Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 23/10/20

Hunanasesiad = self-assessment

Plant = children                

Rhedeg = to run

Pobl gyfeillgar = friendly people                               

Twb poeth = hot tub     

Ymchwil = research

Cyfleoedd = opportunities                          

Tramor = foreign/abroad/overseas

Prydeinig = British

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/10/20

Ffurflen, ffurflenni (b) = form

Traeth = beach

Gemau = games

Pendwmpian = to nod off, to doze

Gwyliau = holidays

Cymorth cyflym = quick help

Hanes teulu = family history

Elusen (b) = charity

Problem a datrysiad = problem and solution

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 9/10/20

Geiriau’r Wythnos 9/10/20

Treth (b) = tax

Papur pleidleisio = voting paper

Bawd = thumb

Ast (b) = female dog, bitch

Casglu = to collect

Diddorol = interesting

Mwynhau = to enjoy

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau mis Medi / September’s Sentences

At the end of each month we will publish some of our learners’ sentences – ones they have formed from their chosen “Word of the Week.” Ar ddiwedd bob mis byddwn yn cyhoeddi rhai o frawddegau ein dysgwyr – wedi eu ffurfio ar sail eu “Geiriau’r Wythnos.”

Ga i bysgod a sglodion fel prif gwrs? May I have fish and chips as the main course?

Dw i’n anghofio sut i ddefnyddio’r collnod! I forget how to use the apostrophe!

Mae ‘na bysgod wibli wobli yng Ngorllewin Awstralia sy’n las a pheryglus. There are jelly fish in Western Australia that are blue and dangerous.

Mae gen i wahoddiad i barti penblwydd, a dyma’r anrhegion. I have an invitation to a birthday party, and here are the presents.

Dan ni’n mwynhau cerddoriaeth canu gwlad bob nos Fawrth efo ffrindiau, ond dim ar hyn o bryd. We enjoy country music with friends every Tuesday night, but not at the moment.

Dw i’n gwneud y golchi achos fy mod i’n ŵr tŷ, achos mae fy ngwraig yn sâl. I do the washing because I’m a househusband because my wife is ill.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 25/09/20

Peryglus – dangerous

Canu gwlad – country music

Ynys – island

Prif gwrs – main course

Gwaith tŷ – housework

Defnyddio – to use

Gwahodd – to invite

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 11/09/20

Manylion = details

Angenrheidiol = necessary

Nôl = fetch

Braidd = rather, somewhat, hardly, almost, just

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Words of the Week / Geiriau’r Wythnos 4/9/20

O heddiw ymlaen, dan ni’n sefydlu nodwedd newydd, gyson ar ein tudalen Facebook ac ar ein gwefan:  Geiriau’r wythnos.  Dyma’r rhai cyntaf:

From today on, we are establishing a new, regular feature on our Facebook page and on our website:  Words of the Week.  Here are the first ones:

Pysgod a sglodion = fish and chips.  Often shortened to “sgod a sglods.”

Daufiniog = double edged

Cyflawni = to accomplish, achieve, complete, fulfil

Cyngerdd = concert

Anrhegion = presents

Gwerthfawrogi = to appreciate

Chwit-chwat = fickle, changeable, not dependable

Gorchudd wyneb = face covering

Cerddoriaeth = music

Pwytho = to stitch

Collnod = apostrophe

Diddorol = interesting

Cerflun = statue

Tro bedol = u turn

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Update on / Y diweddaraf am 3/9/20

Sadly, the situation regarding the virus in Preston means that it is not safe enough for us to meet physically in the Library in the first week of September.  Anyone who is not already on our mailing list and who wants to know more about becoming a member should email us to make enquiries.  We will refresh the information on this page before the first week of October.

Yn anffodus, dydy’r sefyllfa ynglŷn â’r coronafeirws yn Preston ddim yn ddigon diogel i ni fedru cyfarfod yn y Llyfrgell yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Medi.  Os oes unrhwyun sy ddim eisoes yn derbyn negesuon cyson oddiwrthon eisiau gwybod mwy am ddod yn aelod o’r Clwb, wnewch chi anfon ebost aton, os gwelwch yn dda.  Mi fydd fwy o wybodaeth ar y dudalen hon cyn yr wythnos gyntaf o Hydref.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Good news / newyddion da 22/7/20

We are still here and there is light at the end of the tunnel …..  The Harris Library is opening up in two phases and Welsh Club hope to be able to meet again by the beginning of September or October.  Further details to follow as soon as we learn what the new regulations will be.

“Dan ni yma o hyd” ac mae’r haul yn codi dros ben y bryn …..  Mae llyfrgell yr Harris yn agor dros ddwy rhan ac mae’r Clwb yn gobeithio cyfarfod eto erbyn dechrau mis Medi neu Hydref.  Bydd mwy o fanylion ar gael cyn gynted ag ydan yn gwybod be fydd y rheloau newydd.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

No Clwb Siarad for the foreseeable future

All our meetings have been cancelled until the current Coronavirus crisis is over.  We look forward to happier times and joyful reunions.  Stay safe, everyone.

Mae pob cyfarfod wedi canslo nes fydd argyfwng y Coronafirws drosodd.  Dan ni’n edrych ymlaen at amserau hapusach ac aduniadau llawen.  Cadwch yn ddiogel, bawb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment