Clwb Siarad 1.6.17 – Learn Welsh with us each month

Yet another new friend joined us today – the Club has gone from strength to strength this year.  We think we’ve mastered the possessive ‘my / your’ etc – but it has been a challenge!  Good humour and hard work pulls us through.  Top marks to Duncan who has been practising his Welsh on strangers he meets in North Wales.  The AGM was successful and good fun – and we’ve got a full and lively committee to take us through the next 12 months.  Next meeting is 6.7.17, with a revision session on 27.7.17.  All welcome.

Ffrind newydd unwaith eto heddiw – mae’r Clwb yn mynd o nerth i nerth eleni.  Dan ni wedi meistroli meddiant – fy / dy ayyb – ond mae’n heriol iawn.  Dyfal donc a dyr y garreg – a digon o synnwyr digrifwch.  Da iawn Ducan – mae o wedi bod yn ymarfer ei Gymraeg ar ddieithriaid yng Ngogledd Cymru.  Cawson CCB da, mae gynnon ni bwyllgor llawn a bywiog i gario ni drwy’r flwyddyn o’n blaenau.  Cyfarfod nesa ar 6.7.17, gyda sesiwn adolygu ar 27.7.17.  Croeso cynnes i bawb.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Future meetings / Cyfarfodydd yn y dyfodol

Thursday, 1st June 2017.  We will hold our normal Clwb Siarad in The Harris Library at 10.00am – 12.00 noon.  In the evening, we will hold our AGM, followed by social eating/drinking/chatting time at The Grey Friar (Wetherspoons) on the corner of Ringway and Friargate in Preston, 6pm onwards..  All are welcome, but only paid up members can vote.

Dydd Iau 21ain Mehefin 2017.  Clwb Siarad fel arfer yn Yr Harris, 10.00 -12.00.  Cynhelir ein CBC am 6.00yh yn nhafarn The Grey Friar, Preston, gyda amser am fwyd, diod a sgwrs.  Croeso i bawb – ond dim ond aelodau sy wedi talu sy’n gallu pleidleisio.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 4.5.2017 – Learn Welsh with us each month

A full and lively meeting today.  Double the number we had last September! Our new home is UPSTAIRS in The Harris -much more spacious and bright. The learners had done fantastic homework, we sang a lot of amusing songs and said a sad farewell to one of our most faithful and supportive members.  Beryl is returning to live in Caernarfon – and plans are afoot for a Clwb Siarad visit …..

Cyfarfod llawn a bywiog heddiw – dwbl y nifer oedd yno ym mis Medi!  Mae gynnon ni gartref newydd i fyny’r LLOFFT yn Yr Harris – digon o le a golau.  Gwaith cartref rhagorol gan y dysgwyr, digon o ganu doniol – a ffarwelio hiraethus i Beryl, un o’n haelodau mwya selog a chefnogol.  Mae hi’n dychwelyd i Gaernarfon – ac mae ‘na gynlluniau ar y gweill i ymweld â hi ….

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Next Meeting Thu 4/5/2017: Cyfarfod Nesa’

Our revision class at Ham and Jam on 20 April was a great success.  Thanks to Richard for making us so welcome and thanks to the learners for working so hard, especially our newest recruit, Wyn.  Our next Clwb Siarad meeting is on Thursday, 4 May at 10.00am in the Harris Library, follwed by a Committee Meeting at Ham and Jam at 12.30pm.

Roedd ein dosbarth adolygu yng nhaffi Ham and Jam yn llwyddiannus iawn.  Diolch i Richard am y croeso a diolch i’r dysgwyr am weithio mor galed, yn enwedig ein ffrind newydd, Wyn.  Mae Clwb Siarad yn cyfarfod ar ddydd Iau, 4 Mai am 10.00yb yn Llyfrgell yr Harris yn Preston, wedyn yn cynnal Cyfarfod y Pwyllgor yn Ham and Jam am 2.30yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nant Gwrtheyrn 3 – 7.4.2017

What a fantastic week!  Great weather, great course, great company – and an opportunity to use our language 24/7.  We recommend it to all our learners.

Am wythnos fendigedig!  Tywydd braf, cwrs gwych, cwmni da – a chyfle i siarad Cymraeg 24/7.  Dan ni’n argymell Y Nant i bob un o’n dysgwyr.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 30.3.2017 – Learn Welsh with us each month

Each monthly meeting adds to our numbers and increases our fun.  Who would have thought that “One finger, one thumb, keep moving” would generate as much learning?!  Excellent progress was made today.  NB we’re holding a revision session at Ham and Jam Cafe on 20 April from 10.00am – 1.00pm – email us if you’re interested in coming along.  The next “normal” meeting is on Thursday, 4th May at 10.00am at The Harris Library.

Dan ni’n gweld cynnydd yn ein rhifau ac yn ein mwynhad bob mis.  Pwy fasai’n meddwl bod “Un bys, un bawd yn symud” yn gallu creu’r fath ddysgu?!  Aethon ni’n bell iawn heddiw!  DS cynhelir dosbarth adolygu yng nghaffi Ham a Jam ar 20fed Ebrill am 10.00yb – 1.00yp.  Anfonwch e-bost i ni os oes gynnoch ddiddordeb mewn ymuno â ni.  Mae’r cyfarfod “normal” nesa ar ddydd Iau, 4ydd Mai am 10.00yb yn llyfrgell Yr Harris.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Great night at Ham and Jam – Noson wych

We enjoyed a super international poetry evening and really appreciated hearing beautiful words spoken and sung in different languages.  The event was very well supported and Welsh Club made a very favourable impression.  Many thanks to Damson Poets for inviting us!

Wnaethon ni fwynhau noson ardderchog o farddoniaeth ryngwladol a gwerthfawrogi gwrando ar eiriau hyfryd yn cael eu hadrodd a’u canu mewn ieithoedd gwahanol.  Cefnogwyd yr archlysur gan dorf sylweddol a wnaethpwyd argraff ffafrïol iawn gan ein Clwb Cymraeg.  Diolch yn fawr i Damson Poets am ein gwahodd!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Special Poetry Evening: Noson Arbennig o Farddoniaeth

We are taking part in a special event organised by Damson Poets to mark World Poetry Day.  Readings of poetry from around the world will take place at the Ham and Jam cafe, 50 Lancaster Road, Preston, PR1 1DD on Wednesday, 29th March 2017 from 7.30 – 9.30pm.  Entry is FREE and a warm welcome is extended to anyone who is interested – particularly those with a love of Welsh poetry, of course!

Rydyn ni’n cymryd rhan mewn achlysur arbennig a gynhelir gan Damson Poets i ddathlu “World Poetry Day”.  Darllenir barddoniaeth o bob cwr y byd yng nghaffi Ham and Jam, Preston PR1 1DD ar nos Fercher, 29ain Mawrth o 7.30-9.30yh.  Mynediad yn rhad ac am ddim.  Croeso cynnes i bawb sy â diddordeb – yn enwedig y sawl sy’n caru barddoniaeth Gymraeg, wrth gwrs!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

St David’s Day / Dydd Gŵyl Dewi 1.3.2017

A splendid evening in The Continental pub!  Great food and company, everyone ready to join in the fun, with other diners very interested and supportive.  Thanks to everyone who attended.  Next Clwb Siarad meeting Thursday 30.3.2017 at 10.00am in the Harris library.

Noson wych yn nhafarn Y Continental!  Bwyd a chwmni rhagorol, pawb yn barod i ymuno â’r hwyl a’r bwytwyr eraill yn llawn diddordeb a chefnogaeth.  Diolch i bawb wnaeth ddŵad.  Ein cyfarfod nesa ar ddydd Iau, 30.3.2017 yn llyfrgell Yr Harris am 10.00yb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 2.2.2017 – Learn Welsh with us each month

It was almost “standing room only” in The Harris Library today!  We were very pleased to welcome our third new learner this year.  He was thrown into the deep end with ‘nasal mutation’ but wasn’t put off.  Great atmosphere and enthusiasm as usual.  We also held a profitable Committee Meeting at Cafe Nero’s, generating lots of ideas for future events.  NB: the next Clwb Siarad Meeting is on Thursday, 30th March at 10.00 am in the library as usual.

Roedd Yr Harris dan ei sang heddiw!  Pleser mawr i groeso ein trydydd dysgwr newydd eleni.  Wnaeth hyd yn oed treiglad trwynol ddim difetha ei ddiddordeb.  Awyrgylch a brwdfrydedd gwych fel arfer.  Cynhaliwyd Cyfarfod y Pwyllgor yn Cafe Nero – defnyddiol iawn, gan gynnig sawl syniad am weithgareddau yn y dyfodol.  DS:  cynhelir cyfarfod nesa Clwb Siarad ar 30ain Mawrth am 10.00 yb yn y llyfrgell fel arfer.

Posted in Uncategorized | Leave a comment