Clwb Siarad 5/7/18 – Learn Welsh with us each month

This was an exciting meeting in more ways than one.  We were joined by two visitors (learners) from Talybont, near Brecon.  They are on holiday on a canal boat near Garstang.  They read about us in Lingo Newydd and wanted to practise their Welsh while up in the North of England!  Half way through our meeting we experienced two broken chairs causing someone to fall on the floor!   It was extremely hot upstairs in the Library but we survived and made good progress.  We are really sad that Ham and Jam Cafe has had to close.  We need to think hard about alternative premises for our afternoon meetings next year.  There is no meeting in August.  We regroup on Thursday 6th September, when everyone needs to bring their £10 membership fee.

 

Cawson gyfarfod cyffrous heddiw – mewn mwy nag un ffordd.  Daeth dau o ymwelwyr (dysgwyr) o Dalybont, ger Aberhonddu i ymuno â ni.  Maen nhw ar eu gwyliau ar gwch camlas ger Garstang.  Mi wnaethon nhw ddarllen amdanon ni yn Lingo Newydd ac roedden nhw eisiau ymarfer eu Cymraeg tra bod yng Ngogledd-orllewin Lloegr!  Hanner ffordd trwy’r cyfarfod wnaeth dwy gadair dorri gan beri un o’n haelodau i syrthio i’r llawr!  Roedd hi’n boeth ar y naw i fyny’r grisiau yn y Llyfrgell ond mi wnaethon ni oroesi a dysgon ni llawer.  Dan ni’n drist iawn bod Caffi Ham a Jam wedi gorfod cau.  Rhaid i ni feddwl yn ddwys am fangre amgen ar gyfer ein cyfarfodydd prynhawn blwyddyn nesa.  Does na ddim cyfarfod ym mis Awst.  Dan ni’n ail-ymgynnull dydd Iau, 6ed Medi, pan fydd rhaid i bawb ddod â’u tâl ymuno o £10.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/7/18 – Learn Welsh with us each month

Image result for red flag warning clip art

Red flag warning!  July’s Clwb Siarad meeting, Thursday 5th July, will be at 1.30pm instead of the usual 10.00am.  The Library is closed during the morning.  Hope to see you there.

Rhybudd coch!  Dan ni’n cynnal cyfarfod mis Gorffennaf ar ddydd Iau, 5ed, am 1.30yp yn lle 10.00yb fel arfer.  Mae’r llyfrgell ar gau yn ystod y bore.  Gobeithio eich gweld chi yna.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 3/5/18 – Learn Welsh with us each month

Sickness and holidays kept some members away this month but there were still 18 of us present.  The Beginners’ Group are making amazing progress.  The Intermediate Group are still facing the challenges of the past tense!  We were all word perfect on the chorus of “Calon Lân.”  Many members have been on courses or away on holiday in Wales in April and are using their Welsh more and more.  We also went to visit the SSIW group in Manchester in April and had a very warm welcome there.  Siop Shop Cafe is excellent, and the Welsh speaking owner was very pleased to see us.  The afternoon Committee Meeting went very well.  Next Clwb Siarad meeting is Thursday, 7th June 2018 at 10.00am in the Harris Library.

 

Roedd llai ohonom y mis hwn oherwydd salwch a gwyliau – ond roedd 18 yn bresennol, serch hynny.  Mae’r Grŵp Dechreuwyr yn mynd yn bell yn gyflym!  Mae’r Grŵp Canolradd yn dal i ymdopi â her y Gorffennol.  Canon “Calon Lân” yn berffaith.  Bu sawl aelod i ffwrdd ar wyliau neu’n mynychu cyrsiau ym mis Ebrill, ac yn falch iawn o’r cyfleoedd i ymarfer y Gymraeg.  Aethon hefyd i ymweld â Grŵp SSIW ym Manceinion yn ystod mis Ebrill, a chawson croeso cynnes iawn yno.  Mae caffi Siop Shop yn wych, ac roedd y perchennog (Cymro Cymraeg) wrth ei fodd wrth ein gweld.  Aeth cyfarfod y Pwyllgor yn y prynhawn yn dda iawn.  Mae cyfarfod nesa Clwb Siarad ar ddydd Iau, 7fed Mehefin am 10.00yb yn Llyfrgell yr Harris.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Clwb Siarad 5/4/18 – Learn Welsh with us each month

Another amazing meeting.  27 in attendance (3 of whom were new friends) and a great deal of fun and learning going on.  The new Beginners’ Group got off to a great start learning basic pronunciation, greetings and common signs and the Intermediate Group got to grips with the past tense using “gwneud”.  We are all expected to be word and note perfect with the chorus of “Calon Lân” by next meeting.  The Readers’ Group thoroughly enjoyed their afternoon session in Ham and Jam, learning about St Melangell and starting Bethan Gwanas’ book “Bywyd Blodwen Jones”.

Our next meeting is on Thursday 3/5/18 at 10.00am in the Harris Library, but before that a few of us are travelling to Manchester on Saturday 21/4/18 to meet up with the SSIW group in Siop Shop Cafe.  Get in touch if you are interested in joining us.

 

Cyfarfod rhyfeddol arall, gan gynnwys 27 yn bresennol (3 yn ffrindiau newydd i ni) a digonedd o hwyl a dysgu.  Cafodd  y Dechreuwyr gychwyn gwych wrth ddysgu sut i ynganu ac i gyfarch eu gilydd a sut i  ddweud geiriau arwyddion cyffredin, tra roedd y Grŵp Canolradd yn meistroli’r gorffennol wrth ddefnyddio “gwneud”.  Dan ni’n disgwyl i bawb ynganu a chanu cytgan “Calon Lân” yn berffaith erbyn y cyfarfod nesa.  Mi wnaeth y Grŵp Darllen mwynhau eu sesiwn yn y prynhawn yng nghaffi “Ham a Jam” yn fawr iawn.  Dysgon am Santes Melangell a dechreuon ddarllen llyfr Bethan Gwanas “Bywyd Blodwen Jones”.

Cynhelir ein cyfarfod nesa ar ddydd Iau, 3/5/18 am 10.00yb yn Llyfrgell yr Harris, on cyn hynny mae rhai ohonon ni’n teithio i Fanceinion ar ddydd Sadwrn 21/4/18 i ymuno â Grŵp SSIW yn nghaffi Siop Shop.  Cysylltwch â ni os fydd gynnoch chi ddiddordeb mewn dod efo ni.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 1/3/18 – Learn Welsh with us each month

What a great meeting on this cold and snowy St David’s Day.  15 won the battle against the elements to arrive safely and give really interesting and varied presentations on the topic “My Picture of Wales”.  We learned a great deal about and from each other.  We were very pleased to welcome another new friend, Alan.  We ended the meeting with a strong rendition of “Land of my Fathers” and then adjourned for a very tasty celebratory lunch in Angelo’s Restaurant.  Many of us will meet at The Gresham Hotel, Blackpool on Saturday evening, 3rd March to enjoy Tony and Aloma’s concert – the legendary pair are still going strong!  Next meeting is on Thursday, 5th April 2018, when we will launch our Beginners’ Group.

 

Wel, am gyfarfod da ar y fath ddiwrnod oer ac eiraog yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi.  Brwydrodd 15 ohonom yn erbyn y tywydd garw i gyrraedd yn ddiogel.  Cawson gyflwyniadau diddorol ac amrywiol dros ben ar y pwnc “Fy llun i o Gymru”.  Dysgon llawer am ac oddiwrth ein gilydd.  Roedd hi’n bleser i groesawu ffrind newydd arall, Alan.  Daeth y cyfarfod i ben gyda ddatganiad calonnog o “Hen Wlad fy Nhadau”, wedyn draw a ni i fwyty Angelo’s am bryd o fwyd blasus iawn i orffen ein dathlu.  Bydd nifer ohonom yn cwrdd yng Ngwesty Gresham, Blackpool ar nos Sadwrn 3ydd Mawrth i fwynhau cyngerdd Tony ac Aloma.  Mae’r cwpl chwedlonol yn dal i fynd!  Cynhelir ein cyfarfod nesa ar ddydd Iau, 5ed Ebrill, pan fyddwn yn lansio ein Grwp Dechreuwyr.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 1/2/18 – Learn Welsh with us each month.

A very busy meeting this month.  Three newcomers – most welcome – and lots of learning.  From April 2018 we are going to establish a Beginners’ Group every month. We are delighted that Lingo Newydd has published a brilliant piece about us in their magazine.  We are sad, but also quite jealous of Betty, who has had the good fortune to move back to her native Anglesey.  We will miss her hugely.  We held an excellent Committee Meeting at Ham and Jam in the afternoon and discussed lots of ideas for future events.  Our next meeting will celebrate St David’s Day on 1/3/18.  We will start at 10.00am in the Harris Library, where members will bring their “Picture of Wales” and give short bi-lingual talks about it.  At 1.00pm we are holding a celebratory lunch at Angelo’s Restaurant.  Get in touch if you are new to Welsh Club Preston and want to know more.

 

Cyfarfod prysur iawn y mis hyn.  Tri newydd-ddyfodiad – croeso cynnes – a digon o ddysgu.  Dan ni’n mynd i gynnal Grŵp Dechreuwyr bob mis o mis Ebrill ymlaen.  Dan ni wrth ein bodd bod Lingo Newydd wedi cyhoeddi darn gwych amdanon yn eu cylchgrawn.  Dan ni’n drist, ond hefyd yn genfigennus o Betty, sydd yn ffodus iawn wedi cael cyfle i symud nôl i’w chynefin, Ynys Môn.  Byddwn yn gweld eisiau Betty yn fawr iawn.  Roedd Cyfarfod y Pwyllgor yn Ham a Jam yn y prynhawn yn ardderchog.  Gwnaethon drafod sawl syniad am weithgareddau yn y dyfodol.  Bydd ein cyfarfod nesa yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar 1/3/18.  Byddwn yn dechrau am 10.00yb yn Llyfrgell yr Harris.  Bydd aelodau yn dod â’u lluniau o Gymru ac yn siarad amdanynt yn ddwy-ieithol.  Am 1.00yp dan ni’n cynnal cinio i ddathlu gyda’n gilydd ym Mwyty Angelo.  Cysylltwch â ni os nac ydych yn nabod Clwb Cymraeg Preston ac eisiau cael mwy o wybodaeth.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 4/1/18 – Learn Welsh with us each month

There were fewer of us than usual at our first meeting of 2018 – many affected by ‘flu, one away on a course, others on holiday.  Everyone had done their homework and sailed through the vocabulary test with ease!  We had fun revising the past tense and time, we enjoyed Jenny’s “brussel sprouts” and sang The 12 Days of Christmas – again!

We are very much saddened by the death of our dear friend and founder, Mary, who passed away on December 14th 2017.  Her funeral was a wonderful and fitting tribute.  We were honoured to be included and we thank Mary’s warm and loving family for their welcome and friendship.  We shall miss Mary’s humour, dedication, energy, drive, knowledge, creativity and foresight enormously and will have to work very hard to develop the future of our club without her.

We do have plans for the immediate future:

January:  Date to be finalised – a Revision Class in Ham and Jam Cafe on the 22nd or 23rd or 24th.

February:  The next meeting of Clwb Siarad is on Thursday 1/2/18 at 10.00 am in the Library then there is a Committee Meeting at 1.00 pm in Ham and Jam Cafe.

March:  Clwb Siarad meets as usual in the Library at 10.00 am on St David’s Day, 1/3/18.  The focus of the meeting will be “My Picture of Wales”.  At 1.00 pm we will have a Celebration St David’s Lunch at Angelo’s, Preston.

April:  Clwb Siarad meets at 10.00 am on 5/4/18 in the Library, then the Reading Group meet from 1.00 – 3.00 pm in Ham and Jam Cafe.  We are also planning to visit Manchester SSIW group on Saturday 21/4/18 – details to be finalised later on.

Roedd llai ohonom nag arfer yn ein cyfarfod cyntaf o 2018 – sawl yn sâl efo’r “flu”, un i ffwrdd ar gwrs Popeth Cymraeg, eraill ar eu gwyliau.  Roedd pawb wedi gwneud eu gwaith cartref ac yn llwyddiannus iawn yn y prawf geirfa.  Cawson hwyl wrth adolygu y gorffennol ac amser, mwynhaon “ysgewyll” Jenny a chanon “Deuddeg Diwrnod ‘Dolig” – unwaith eto!

Mewn tristwch mawr dan ni’n cofio ein ffrind annwyl a’n sylfaenydd, Mary, bu farw ar 14/12/17.  Rhoddwyd teyrnged addas iawn iddi hi mewn gwasanaeth hyfryd yn yr angladd.  Roedd hi’n anrhydedd i gymryd rhan ac i gael y fath groeso gan ei theulu cyfeillgar a chynnes.  Anodd fydd y gwaith i ddatblygu dyfodol y Clwb heb Mary – colled eithafol i ni.  Byddwn yn gweld eisiau ei hiwmor, egni, ysfa, ymroddiad, gwybodaeth, creadigedd a’i rhagwelediad yn fawr iawn.

Mae gynnon ni gynlluniau am y dyfodol agos:

Ionawr:  Mae angen cadarnhau’r dyddiad – dosbarth adolygu yng nhaffi Ham a Jam ar y 22ain, 23ain neu’r 24ain.

Chwefror:  Cyfarfod nesa Clwb Siarad ar 1/2/18 am 10.00 yb yn y Llyfrgell wedyn cyfarfod y Pwyllgor yng nghaffi Ham and Jam am 1.00 yp.

Mawrth:  Mae Clwb Siarad yn cyfarfod fel arfer am 10.00 yb yn y Llyfrgell ar Ddydd Gŵyl Dewi, 1/3/18.  “Fy llun i o Gymru” fydd ffocws y cyfarfod.  Cawn cinio i ddathlu’r Gŵyl am 1.00 yp yn Angelo’s.

Ebrill:  Mae Clwb Siarad yn cyfarfod am 10.00 yb yn y Llyfrgell ar 5/4/18, wedyn mae’r Grŵp Darllen yn cwrdd yng Nghaffi Ham a Jam o 1.00 – 3.00 yp.  Dan ni’n bwriadu ymweld â Grŵp SSIW ym Manceinion ar ddydd Sadwrn, 21ain Ebrill – manylion pellach nes ymlaen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 7/12/17 – Learn Welsh with us each month

The two December events have been a great finish to a very good year.  We thoroughly enjoyed our Christmas Lunch at The Continental, rose to the challenge of the quiz (therefore learning Christmas themed vocabulary – even Betty, our authority on the language, learned a new word) and were utterly charmed by the film “Eldra”.  This will be a hard act to follow at Christmas 2018.  Our last Clwb Siarad meeting of the year also went very well.  We’ve reached the end of Unit 14 and are beginning to master the past tense.  We feasted on Christmas goodies like mini mince pies, stollen bites and Pat’s delicious selection of honey and seed coated nuts.  We must thank all the other library users for their tolerance of us singing “The 12 Days of Christmas” (in Welsh, of course) to close our meeting.  Little do they know that they’re in for an encore in our next meeting at 10.00am on 4 January 2018 – we will, of course, still be within the 12 day period!  Merry Christmas and a Happy New Year to all our readers.

Mae’r ddau ddigwyddiad yn ystod mis Rhagfyr wedi bod yn ddiweddglo ardderchog i flwyddyn wych.  Roeddem wrth ein bodd gyda’r Cinio Nadolig yn Y Continental, cyflawnon her y cwis (felly’n dysgu geirfa Nadoligaidd – wnaeth hyd yn oed Betty, ein meistres ar yr iaith, ddysgu gair newydd) a chawson ein sywno’n llwyr gan y ffilm “Eldra”.  Mi fydd hi’n anodd gwella ar hyn blwyddyn nesa.  Aeth cyfarfod diwetha Clwb Siarad yn dda iawn hefyd.  Dan ni wedi cyrraedd diwedd Uned 14 ac yn dechrau meistroli’r gorffennol.  Cawson wledd o dartennau Nadolig a “stollen” bychain a mwynhaon detholiad amheuthun o gnau arbennig oddiwrth Pat.  Rhaid rhoi diolch i gyd o’r bobl arall yn y llyfrgell am ein goddef yn canu “Deuddeg Diwrnod Nadolig”.  Dan nhw’n hollol anymwybodol o’r encôr fydd yn ein cyfarfod nesa ar 4 Ionawr 2018 am 10.00yb – byddwn tu mewn i’r cyfnod Nadoligaidd, wrth gwrs!  Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un o’n darllenwyr.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 9/11/17 – Learn Welsh with us each month

We had an extremely busy meeting today, with lots going on.  2 new friends – a warm welcome to Richard and Janice;  Margaret busy taking orders for our Christmas dinner;  a photographer from The Harris preparing some publicity material and somewhere in the middle of all this learning about the past tense of “to go” and “to have”.  After lunch the reading group met in Ham and Jam and discussed Caryl Lewis’ book “Martha, Jack and Sianco”.  We wish Steve and Duncan good luck in their courses with Popeth Cymraeg and Nant Gwrtheyrn and look forward to hearing how they got on.  In December we meet on Sunday 3rd for our annual Christmas Lunch in the Continental at 12.30pm, followed by the film showing of “Eldra” at 2.30pm.  Then we have our last Clwb Siarad meeting for 2017 on Thursday 7th December at 10.00am upstairs in the Harris Library.

 

Cawson gyfarfod hynod o brysur heddiw, gyda llawer o ddigwyddiadau.  Dau ffrind newydd – croeso cynnes i Richard a Janice; Margaret wrthi’n cymryd archebion ar gyfer ein cinio Nadolig; ffotograffydd o’r Harris yn tynnu lluniau hyrwyddol a rhywle yng nghanol hyn oll dysgu am y gorffennol – “mynd” a “cael”.  Ar ôl cinio cwrddodd y grŵp darllen yng nhaffi Ham a Jam i drafod llyfr Caryl Lewis, sef “Martha, Jac a Sianco”.  Dymunwn pob lwc i Steve a Duncan yn eu cyrsiau efo Popeth Cymraeg a Nantgwrtheyrn ac edrychwn ymlaen at glywed sut aeth popeth.  Ym mis Rhagfyr dan ni’n cyfarfod  ar ddydd Sul 3ydd i gael ein Cinio Nadolig blynyddol yn Y Continental am 12.30yp, dilynir hyn gan ymddangosiad y ffilm “Eldra” am 2.30yp.  Wedyn dyn ni’n cael ein cyfarfod olaf 2017 ar ddydd Iau, 7fed Rhagfyr am 10.00yb i fyny’r grisiau yn llyfrgell yr Harris.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad 5/10/17: Learn Welsh with us each month

“What time is it?” was the subject for learning today.  The traditional Welsh numbers are quite challenging!  Great progress is being made and the new move to have 25 minutes dedicated to conversation is going really well.  We thanked Eve and Eleri for organising the Guided Walk on 23 September – we had a lovely morning and lunch in the Continental was up to the usual high standard.  We said “farewell” to Pam, who is going to Australia for 5 months to visit her daughter.  She’s taking her Welsh books with her and is planning to meet up with a Welsh society while she’s there!  NB the next meeting is on the second Thursday of November, not the first:  9th November 2017 upstairs in The Harris at 10.00am.  This will be followed by the Literary Group meeting at 1.00pm in the Ham and Jam Cafe.

“Faint o’r gloch ydy hi?”, neu “Beth yw’r amser?” oedd y pwnc heddiw.  Mae rhifau traddodiadol Cymraeg braidd yn heriol!  Mae pawb yn gwneud cynnydd sylweddol ac mae’r drefn newydd o ymarfer sgwrsio am bum munud ar hugain yn mynd yn dda iawn.  Diolchon i Eve ac Eleri am drefnu’r Daith Gerdded ar 23ain Medi.  Cawson amser hyfryd, ac roedd y cinio yn Y Continental o safon uchel fel arfer.  Dywedon “ffarwel” i Pam.  Mae’n ymweld â’i merch yn Awstralia am bum mis.  Mae’n mynd â’i llyfrau Cymraeg gyda hi ac mae’n bwriadu cysylltu â chymdeithas Cymraeg tra bod hi yna!  DS:  Mae’r cyfarfod nesa ar yr ail ddydd Iau yn Nhachwedd, nid y cyntaf:  9fed Tachwedd 2017, i fyny’r grisiau yn Yr Harris am 10.00yb.  Dilynir hwn gan gyfarfod y Grŵp Llên yng nhaffi Ham and Jam am 1.00yp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment