Brawddegau mis Medi / September’s Sentences

At the end of each month we will publish some of our learners’ sentences – ones they have formed from their chosen “Word of the Week.” Ar ddiwedd bob mis byddwn yn cyhoeddi rhai o frawddegau ein dysgwyr – wedi eu ffurfio ar sail eu “Geiriau’r Wythnos.”

Ga i bysgod a sglodion fel prif gwrs? May I have fish and chips as the main course?

Dw i’n anghofio sut i ddefnyddio’r collnod! I forget how to use the apostrophe!

Mae ‘na bysgod wibli wobli yng Ngorllewin Awstralia sy’n las a pheryglus. There are jelly fish in Western Australia that are blue and dangerous.

Mae gen i wahoddiad i barti penblwydd, a dyma’r anrhegion. I have an invitation to a birthday party, and here are the presents.

Dan ni’n mwynhau cerddoriaeth canu gwlad bob nos Fawrth efo ffrindiau, ond dim ar hyn o bryd. We enjoy country music with friends every Tuesday night, but not at the moment.

Dw i’n gwneud y golchi achos fy mod i’n ŵr tŷ, achos mae fy ngwraig yn sâl. I do the washing because I’m a househusband because my wife is ill.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 25/09/20

Peryglus – dangerous

Canu gwlad – country music

Ynys – island

Prif gwrs – main course

Gwaith tŷ – housework

Defnyddio – to use

Gwahodd – to invite

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 11/09/20

Manylion = details

Angenrheidiol = necessary

Nôl = fetch

Braidd = rather, somewhat, hardly, almost, just

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Words of the Week / Geiriau’r Wythnos 4/9/20

O heddiw ymlaen, dan ni’n sefydlu nodwedd newydd, gyson ar ein tudalen Facebook ac ar ein gwefan:  Geiriau’r wythnos.  Dyma’r rhai cyntaf:

From today on, we are establishing a new, regular feature on our Facebook page and on our website:  Words of the Week.  Here are the first ones:

Pysgod a sglodion = fish and chips.  Often shortened to “sgod a sglods.”

Daufiniog = double edged

Cyflawni = to accomplish, achieve, complete, fulfil

Cyngerdd = concert

Anrhegion = presents

Gwerthfawrogi = to appreciate

Chwit-chwat = fickle, changeable, not dependable

Gorchudd wyneb = face covering

Cerddoriaeth = music

Pwytho = to stitch

Collnod = apostrophe

Diddorol = interesting

Cerflun = statue

Tro bedol = u turn

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Update on / Y diweddaraf am 3/9/20

Sadly, the situation regarding the virus in Preston means that it is not safe enough for us to meet physically in the Library in the first week of September.  Anyone who is not already on our mailing list and who wants to know more about becoming a member should email us to make enquiries.  We will refresh the information on this page before the first week of October.

Yn anffodus, dydy’r sefyllfa ynglŷn â’r coronafeirws yn Preston ddim yn ddigon diogel i ni fedru cyfarfod yn y Llyfrgell yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Medi.  Os oes unrhwyun sy ddim eisoes yn derbyn negesuon cyson oddiwrthon eisiau gwybod mwy am ddod yn aelod o’r Clwb, wnewch chi anfon ebost aton, os gwelwch yn dda.  Mi fydd fwy o wybodaeth ar y dudalen hon cyn yr wythnos gyntaf o Hydref.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Good news / newyddion da 22/7/20

We are still here and there is light at the end of the tunnel …..  The Harris Library is opening up in two phases and Welsh Club hope to be able to meet again by the beginning of September or October.  Further details to follow as soon as we learn what the new regulations will be.

“Dan ni yma o hyd” ac mae’r haul yn codi dros ben y bryn …..  Mae llyfrgell yr Harris yn agor dros ddwy rhan ac mae’r Clwb yn gobeithio cyfarfod eto erbyn dechrau mis Medi neu Hydref.  Bydd mwy o fanylion ar gael cyn gynted ag ydan yn gwybod be fydd y rheloau newydd.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

No Clwb Siarad for the foreseeable future

All our meetings have been cancelled until the current Coronavirus crisis is over.  We look forward to happier times and joyful reunions.  Stay safe, everyone.

Mae pob cyfarfod wedi canslo nes fydd argyfwng y Coronafirws drosodd.  Dan ni’n edrych ymlaen at amserau hapusach ac aduniadau llawen.  Cadwch yn ddiogel, bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/3/2020 – Learn Welsh with us each month

We had a fantastic time with our belated St David’s Day celebrations in The Continental!  The lessons were well attended, then we were joined by visitors by lunchtime – 28 of us in all – including someone from Liverpool Welsh Society and someone who used to attend the Welsh Society in Washington DC.  Lunch was excellent, the presentations from two of our members were very interesting, informative and entertaining, and everyone was in good voice for “Hen Wlad fy Nhadau” and “Calon Lân.”  There was fun, laughter and friendship.  A day to remember.  Our next meeting is back to its usual pattern on Thursday, 2nd April, 10.00am upstairs in the Harris Library.  Lessons until 12.15, followed by a short meeting of the Reading Group from 1.00 – 2.00pm.  All welcome.

 

Cawson amser gwych gyda’n dathliadau hwyr o Ddydd Gŵyl Dewi yn Y Continental!  Mynychwyd y gwersi’n dda, wedyn daeth ymwelwyr i ymuno â ni erbyn amser cinio – 28 i gyd – gan gynnwys un o Gymdeithas Cymry Lerpwl ac un oedd yn arfer mynd i Gymdeithas Gymreig Washington DC.  Roedd y bwyd yn ardderchog, roedd y cyflwyniadau gan ddau o’n haelodau’n ddiddorol, addysgiadol a difyr iawn, ac roedd pawb yn morio canu Hen Wlad fy Nhadau a Calon Lân.   Roedd na hwyl, chwerthin a chyfeillgarwch.  Diwrnod i’w gofio.  Bydd ein cyfarfod nesa nôl i’r patrwm arferol ar ddydd Iau, 2ail Ebrill, 10.00 yb i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris.  Gwersi tan 12.15, ganlynwyd rhain gan gyfarfod byr y Grŵp Darllen o 1.00 – 2.00yp.  Croeso i bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Revision Day / Diwrnod Adolygu: 12/02/2020

A revision session will be held on Wednesday, 12th February 2020 from 10.00am – 1.00pm in the upstairs room of the The Stanley Arms, Preston, PR1 1DA.  Doors open at 9.30am.  All welcome.

https://www.stanleyarmspreston.co.uk/index

Cynhelir diwrnod adolygu ddydd Mercher, 12fed Chwefror 2020 o 10.00yb – 1.00yp yn ‘stafell lan lofft y Stanley Arms, Preston, PR1 1DA.  Drysau ar agor am 9.30yb.  Croeso i bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 6/2/2020 – Learn Welsh with us each month

There were 23 of us present today and again we were delighted to welcome a new friend, Joan.  Thank you, Steve, for being a good ambassador for the Club and recruiting her!  We held a productive Committee Meeting in the afternoon.  The Club has 37 paid up members and continues to flourish and offer a range of activities.  We agree that the learning sessions need to focus on developing confidence in speaking skills.  Margaret was busy today, taking our orders for the “St David’s Day” lunch, which is not actually on the correct day, but on Thursday, 5th March, as part of our next regular meeting day.  Please note that this will be in The Continental Pub on South Meadow Lane, Preston, and NOT in the Harris Library as usual.  This is the structure of the day:

10.00 – 12.15:  lesson time;  12.15 – 1.45ish:  lunch time;  1.45ish:  Presentations time(in English.)  Deborah from Anne’s class will give a talk on “Myths of Wales”:  Learn how the afanc from the Conwy Valley was defeated; discover where the physicians of Myddfai got their knowledge from; hear how three major rivers that have their origins in Pumlumon came into being.  Pete from Eleri’s class will give a talk based on the travels of George Borrow, who wrote the classic “Wild Wales” in 1862.

I hope that as many members as possible will attend to support Deborah and Pete, who will have spent a lot of time preparing their materials to inform and entertain us.  If you are reading this for the first time and are interested in joining us for any part of the day, just get in touch – preferably by email.

Roedd 23 ohonon ni’n bresennol heddiw ac unwaith eto cawson bleser i groesawu ffrind newydd, Joan.  Diolch, Steve, am fod yn llysgennad da dros y Clwb ac am ei recriwtio hi!  Cynhaliwyd cyfarfod Pwyllgor  cynhyrchiol yn y prynhawn.  Mae gynnon ni 37 o aelodau sy wedi talu eu ffi ac mae’r Clwb yn dal i ffynnu a chynnig gweithgareddau amrywiol.  Cytunon ei fod hi’n bwysig i ganolbwyntio ar fagu hyder mewn sgiliau siarad.  Roedd Margaret yn brysur heddiw, yn cymryd archebion bwyd am ein cinio “Dydd Gŵyl Dewi”, sy ddim yn cael ei gynnal yn union ar y dyddiad cywir, ond ar ddydd Iau, 5ed Mawrth, fel rhan o’n cyfarfod arferol nesa.  DS fydd hwn yn nhafarn Y Continental ar South Meadow Lane, Preston, NID yn llyfrgell yr Harris fel arfer.  Dyma raglen y dydd:

10.00 – 12.15:  amser gwersi;  12.15 – tua 1.45:  amser cinio;  tua 1.45:  amser Cyflwyniadau (trwy gyfrwng y Saesneg.)  Fydd Deborah o ddosbarth Anne  yn siarad am “Chwedlau Cymru”:  Dysgwch sut drechwyd yr Afanc o Gwm Conwy; darganfyddwch o le gafodd Meddygon Myddfai eu gwybodaeth; clywch sut grëwyd tair brif afon ym Mhumlumon.  Mi fydd Pete o ddosbarth Eleri yn cynnig sgwrs ar sail teithiau George Borrow, awdur y clasur “Wild Wales” (1862.)

Gobeithio bydd cymaint o aelodau a bo modd yn dod i gefnogi Deborah a Pete.  Mi fyddan nhw wedu treulio lot o amser yn paratoi eu hadnoddau i’n dysgu a’n difyrru.  Os dych chi’n darllen hwn am y tro cynta ac mae gynnoch chi ddiddordeb yn ymuno â ni am unrhyw ran o’r dydd, cystyllwch â ni – anfon ebost yw’r ffordd gorau.

Posted in Uncategorized | Leave a comment