfod prysur, gyda chymaint i drafod.  Yn y prynhawn, cynhaliwyd cyfarfod cyntaf ein “Grŵp Llên”.  Edrychon ar gerdd enwocaf Hedd Wyn, “Rhyfel” a chytunon i ddechrau darllen llyfr Caryl Lewis, “Martha, Jac a Sianco”.  Mae hwn wedi cael ei gyfieithu i’r Saesneg a gellir edrych ar ffilm ohono ar “You Tube”.    Ar ddydd Sadwrn, 9/9/17, wnaeth Brian a finnau ymweld ag achlysur gwych ym Mhenbedw – Gŵyl y Gadair Ddu, wedi’i threfnu gan Gymdeithas Etifeddiaeth Glannau Mersi.  Digwyddiad nesa Clwb Siarad ydy’r daith gerdded sy’n dechrau o’r Continental yn Preston ar ddydd Sadwrn, 23ain Medi, am 10.45yb.  Gweler ein tudalen “What’s On” am ragor o fanylion.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Over the “summer” – dros yr “haf” 2017

We’ve had two excellent revision sessions and braved all kinds of weather at the National Eisteddfod on Anglesey during our summer break.  Our next Clwb Siarad meeting is on Thursday 7 September at The Harris Library.  Visit our “What’s On” page for details of our social guided walk on Saturday 23rd September.  Our programme for Sept 2017 – July 2018 will be available in the next couple of weeks.

Dan ni wedi cael dau sesiwn adolygu ardderchog ac wedi ymwroli yn erbyn bob math o dywydd yn Yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ynys Môn yn ystod egwyl yr haf.  Ewch i’n tudalen “What’s On” i gael manylion ein taith gerdded gymdeithasol ar ddydd Sadwrn 23ain Medi.  Bydd ein rhaglen Medi 2017- Gorffennaf 2018 ar gael yn fuan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 6/7/17 – Learn Welsh with us each month

Yet another new friend today!  Gillian even brought baby Thomas along – a lovely way to end our year.  The learners will meet for revision classes at Ham and Jam Cafe on 27/7/17 and 3/8/17 between 10.00am and 1.00pm, but Clwb Siarad’s next meeting will be on Thursday 7/9/17 at 10.00am upstairs in the Harris Library.  See our What’s On page for September events.

Ffrind newydd unwaith eto heddiw!  Daeth Gillian â’i babi (Thomas) i ymuno â ni – diweddglo hyfryd i’n blwyddyn.  Bydd y dysgwyr yn cyfarfod yng nghaffi Ham and Jam ar 27/7/17 a 3/8/17 rhwng 10.00yb a 1.00yp, ond cynhelir cyfarfod nesa Clwb Siarad ar ddydd Iau, 7/9/17 lan lofft yn llyfrgell yr Harris am 10.00yb.  Gweler tudalen “What’s On” am ddigwyddiadau mis Medi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 1.6.17 – Learn Welsh with us each month

Yet another new friend joined us today – the Club has gone from strength to strength this year.  We think we’ve mastered the possessive ‘my / your’ etc – but it has been a challenge!  Good humour and hard work pulls us through.  Top marks to Duncan who has been practising his Welsh on strangers he meets in North Wales.  The AGM was successful and good fun – and we’ve got a full and lively committee to take us through the next 12 months.  Next meeting is 6.7.17, with a revision session on 27.7.17.  All welcome.

Ffrind newydd unwaith eto heddiw – mae’r Clwb yn mynd o nerth i nerth eleni.  Dan ni wedi meistroli meddiant – fy / dy ayyb – ond mae’n heriol iawn.  Dyfal donc a dyr y garreg – a digon o synnwyr digrifwch.  Da iawn Ducan – mae o wedi bod yn ymarfer ei Gymraeg ar ddieithriaid yng Ngogledd Cymru.  Cawson CCB da, mae gynnon ni bwyllgor llawn a bywiog i gario ni drwy’r flwyddyn o’n blaenau.  Cyfarfod nesa ar 6.7.17, gyda sesiwn adolygu ar 27.7.17.  Croeso cynnes i bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Future meetings / Cyfarfodydd yn y dyfodol

Thursday, 1st June 2017.  We will hold our normal Clwb Siarad in The Harris Library at 10.00am – 12.00 noon.  In the evening, we will hold our AGM, followed by social eating/drinking/chatting time at The Grey Friar (Wetherspoons) on the corner of Ringway and Friargate in Preston, 6pm onwards..  All are welcome, but only paid up members can vote.

Dydd Iau 21ain Mehefin 2017.  Clwb Siarad fel arfer yn Yr Harris, 10.00 -12.00.  Cynhelir ein CBC am 6.00yh yn nhafarn The Grey Friar, Preston, gyda amser am fwyd, diod a sgwrs.  Croeso i bawb – ond dim ond aelodau sy wedi talu sy’n gallu pleidleisio.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 4.5.2017 – Learn Welsh with us each month

A full and lively meeting today.  Double the number we had last September! Our new home is UPSTAIRS in The Harris -much more spacious and bright. The learners had done fantastic homework, we sang a lot of amusing songs and said a sad farewell to one of our most faithful and supportive members.  Beryl is returning to live in Caernarfon – and plans are afoot for a Clwb Siarad visit …..

Cyfarfod llawn a bywiog heddiw – dwbl y nifer oedd yno ym mis Medi!  Mae gynnon ni gartref newydd i fyny’r LLOFFT yn Yr Harris – digon o le a golau.  Gwaith cartref rhagorol gan y dysgwyr, digon o ganu doniol – a ffarwelio hiraethus i Beryl, un o’n haelodau mwya selog a chefnogol.  Mae hi’n dychwelyd i Gaernarfon – ac mae ‘na gynlluniau ar y gweill i ymweld â hi ….

Posted in Uncategorized | Leave a comment