Clwb Siarad: Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 11/09/20

Manylion = details

Angenrheidiol = necessary

Nôl = fetch

Braidd = rather, somewhat, hardly, almost, just

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Words of the Week / Geiriau’r Wythnos 4/9/20

O heddiw ymlaen, dan ni’n sefydlu nodwedd newydd, gyson ar ein tudalen Facebook ac ar ein gwefan:  Geiriau’r wythnos.  Dyma’r rhai cyntaf:

From today on, we are establishing a new, regular feature on our Facebook page and on our website:  Words of the Week.  Here are the first ones:

Pysgod a sglodion = fish and chips.  Often shortened to “sgod a sglods.”

Daufiniog = double edged

Cyflawni = to accomplish, achieve, complete, fulfil

Cyngerdd = concert

Anrhegion = presents

Gwerthfawrogi = to appreciate

Chwit-chwat = fickle, changeable, not dependable

Gorchudd wyneb = face covering

Cerddoriaeth = music

Pwytho = to stitch

Collnod = apostrophe

Diddorol = interesting

Cerflun = statue

Tro bedol = u turn

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Update on / Y diweddaraf am 3/9/20

Sadly, the situation regarding the virus in Preston means that it is not safe enough for us to meet physically in the Library in the first week of September.  Anyone who is not already on our mailing list and who wants to know more about becoming a member should email us to make enquiries.  We will refresh the information on this page before the first week of October.

Yn anffodus, dydy’r sefyllfa ynglŷn â’r coronafeirws yn Preston ddim yn ddigon diogel i ni fedru cyfarfod yn y Llyfrgell yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Medi.  Os oes unrhwyun sy ddim eisoes yn derbyn negesuon cyson oddiwrthon eisiau gwybod mwy am ddod yn aelod o’r Clwb, wnewch chi anfon ebost aton, os gwelwch yn dda.  Mi fydd fwy o wybodaeth ar y dudalen hon cyn yr wythnos gyntaf o Hydref.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Good news / newyddion da 22/7/20

We are still here and there is light at the end of the tunnel …..  The Harris Library is opening up in two phases and Welsh Club hope to be able to meet again by the beginning of September or October.  Further details to follow as soon as we learn what the new regulations will be.

“Dan ni yma o hyd” ac mae’r haul yn codi dros ben y bryn …..  Mae llyfrgell yr Harris yn agor dros ddwy rhan ac mae’r Clwb yn gobeithio cyfarfod eto erbyn dechrau mis Medi neu Hydref.  Bydd mwy o fanylion ar gael cyn gynted ag ydan yn gwybod be fydd y rheloau newydd.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

No Clwb Siarad for the foreseeable future

All our meetings have been cancelled until the current Coronavirus crisis is over.  We look forward to happier times and joyful reunions.  Stay safe, everyone.

Mae pob cyfarfod wedi canslo nes fydd argyfwng y Coronafirws drosodd.  Dan ni’n edrych ymlaen at amserau hapusach ac aduniadau llawen.  Cadwch yn ddiogel, bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/3/2020 – Learn Welsh with us each month

We had a fantastic time with our belated St David’s Day celebrations in The Continental!  The lessons were well attended, then we were joined by visitors by lunchtime – 28 of us in all – including someone from Liverpool Welsh Society and someone who used to attend the Welsh Society in Washington DC.  Lunch was excellent, the presentations from two of our members were very interesting, informative and entertaining, and everyone was in good voice for “Hen Wlad fy Nhadau” and “Calon Lân.”  There was fun, laughter and friendship.  A day to remember.  Our next meeting is back to its usual pattern on Thursday, 2nd April, 10.00am upstairs in the Harris Library.  Lessons until 12.15, followed by a short meeting of the Reading Group from 1.00 – 2.00pm.  All welcome.

 

Cawson amser gwych gyda’n dathliadau hwyr o Ddydd Gŵyl Dewi yn Y Continental!  Mynychwyd y gwersi’n dda, wedyn daeth ymwelwyr i ymuno â ni erbyn amser cinio – 28 i gyd – gan gynnwys un o Gymdeithas Cymry Lerpwl ac un oedd yn arfer mynd i Gymdeithas Gymreig Washington DC.  Roedd y bwyd yn ardderchog, roedd y cyflwyniadau gan ddau o’n haelodau’n ddiddorol, addysgiadol a difyr iawn, ac roedd pawb yn morio canu Hen Wlad fy Nhadau a Calon Lân.   Roedd na hwyl, chwerthin a chyfeillgarwch.  Diwrnod i’w gofio.  Bydd ein cyfarfod nesa nôl i’r patrwm arferol ar ddydd Iau, 2ail Ebrill, 10.00 yb i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris.  Gwersi tan 12.15, ganlynwyd rhain gan gyfarfod byr y Grŵp Darllen o 1.00 – 2.00yp.  Croeso i bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Revision Day / Diwrnod Adolygu: 12/02/2020

A revision session will be held on Wednesday, 12th February 2020 from 10.00am – 1.00pm in the upstairs room of the The Stanley Arms, Preston, PR1 1DA.  Doors open at 9.30am.  All welcome.

https://www.stanleyarmspreston.co.uk/index

Cynhelir diwrnod adolygu ddydd Mercher, 12fed Chwefror 2020 o 10.00yb – 1.00yp yn ‘stafell lan lofft y Stanley Arms, Preston, PR1 1DA.  Drysau ar agor am 9.30yb.  Croeso i bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 6/2/2020 – Learn Welsh with us each month

There were 23 of us present today and again we were delighted to welcome a new friend, Joan.  Thank you, Steve, for being a good ambassador for the Club and recruiting her!  We held a productive Committee Meeting in the afternoon.  The Club has 37 paid up members and continues to flourish and offer a range of activities.  We agree that the learning sessions need to focus on developing confidence in speaking skills.  Margaret was busy today, taking our orders for the “St David’s Day” lunch, which is not actually on the correct day, but on Thursday, 5th March, as part of our next regular meeting day.  Please note that this will be in The Continental Pub on South Meadow Lane, Preston, and NOT in the Harris Library as usual.  This is the structure of the day:

10.00 – 12.15:  lesson time;  12.15 – 1.45ish:  lunch time;  1.45ish:  Presentations time(in English.)  Deborah from Anne’s class will give a talk on “Myths of Wales”:  Learn how the afanc from the Conwy Valley was defeated; discover where the physicians of Myddfai got their knowledge from; hear how three major rivers that have their origins in Pumlumon came into being.  Pete from Eleri’s class will give a talk based on the travels of George Borrow, who wrote the classic “Wild Wales” in 1862.

I hope that as many members as possible will attend to support Deborah and Pete, who will have spent a lot of time preparing their materials to inform and entertain us.  If you are reading this for the first time and are interested in joining us for any part of the day, just get in touch – preferably by email.

Roedd 23 ohonon ni’n bresennol heddiw ac unwaith eto cawson bleser i groesawu ffrind newydd, Joan.  Diolch, Steve, am fod yn llysgennad da dros y Clwb ac am ei recriwtio hi!  Cynhaliwyd cyfarfod Pwyllgor  cynhyrchiol yn y prynhawn.  Mae gynnon ni 37 o aelodau sy wedi talu eu ffi ac mae’r Clwb yn dal i ffynnu a chynnig gweithgareddau amrywiol.  Cytunon ei fod hi’n bwysig i ganolbwyntio ar fagu hyder mewn sgiliau siarad.  Roedd Margaret yn brysur heddiw, yn cymryd archebion bwyd am ein cinio “Dydd Gŵyl Dewi”, sy ddim yn cael ei gynnal yn union ar y dyddiad cywir, ond ar ddydd Iau, 5ed Mawrth, fel rhan o’n cyfarfod arferol nesa.  DS fydd hwn yn nhafarn Y Continental ar South Meadow Lane, Preston, NID yn llyfrgell yr Harris fel arfer.  Dyma raglen y dydd:

10.00 – 12.15:  amser gwersi;  12.15 – tua 1.45:  amser cinio;  tua 1.45:  amser Cyflwyniadau (trwy gyfrwng y Saesneg.)  Fydd Deborah o ddosbarth Anne  yn siarad am “Chwedlau Cymru”:  Dysgwch sut drechwyd yr Afanc o Gwm Conwy; darganfyddwch o le gafodd Meddygon Myddfai eu gwybodaeth; clywch sut grëwyd tair brif afon ym Mhumlumon.  Mi fydd Pete o ddosbarth Eleri yn cynnig sgwrs ar sail teithiau George Borrow, awdur y clasur “Wild Wales” (1862.)

Gobeithio bydd cymaint o aelodau a bo modd yn dod i gefnogi Deborah a Pete.  Mi fyddan nhw wedu treulio lot o amser yn paratoi eu hadnoddau i’n dysgu a’n difyrru.  Os dych chi’n darllen hwn am y tro cynta ac mae gynnoch chi ddiddordeb yn ymuno â ni am unrhyw ran o’r dydd, cystyllwch â ni – anfon ebost yw’r ffordd gorau.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 9/1/2020 – Learn Welsh with us each month

We were a bit thin on the ground today, with several members struck down with coughs and colds.  There were still 22 in attendance, however – and we welcomed a newcomer and an old friend we haven’t seen in over a year, so it was a very positive start to 2020.  Both groups continue to make excellent progress.  Anne’s group have purchased the Foundation level books ready for September.  Many have also attended courses with Popeth Cymraeg over the new year and have gained much confidence with their speaking skills.  We’re planning a revision course at the Stanley Arms in February, details to be issued in due course.  The reading group finished “Yn Ei Gwsg” by Bethan Gwanas.  Everyone enjoyed the book very much, considering it to be a really good story, well written, amusing – and with a great twist at the end.  Our next meeting is on Thursday, 6th February 2020, 10.00am upstairs in the reading room in the Harris Library.  There will be a Committee Meeting at 1.00pm.

 

Roedd sawl aelod yn absennol heddiw, yn dioddef peswch ac annwyd.  Serch hynny, roedd criw o 22 yna – a chroesawon newyddyfodiad a hen ffrind dan ni heb ei gweld ers dros flwyddyn.  Felly cawson ddechreuad positif iawn i 2020.  Mae’r ddau grŵp yn dal i wneud cynnydd ardderchog.  Mae grŵp Anne wedi prynu llyfrau lefel Sylfaen yn barod ar gyfer mis Medi.  Hefyd mae sawl un wedi mynychu cyrsiau Popeth Cymraeg dros y flwyddyn newydd ac maen nhw’n magu lot o hyder wrth siarad.  Dan ni’n bwriadu cynnal diwrnod adolygu ym mis Chwefror, bydd y manylion allan cyn bo hir.  Gorffennwyd darllen “Yn Ei Gwsg” (Bethan Gwanas) gan y grŵp darllen.  Wnaeth bawb fwynhau’r llyfr yn fawr iawn, yn ei ystyried yn cynnwys stori dda iawn, wedi’i hysgrifennu’n greftus, yn ddoniol – efo tro ardderchog yn y cynffon.  Cynhelir ein cyfarfod nesa ddydd Iau, 6ed Chwefror 2020, 10.00yb i fyny’r grisiau yn y ‘stafell ddarllen yn Llyfrgell yr Harris.  Cawn gyfarfod y Pwyllgor am 1.00yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/12/19 – Learn Welsh with us each month

What excitement!  We featured on Wales’ national radio station, Radio Cymru, this morning.  We had 15 minutes of interview with the very popular broadcaster, Shan Cothi.  Shan was delighted to discover that there is a thriving Welsh Club in Preston, and even more delighted that we teach Welsh and do all we can to promote the language.  Well done to the learners who spoke with Shan live on air – it’s just a pity that we didn’t have the whole programme to ourselves so that everyone could have a go.  It was a great way to end 2019.  Season’s greetings and a Happy New Year to all our members and followers – and a reminder that our next meeting is not the first Thursday of January – it’s the second Thursday:  9/1/2020, 10.00am upstairs in the Harris Library, with the reading group meeting at 1.00pm.

 

Am gynnwrf!  Roedden ni’n eitem ar Radio Cymru bore ‘ma.  Cawson gyfweliad o 15 munud gyda’r ddarlledwraig hynod bobologaidd, Shan Cothi.  Roedd Shan wrth ei bodd i ddarganfod bod na Glwb Cymraeg llwyddiannus yn Preston, yn enwedig am ein bod ni’n dysgu Cymraeg ac yn gwneud pob dim i hyrwyddo’r iaith.  Da iawn, wir, i bob un o’r dysgwyr wnaeth siarad â Shan yn fyw ar yr awyr.  Mae’n drueni na chawson y rhaglen yn ei chyfanrwydd er mwyn i bawb gael cyfle i roi cynnig arni.  Roedd hi’n ffordd wych i orffen 2019.  Cyfarchion y tymor a Blwyddyn Newydd Dda i bob un o’n haelodau a’n dilynwyr – ac atgoffiad nad yw ein cyfarfod nesa ddydd Iau cyntaf o Ionawr – ond yr ail ddydd Iau:  9/1/2020, 10.00yb, lan lofft yn Llyfrgell yr Harris, gyda’r Grŵp Darllen yn cyfarfod am 1.00yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment