Clwb Siarad 1/11/18 – Learn Welsh with us each month

This was another busy meeting, with 27 members present.  The Beginners’ Group went back to the beginning to revise the first 4 units.  The Intermediate Group, fresh from a very successful revision session the week before, made great progress with Unit 19.  Our friends from Kendal and Morcambe arrived safely despite numerous train cancellations, but our potential new member from Kendal sadly didn’t turn up.  We’ll blame the frustrating lack of public transport.  We were, however, delighted to welcome Father Paul Hackett, originally from Bournemouth, who learned Welsh when he worked in Cardiff in the 1980s, now lives in Winkley Square and who speaks the language fluently.  In the afternoon we had a lively and interesting Reading Group Meeting.  During the first hour we studied a Learner’s Letter in Lingo Newydd.  In the second hour we read the last two chapters of “Y Stelciwr” by Manon Steffan Ros and enjoyed discussing the characters and themes of this short, but incredibly skilfully written novel.  Dates to put in your diary:

27/11/18:  Tbc:  Revision Class for the Intermediate Group, 10.00am-1.00pm, Education Room.

2/12/18:  Christmas lunch at 12.00 noon in The Continental Pub Preston, PR1 8JP,  followed by a free entry screening of the Welsh film (with subtitles) “Hedd Wyn”.

6/12/18:  The next Clwb Siarad meeting at 10.00am upstairs in the Harris Library.

6/12/18:  Tbc:  Reading Group Meeting, 1.00-3.00pm, Education Room.

Roedd hwn yn gyfarfod prysur iawn unwaith eto, gyda 27 o aelodau’n bresennol.  Aeth Grŵp y Dechreuwyr  nôl i’r cychwyn i adolygu’r bedair uned gynta.  Gwnaeth y Grŵp Canolradd gynnydd sylweddol efo Uned 19, yn sgîl sesiwn adolygu llwyddiannus iawn yr wythnos gynt.  Cyrhaeddod ein ffrindiau o Kendal a Morcambe yn ddiogel er gwaetha nifer o gansladau trên, ond ni welson ein darpar aelod newydd o Kendal, yn anffodus.  Rhown fai ar ddifyg cludiant cyhoeddus.  Serch hynny, roedden wrth ein bodd i groesawu Tad Paul Hackett, yn wreiddiol o Bournemouth, a ddysgodd Cymraeg pan oedd o’n gweithio yng Nghaerdydd yn yr 80au, sydd bellach yn byw yn Winkley Square a sy’n rhugl yn yr iaith.  Cafodd y Grŵp Darllen gyfarfod bywiog a diddorol yn y prynhawn.  Mi wnaethon ni astudio Llythyr gan Ddysgwr o Lingo Newydd yn ystod yr awr gynta.  Yn ystod yr ail awr, darllenon y ddwy bennod ola o “Y Stelciwr” gan Manon Steffan Ros a mwynhaon trafod y cymeriadau a’r themâu o’r nofel fer, ond hynod o gelfydd, hon.  Dyddiadau i’ch dyddiadur:

27/11/18:  I’w gadarnhau:  Dosbarth Adolygu i’r Grŵp Canolradd, 1.00ym-1.00yp, Ystafell Addysg.

2/12/18:  Cinio Nadolig am hanner dydd yn Y Continental, Preston PR1 8JP.  Dilynir hwn gan ddangosiad (mynediad am ddim) o’r ffilm Gymraeg (efo is-deitlau) “Hedd Wyn”.

6/12/18:  Cyfarfod nesa Clwb Siarad am 10.00yb fel arfer, yn Llyfrgell yr Harris.

6/12/18:  I’w gadarhau:  Cyfarfod y Grŵp Darllen, 1.00-3.00yp, Ystafell Addysg.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 4/10/18 – Learn Welsh with us each month

The October meeting began with the AGM, then moved quickly on to our usual learning groups.  We were very pleased to welcome 3 new beginners!  Attendance was good, the atmosphere was as lively as usual and great progress was made.  At 1.00pm we moved to the Education Room for the first meeting of the Committee this year.  Following Steve and Duncan’s brilliant revision course with “Popeth Cymraeg” over the weekend, we have plans to visit Denbigh in spring/summer next year.  We have also started to plan our St David’s day celebrations for 2019, with a view to members sharing their experience of using on line resources, aps etc; to have a special display of Mary’s books; to hold a celebratory lunch / early tea.

The Intermediate Group are invited to a revision day in the Education Room at the Harris on Thursday, 25th October, 10.00am – 1.00pm.  Our next Clwb Siarad meeting is on Thursday 1st November at 10.00am, followed by a meeting of the Reading Group at 1.00pm.

 

Dechreuwyd cyfarfod mis Hydref gan y CCB, wedyn symudwyd ymlaen yn gyflym at ein grwpiau dysgu arferol.  Roedd hi’n bleser mawr i groesawu 3 dechreuwr newydd!  Roedd llawer yn bresennol, roedd yr awyrgylch yn fywiog fel arfer a gwnaethon gynnydd da.  Am 1.00yp symudon i’r Ystafell Addysg ar gyfer cyfarfod cyntaf y Pwyllgor eleni.  Yn sgîl cwrs adolygu ardderchog Duncan a Steve gyda Popeth Cymraeg dros y penwythnos, mae gynnon gynlluniau i ymweld â Dinbych yn ystod gwanwyn/haf y flwyddyn nesa.  Dechreuon hefyd i gynllunio’r dathlu ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2019.  Dan ni’n bwriadu rhannu profiadau wrth ddefnyddio adnoddau ar-lein, aps ayyb i ddysgu; cynnal arddangosfa arbennig o lyfrau Mary; cynnal cinio / te cynnar.

Mae croeso i’r Grŵp Canolradd fynychu diwrnod adolygu yn yr Ystafell Addysg yn yr Harris dydd Iau, 25ain Hydref, 10.00yb – 1.00yp.  Cynhelir cyfarfod Clwb Siarad nesa dydd Iau, 1af Tachwedd am 10.00yb, dilynir hwn gan gyfarfod Grŵp Darllen am 1.00yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thursday / Dydd Iau 4/10/2018

Our Annual General Meeting will be held at 10.00 am on 4/10/18 in the Harris Library, Preston.  It will be followed immediately by the normal Clwb Siarad meeting.

Cynhelir ein Cyfarfod Cyffredin Blynyddol am 10.00 yb ar 4/10/18 yn Llyfrgell yr Harris, Preston.  Dilynir hwn yn syth gan gyfarfod arferol Clwb Siarad.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rhuthun 12/9/18

What a day!  Excellent weather, lots of fun, lots of learning and making new friends.  We had an excellent lunch in Cafe R in the Craft Centre, served by Ioan, who was very patient with our hesitant Welsh.  Rachel Granger from Popeth Cymraeg joined us, as did Enfys’ parents.  After lunch we visited Ruthin Gaol and enjoyed a fantastic bi-lingual guided tour by John.  We bought bara brith and cakes in The Eagles’ Bakery, under the guidance of the owners, Sharon and Wyn.  Books and gifts were purchased in Shop Elfair, where we were warmly welcomed by Sioned and Gwilym.  We headed back to Cafe R for a drink before going home, and were delighted to meet local Welsh learners who had made a special effort to come to meet us.  Further highlights of the day included the amazing tapestry exhibition in the Craft Centre and a fascinating conversation with artist Cefyn Burgess, “the Patagonia specialist.”  The time flew by.  We will return!  We are already looking forward to following Duncan’s proposed Town Trail during a future visit.  We are grateful to Aled Hughes of Radio Cymru for mentioning us 3 times on his morning show.

 

Am ddiwrnod!  Tywydd braf, llawer o hwyl, dysgu a gwneud ffrindiau newydd.  Cawson ginio gwych yng Nhgaffi R yn y Ganolfan Grefft.  Roedd Ioan, y gweinydd ifanc, yn amyneddgar iawn efo’n Cymraeg betrusgar.  Daeth Rachel Granger o Popeth Cymraeg, a rhieni Enfys, i ymuno â ni.  Ar ôl cinio aethon ni i Garchar Rhuthun ac mi wnaethon ni fwynhau daith tywys ddwy-ieithog ffantastig gan John.  Prynon gacenni a bara brith ym Mhopty’r Eryr, dan ofal y perchenogion, Sharon a Wyn.  Prynwyd llyfrau ac anrhegion yn Siop Elfair, lle cawson groeso cynnes gan Sioned a Gwilym.  Nôl â ni i Gaffi R am baned cyn ddychwelyd adre.  Hyfryd iawn oedd cwrdd â dysgwyr lleol – gwnaethon nhw ymdrech arbennig i’n cyfarfod.  Uchafbwyntiau arall y diwrnod oedd arddangosfa celfyddyd tecstiau ryfeddol yn y Ganolfan Grefft a sgwrs hudol gyda arlunydd Cefyn Burgess, “arbenigwr ar Batagonia”.  Mi wnaeth yr amser hedfan heibio.  Mi wnawn ni ddychwelyd!  Dan ni eisoes yn edrych ymlaen at Daith Dre arfaethedig Duncan yn ystod ymweliad yn y dyfodol.  Dan ni’n ddiolchgar iawn i Aled Hughes am grybwyll amdanon dair gwaith ar ei sioe foreol.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 6/9/18 – Learn Welsh with us each month

The first meeting of 18-19 was busy, purposeful and well attended – and, as always, full of fun.  We began by discussing what we had done over the summer to practise Welsh.  Next we prepared for the day out in Rhuthun, practising imaginary conversations in the cafe and the book shop.  Everyone had remembered their £10 members’ fee and the new procedure of checking personal details and signing GDPR consent forms worked really well.  Lunch was less successful, despite all our efforts to organise it with the Harris cafe beforehand.  Things will hopefully run more smoothly next month.  The afternoon Reading Group meeting in the new location of the Education Room was excellent.  We looked at two articles from Lingo Newydd and discussed “My favourite ……  is ….. because …..”.  Then we began to read “The Stalker” by Manon Steffan Ros – a challenge, but we’re up for it!

 

Roedd cyfarfod cynta 18-19 yn brysur a bwriadol gyda llawer yn bresennol.  Cawson hwyl – fel arfer.  Dechreuon wrth drafod be’ wnaethon ni dros yr haf i ymarfer y Gymraeg.  Nesa’  wnaethon ni baratoi am y trip i Ruthun, gan ymarfer sgyrsiau dychmygol yn y caffi a’r siop lyfrau.  Mi wnaeth bawb gofio eu £10 – ffi aelodaeth – ac mi wnaeth y drefn newydd o sieco manylion personol ac arwyddo ffurflenni cydsynio GDPR weithio’n dda iawn.  Roedd amser cinio’n llai llwyddiannus, er gwaetha’n hymdrechion gorau i’w drefnu gyda’r caffi yn yr Harris ymlaen llaw.  Gobeithio bydd pethau’n well mis nesa.  Roedd cyfarfod prynhawn y Grŵp Darllen yn y fangre newydd, yr Ystafell Addysg, yn wych.  Edrychon ar ddau erthygl o Lingo Newydd a siaradon am “Fy hoff ….  ydy ….. achos …..”.  Wedyn dechreuon ddarllen “Y Stelciwr” gan Manon Steffan Ros.  Her fawr – ond dan ni’n barod amdani!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 6/9/18 – Learn Welsh with us each month

We’re all looking forward to getting together again after our summer break.  Don’t forget your £10 membership fee, everyone!  Some of us visited the Eisteddfod in Cardiff in August – it was fantastic.  Clwb Siarad meets as usual at 10.00am on Thursday morning, 6th September, upstairs in the Harris Library.  We will be preparing for our first major day out as a Club – a visit to Ruthin in Denbighshire on Wednesday 12th September.  We’re hoping that we can practise our language skills in the Arts and Craft Centre, the Gaol, the book shop and the pub.  We have a new venue for our afternoon meetings – the Education Room on the ground floor of the Harris building.  The Reading Group will meet there on 6/9/18 at 1.00pm.  We’re going to read “Y Stelciwr” – “The Stalker” by Manon Steffan Ros.

 

Dan ni gyd yn edrych ymlaen at ymuno â’n gilydd eto ar ôl egwyl yr haf.  Peidiwch ag anghofio eich £10 tal aelodaeth, bawb!  Aeth rhai ohonon ni i’r Eisteddfod yng Nhgaerdydd ym mis Awst – roedd hi’n ffantastic.  Mae Clwb Siarad yn cyfarfod fel arfer am 10.00yb dydd Iau, 6ed Medi, i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris.  Byddwn yn paratoi am ein gwibdaith fawr gynta fel Clwb – ymweliad â Rhuthun, Sir Ddinbych, dydd Mercher, 12fed Medi.  Gobeithio byddwn yn ymarfer yr iaith yn y Ganolfan Grefft, y Carchar, y siop lyfrau a’r dafarn.  Mae gynnon ni fangre newydd ar gyfer ein cyfarfodydd yn y prynhawn – Yr Ystafell Addysg yn adeilad yr Harris.  Mae’r Grŵp Darllen yn cyfarfod yna ar 6/9/18 am 1.00yp.  Dan ni’n mynd i ddarllen “Y Stelciwr” gan Manon Steffan Ros.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/7/18 – Learn Welsh with us each month

This was an exciting meeting in more ways than one.  We were joined by two visitors (learners) from Talybont, near Brecon.  They are on holiday on a canal boat near Garstang.  They read about us in Lingo Newydd and wanted to practise their Welsh while up in the North of England!  Half way through our meeting we experienced two broken chairs causing someone to fall on the floor!   It was extremely hot upstairs in the Library but we survived and made good progress.  We are really sad that Ham and Jam Cafe has had to close.  We need to think hard about alternative premises for our afternoon meetings next year.  There is no meeting in August.  We regroup on Thursday 6th September, when everyone needs to bring their £10 membership fee.

 

Cawson gyfarfod cyffrous heddiw – mewn mwy nag un ffordd.  Daeth dau o ymwelwyr (dysgwyr) o Dalybont, ger Aberhonddu i ymuno â ni.  Maen nhw ar eu gwyliau ar gwch camlas ger Garstang.  Mi wnaethon nhw ddarllen amdanon ni yn Lingo Newydd ac roedden nhw eisiau ymarfer eu Cymraeg tra bod yng Ngogledd-orllewin Lloegr!  Hanner ffordd trwy’r cyfarfod wnaeth dwy gadair dorri gan beri un o’n haelodau i syrthio i’r llawr!  Roedd hi’n boeth ar y naw i fyny’r grisiau yn y Llyfrgell ond mi wnaethon ni oroesi a dysgon ni llawer.  Dan ni’n drist iawn bod Caffi Ham a Jam wedi gorfod cau.  Rhaid i ni feddwl yn ddwys am fangre amgen ar gyfer ein cyfarfodydd prynhawn blwyddyn nesa.  Does na ddim cyfarfod ym mis Awst.  Dan ni’n ail-ymgynnull dydd Iau, 6ed Medi, pan fydd rhaid i bawb ddod â’u tâl ymuno o £10.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/7/18 – Learn Welsh with us each month

Image result for red flag warning clip art

Red flag warning!  July’s Clwb Siarad meeting, Thursday 5th July, will be at 1.30pm instead of the usual 10.00am.  The Library is closed during the morning.  Hope to see you there.

Rhybudd coch!  Dan ni’n cynnal cyfarfod mis Gorffennaf ar ddydd Iau, 5ed, am 1.30yp yn lle 10.00yb fel arfer.  Mae’r llyfrgell ar gau yn ystod y bore.  Gobeithio eich gweld chi yna.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 3/5/18 – Learn Welsh with us each month

Sickness and holidays kept some members away this month but there were still 18 of us present.  The Beginners’ Group are making amazing progress.  The Intermediate Group are still facing the challenges of the past tense!  We were all word perfect on the chorus of “Calon Lân.”  Many members have been on courses or away on holiday in Wales in April and are using their Welsh more and more.  We also went to visit the SSIW group in Manchester in April and had a very warm welcome there.  Siop Shop Cafe is excellent, and the Welsh speaking owner was very pleased to see us.  The afternoon Committee Meeting went very well.  Next Clwb Siarad meeting is Thursday, 7th June 2018 at 10.00am in the Harris Library.

 

Roedd llai ohonom y mis hwn oherwydd salwch a gwyliau – ond roedd 18 yn bresennol, serch hynny.  Mae’r Grŵp Dechreuwyr yn mynd yn bell yn gyflym!  Mae’r Grŵp Canolradd yn dal i ymdopi â her y Gorffennol.  Canon “Calon Lân” yn berffaith.  Bu sawl aelod i ffwrdd ar wyliau neu’n mynychu cyrsiau ym mis Ebrill, ac yn falch iawn o’r cyfleoedd i ymarfer y Gymraeg.  Aethon hefyd i ymweld â Grŵp SSIW ym Manceinion yn ystod mis Ebrill, a chawson croeso cynnes iawn yno.  Mae caffi Siop Shop yn wych, ac roedd y perchennog (Cymro Cymraeg) wrth ei fodd wrth ein gweld.  Aeth cyfarfod y Pwyllgor yn y prynhawn yn dda iawn.  Mae cyfarfod nesa Clwb Siarad ar ddydd Iau, 7fed Mehefin am 10.00yb yn Llyfrgell yr Harris.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Clwb Siarad 5/4/18 – Learn Welsh with us each month

Another amazing meeting.  27 in attendance (3 of whom were new friends) and a great deal of fun and learning going on.  The new Beginners’ Group got off to a great start learning basic pronunciation, greetings and common signs and the Intermediate Group got to grips with the past tense using “gwneud”.  We are all expected to be word and note perfect with the chorus of “Calon Lân” by next meeting.  The Readers’ Group thoroughly enjoyed their afternoon session in Ham and Jam, learning about St Melangell and starting Bethan Gwanas’ book “Bywyd Blodwen Jones”.

Our next meeting is on Thursday 3/5/18 at 10.00am in the Harris Library, but before that a few of us are travelling to Manchester on Saturday 21/4/18 to meet up with the SSIW group in Siop Shop Cafe.  Get in touch if you are interested in joining us.

 

Cyfarfod rhyfeddol arall, gan gynnwys 27 yn bresennol (3 yn ffrindiau newydd i ni) a digonedd o hwyl a dysgu.  Cafodd  y Dechreuwyr gychwyn gwych wrth ddysgu sut i ynganu ac i gyfarch eu gilydd a sut i  ddweud geiriau arwyddion cyffredin, tra roedd y Grŵp Canolradd yn meistroli’r gorffennol wrth ddefnyddio “gwneud”.  Dan ni’n disgwyl i bawb ynganu a chanu cytgan “Calon Lân” yn berffaith erbyn y cyfarfod nesa.  Mi wnaeth y Grŵp Darllen mwynhau eu sesiwn yn y prynhawn yng nghaffi “Ham a Jam” yn fawr iawn.  Dysgon am Santes Melangell a dechreuon ddarllen llyfr Bethan Gwanas “Bywyd Blodwen Jones”.

Cynhelir ein cyfarfod nesa ar ddydd Iau, 3/5/18 am 10.00yb yn Llyfrgell yr Harris, on cyn hynny mae rhai ohonon ni’n teithio i Fanceinion ar ddydd Sadwrn 21/4/18 i ymuno â Grŵp SSIW yn nghaffi Siop Shop.  Cysylltwch â ni os fydd gynnoch chi ddiddordeb mewn dod efo ni.

Posted in Uncategorized | Leave a comment