Clwb Siarad 7/3/2019 – Learn Welsh with us each month

So much has happened since last month.  To begin with, we were very proud to see Deborah’s letter taking pride of place in the opening page of Lingo Newydd.  The following week, four of us were interviewed by BBC Wales, for a news bulletin they were doing about Preston Council’s success in keeping stores open in the town centre.  Then we heard the sad news that Gwen had died, and seven of us were able to meet her lovely family at her funeral in Blackburn on 27 February.  In the meantime, Wales were victorious against England in Cardiff on 23 February – a cause for much celebration.  On 1st March, 22 of us had a wonderful time at our St David’s Day Lunch at the Continental, where we were delighted to meet a 6 year old Welsh speaker from Cardiff, who was visiting his grandma in Preston.  We sang “Happy Birthday” in Welsh to Daphne and ended up singing it twice more to local diners who had a Welsh connection.  We have tried very hard to find suitable and affordable alternative premises as our permanent meeting place, but no luck so far.  We will meet again in The Continental on Thursday 4th April 2019.  Lunch will be available from 12.00 noon, learning will take place from 1.00-3.00pm and the Reading Group will meet from 3.00 – 4.30pm.

 

Mae cymaint wedi digwydd ers mis diwetha’.  I ddechrau, roeddwn yn falch iawn o weld llythyr Deborah yn disgleirio ar dudalen gynta Lingo Newydd.  Yr wythnos nesa, cafodd pedair ohonom gyfweliad efo BBC Cymru .  Roeddent yn darlledu newyddion am lwyddiant Cyngor Preston yn cadw siopau ar agor ar y stryd fawr.  Wedyn clywson y newyddion trist bod Gwen wedi marw.  Aeth saith ohonom i gyfarfod â’i theulu annwyl yn ei chynhebrwng  yn Blackburn.  Yn y cyfamser, roedd llawer o ddathlu dros fuddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr yng Nhaerdydd ar 23 Chwefror.  Ar 1af o Fawrth, cawson amser bendigedig yn ystod cinio Dydd Gŵyl Dewi  yn y Continental, lle roedden wrth ein bodd i gwrdd â hogyn bach 6 mlwydd oed o Gaerdydd – siaradwr Cymraeg a oedd yn ymweld â’i famgu yn Preston.  Canon “Penblwydd Hapus” yn Gymraeg i Daphne ac yn y pen draw roedd rhaid i ni ganu ddwywaith eto ar gyfer bwytwyr lleol efo cysylltiad Cymreig.  Dan ni wedi gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i fangre amgen fel man cyfarfod parhaol, ond dim lwc mor belled.  Byddwn yn cyfarfod eto yn y Continental dydd Iau, 4ydd Ebrill 2019.  Bydd cinio ar gael o 12.00yp, bydd dysgu’n digwydd o 1.00 – 3.00yp ac mi fydd y Grŵp Darllen yn cyfarfod o 3.00 – 4.30yp.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s