Geiriau’r wythnos / words of the week 13/11/20

Canolbwyntio = to concentrate

Cwch = boat

Diflasu ar = to have a surfeit of (to get bored with, have enough of)

Teulu = family

Addas = suitable

Coedwig = forest, woodland

Dodrefn = furniture

Ymlaen = onwards, forwards

Pleidleisio = to vote

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis: 8/11/20

Dw i’n casglu stampiau tramor a Phrydeinig ar gyfer elusen.

Mae ast fy nghymydog yn hoffi rhedeg ar y traeth.

Mae fy ymchwil am fy hanes teulu yn ddiddorol iawn ond hefyd yn anodd.

 Dw i’n gwneud y golchi oherwydd bod fy ngwraig yn sâl.

Rhaid i mi wneud fy ffurflenni treth hunan asesiad heb gamgymeriadau cyn Nadolig.

Mae’r plant yn dangos i Taid sut i chwarae gêm newydd gan ddefnyddio ei fawd yn unig.

Diolch i ffrind hyfryd, Meryl, a’i gŵr, John, dw i’n mwynhau gwyliau yn Sbaen, mae’r tywydd yn hyfryd ac yn heulog ond, dw i’n caru’r diwylliant Sbaeneg, mae’r diwylliant yn ddiddorol a dramatig.

Cyn i mi ymddeol dw i’n derbyn papur pleidleisio i fynd ar streic, a dw i’n darllen y papur pleidleisio a dw i’n cael cur pen, a dw i’n mynd mewn i’r twb poeth er mwyn ymlacio, yna mynd i eistedd yn y lolfa lle dw i’n darllen y papur pleidleisio ond mae’n ddiflas ac mae’n gwneud i mi eisiau pendwmpian.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 30/10/20

Anodd = hard, difficult

Cymydog = neighbour

Ar gyfer = on behalf of, for

Ymarfer = to practise, to exercise

Camgymeriadau = mistakes

Taid = grandfather

Chwant bwyd = hunger

Diwylliant = culture

Cyn ymddeol = before retiring

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 23/10/20

Hunanasesiad = self-assessment

Plant = children                

Rhedeg = to run

Pobl gyfeillgar = friendly people                               

Twb poeth = hot tub     

Ymchwil = research

Cyfleoedd = opportunities                          

Tramor = foreign/abroad/overseas

Prydeinig = British

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/10/20

Ffurflen, ffurflenni (b) = form

Traeth = beach

Gemau = games

Pendwmpian = to nod off, to doze

Gwyliau = holidays

Cymorth cyflym = quick help

Hanes teulu = family history

Elusen (b) = charity

Problem a datrysiad = problem and solution

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 9/10/20

Geiriau’r Wythnos 9/10/20

Treth (b) = tax

Papur pleidleisio = voting paper

Bawd = thumb

Ast (b) = female dog, bitch

Casglu = to collect

Diddorol = interesting

Mwynhau = to enjoy

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau mis Medi / September’s Sentences

At the end of each month we will publish some of our learners’ sentences – ones they have formed from their chosen “Word of the Week.” Ar ddiwedd bob mis byddwn yn cyhoeddi rhai o frawddegau ein dysgwyr – wedi eu ffurfio ar sail eu “Geiriau’r Wythnos.”

Ga i bysgod a sglodion fel prif gwrs? May I have fish and chips as the main course?

Dw i’n anghofio sut i ddefnyddio’r collnod! I forget how to use the apostrophe!

Mae ‘na bysgod wibli wobli yng Ngorllewin Awstralia sy’n las a pheryglus. There are jelly fish in Western Australia that are blue and dangerous.

Mae gen i wahoddiad i barti penblwydd, a dyma’r anrhegion. I have an invitation to a birthday party, and here are the presents.

Dan ni’n mwynhau cerddoriaeth canu gwlad bob nos Fawrth efo ffrindiau, ond dim ar hyn o bryd. We enjoy country music with friends every Tuesday night, but not at the moment.

Dw i’n gwneud y golchi achos fy mod i’n ŵr tŷ, achos mae fy ngwraig yn sâl. I do the washing because I’m a househusband because my wife is ill.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 25/09/20

Peryglus – dangerous

Canu gwlad – country music

Ynys – island

Prif gwrs – main course

Gwaith tŷ – housework

Defnyddio – to use

Gwahodd – to invite

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 11/09/20

Manylion = details

Angenrheidiol = necessary

Nôl = fetch

Braidd = rather, somewhat, hardly, almost, just

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Words of the Week / Geiriau’r Wythnos 4/9/20

O heddiw ymlaen, dan ni’n sefydlu nodwedd newydd, gyson ar ein tudalen Facebook ac ar ein gwefan:  Geiriau’r wythnos.  Dyma’r rhai cyntaf:

From today on, we are establishing a new, regular feature on our Facebook page and on our website:  Words of the Week.  Here are the first ones:

Pysgod a sglodion = fish and chips.  Often shortened to “sgod a sglods.”

Daufiniog = double edged

Cyflawni = to accomplish, achieve, complete, fulfil

Cyngerdd = concert

Anrhegion = presents

Gwerthfawrogi = to appreciate

Chwit-chwat = fickle, changeable, not dependable

Gorchudd wyneb = face covering

Cerddoriaeth = music

Pwytho = to stitch

Collnod = apostrophe

Diddorol = interesting

Cerflun = statue

Tro bedol = u turn

Posted in Uncategorized | Leave a comment